Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach oraz teksty ujednolicone w plikach PDF są dostępne np. na stronach Sejmu RP

Treści aktów prawnych (teksty ogłoszone w publikatorach) dostępne są również np. na stronach Domu Wydawniczego ABC

Ustawy

 • Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381 (obowiązuje od dnia : 2007-11-03)
 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1239 (obowiązuje od dnia : 2007-10-26)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2) (obowiązuje od dnia : 2007-10-20)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

 • Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288 (obowiązuje od dnia : 2007-10-16)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 166 poz. 1172 (obowiązuje od dnia : 2007-09-29)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 (obowiązuje od dnia : 2007-08-22)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 65 poz. 553
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 50/07

    - Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1600
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

    - Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 (obowiązuje od dnia : 2007-08-19)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 130 poz. 905 (obowiązuje od dnia : 2007-08-04)
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
  (Obowiązuje od 2007-08-04, art. 24, art. 30, art. 45 i art. 46 wchodzą w życie z dniem 2008-01-01)

 • Dz.U. 2007 nr 123 poz. 845 (obowiązuje od dnia : 2007-07-24)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556 (obowiązuje od dnia : 2007-07-20)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859 (obowiązuje od dnia : 2007-07-12)
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.


 • Dz.U. 2007 nr 107 poz. 732 (obowiązuje od dnia : 2007-07-04)
 • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 2001 nr 124 poz. 1362
  Ustawa z dnia 6 marca 1981 o Państwowej Inspekcji Pracy. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
  Dz.U. 2005 nr 110 poz. 926
  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
  Dz.U. 2005 nr 64 poz. 564
  Ustawa z dnia 16 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
  (obowiązuje od dnia : 2007-07-01)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

    - Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 109 poz. 708
  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578
  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390
  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 128 poz. 769
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


 • Dz.U. 2007 nr 115 poz. 790 (obowiązuje od dnia : 2007-06-29)
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665 (obowiązuje od dnia : 2007-06-20)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661 (obowiązuje od dnia : 2007-06-20)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 64 poz. 426 (obowiązuje od dnia : 2007-04-26)
 • Ustawa z dnia 2 marca 2007 r.o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2007-04-21)
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Dz.U. 2007 nr 57 poz. 381 (obowiązuje od dnia : 2007-04-17)
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 (obowiązuje od dnia : 2007-04-07)
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Dz.U. 2007 nr 35 poz. 215 (obowiązuje od dnia : 2007-03-30)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 • Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124 (obowiązuje od dnia : 2007-02-24)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
  Art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy w/wym. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125 (obowiązuje od dnia : 2007-02-24)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834 (obowiązuje od dnia : 2007-01-07)
 • Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701 (obowiązuje od dnia : 2007-01-03)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1600 (obowiązuje od dnia : 2007-01-01)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

 • Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2073
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego
  Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1207
  Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2256
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  (obowiązuje od dnia : 2007-01-01)
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

    - Dz.U. 2007 nr 166 poz. 1172
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 17 poz. 101
  Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1653
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

    - Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

    - Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443
  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

    - Dz.U. 2012 nr 123 poz. 742
  Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 (obowiązuje od dnia : 2007-01-01)
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 • Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 ze zm. (2) (obowiązuje od dnia : 2007-01-01)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399 (obowiązuje od dnia : 2007-01-01)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753 (obowiązuje od dnia : 2007-12-24)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528 (obowiązuje od dnia : 2007-11-29)
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1506 (obowiązuje od dnia : 2007-11-27)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 (obowiązuje od dnia : 2007-11-25)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629 (obowiązuje od dnia : 2007-11-25)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1440 (obowiązuje od dnia : 2007-11-13)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych


 • Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 48 poz. 236
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1953 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków
  (obowiązuje od dnia : 2007-11-09)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

 • Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1430
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1954 nr 7 poz. 22
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu
  (obowiązuje od dnia : 2007-11-09)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków

 • Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408 (obowiązuje od dnia : 2007-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1347 (obowiązuje od dnia : 2007-10-30)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1506
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

    - Dz. U. 2008 nr 90 poz. 551
  Rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

    - Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1470
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


 • Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393 (obowiązuje od dnia : 2007-10-20)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1946 nr 23 poz. 151
  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego
  (obowiązuje od dnia : 2007-10-13)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych

 • Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1264 (obowiązuje od dnia : 2007-10-12)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 • Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222 (obowiązuje od dnia : 2007-10-09)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych

 • Dz.U. 2007 nr 116 poz. 806 (obowiązuje od dnia : 2007-09-30)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów. (wchodzi w życie z dniem 2007-09-30, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 5-7 rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 2008-06-27)

 • Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1142 (obowiązuje od dnia : 2007-09-21)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
  (obowiązuje od dnia : 2007-09-12)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

 • Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1155 (obowiązuje od dnia : 2007-09-11)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 94 poz. 598
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach


 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1065 (obowiązuje od dnia : 2007-09-04)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających

 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1068
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1973 nr 11 poz. 86
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego
  Dz. U. 1969 nr 16 poz. 119
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego
  (obowiązuje od dnia : 2007-09-04)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego

 • Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1008 (obowiązuje od dnia : 2007-08-24)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912 (obowiązuje od dnia : 2007-08-07)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1161 (Data uchylenia: 2007-08-07)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.
  (obowiązuje od dnia : 2007-08-07)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1753 (Data uchylenia: 2007-08-07)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
  (obowiązuje od dnia : 2007-08-07)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych

 • Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 37 poz. 209
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (uchylone od dnia 2007-08-02)
  (obowiązuje od dnia : 2007-08-02)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

 • Dz.U. 2007 nr 137 poz. 966
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 58 poz. 563
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonycj substancji dodatkowych
  Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1856
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.
  Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1703
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2577
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1435
  Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1953
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1499
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1751
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  (obowiązuje od dnia : 2007-08-01)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

    - Dz.U. 2008 nr 93 poz. 595
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

    - Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1271
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

    - Dz.U. 2010 nr 88 poz. 580
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.


 • Dz.U. 2007 nr 121 poz. 841
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 37 poz. 327
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
  Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1049
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
  (obowiązuje od dnia : 2007-07-21)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

 • Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
  (obowiązuje od dnia : 2007-07-20)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 191 poz. 1109
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku


 • Dz.U. 2007 nr 106 poz. 726 (obowiązuje od dnia : 2007-07-16)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 • Dz.U. 2007 nr 106 poz. 725 (obowiązuje od dnia : 2007-07-16)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

 • Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812 (obowiązuje od dnia : 2007-07-02)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 (obowiązuje od dnia : 2007-06-29)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

 • Dz.U. 2007 nr 105 poz. 717
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 94 poz. 915
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku
  (obowiązuje od dnia : 2007-06-29)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dz.U. 2007 nr 101 poz. 676 (obowiązuje od dnia : 2007-06-21)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

 • Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330 (obowiązuje od dnia : 2007-06-20)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2007 nr 98 poz. 652
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1999 nr 51 poz. 524
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1996 nr 3 poz. 21
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1998 nr 114 poz. 738
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2002 nr 10 poz. 101
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2004 nr 53 poz. 530
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego
  Dz.U. 2001 nr 20 poz. 244
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2003 nr 97 poz. 885
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego
  Dz.U. 1996 nr 42 poz. 185
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1998 nr 55 poz. 357
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego udszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1161
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1995 nr 21 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1996 nr 85 poz. 389
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  (obowiązuje od dnia : 2007-06-19)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 91 poz. 570
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

    - Dz.U. 2009 nr 87 poz. 727
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

    - Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1043
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

    - Dz.U. 2012 nr 132 poz. 804
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego


 • Dz.U. 2007 nr 97 poz. 645
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1099
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących program monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka
  (obowiązuje od dnia : 2007-06-16)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 458
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1973 nr 40 poz. 240
  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych
  (obowiązuje od dnia : 2007-05-03)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1962 nr 54 poz. 272
  Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali
  (obowiązuje od dnia : 2007-05-03)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 46 poz. 228
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki
  (obowiązuje od dnia : 2007-05-03)
 • Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

 • Dz.U. 2007 nr 76 poz. 505 (obowiązuje od dnia : 2007-04-27)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

    - Dz.U. 2008 nr 120 poz. 775
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej


 • Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1963 nr 45 poz. 252
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego
  (obowiązuje od dnia : 2007-04-20)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego

 • Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1850
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
  (obowiązuje od dnia : 2007-01-26)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów

 • Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27 (obowiązuje od dnia : 2007-01-25)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych


 • Dz.U. 2007 nr 1 poz. 1 (obowiązuje od dnia : 2007-01-20)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1741 (obowiązuje od dnia : 2007-01-06)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1731 (obowiązuje od dnia : 2007-01-06)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Obwieszczenia

 • M.P. 2007 nr 18 poz. 218 (obowiązuje od dnia : 2007-03-19)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP