Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach oraz teksty ujednolicone w plikach PDF są dostępne np. na stronach Sejmu RP

Treści aktów prawnych (teksty ogłoszone w publikatorach) dostępne są również np. na stronach Domu Wydawniczego ABC

Ustawy

 • Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803 (obowiązuje od dnia : 2009-12-24)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1690 (obowiązuje od dnia : 2009-12-22)
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społeczny

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 11 poz. 74
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  ze zm. (29)
  (obowiązuje od dnia : 2009-12-04)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1690
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społeczny

    - Dz.U. 2010 nr 105 poz. 668
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1474
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09

    - Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1170
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

    - Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
  art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 2, art. 23 wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1706
  Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

    - Dz.U. 2012 nr 102 poz. 611
  Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 128 poz. 769
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


 • Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 (obowiązuje od dnia : 2009-10-31)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
  (obowiązuje od dnia : 2009-10-27)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353
  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316 (obowiązuje od dnia : 2009-10-21)
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279 (obowiązuje od dnia : 2009-10-15)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  Art. 5 ust. 4a oraz art. 5(2) ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322 (obowiązuje od dnia : 2009-10-08)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 667 (obowiązuje od dnia : 2009-10-01)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  (Wchodzi w życie z dniem 2009-10-01)

 • Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802 (obowiązuje od dnia : 2009-09-22)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076 (obowiązuje od dnia : 2009-09-19)
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

 • Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070 (obowiązuje od dnia : 2009-09-18)
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353 ze zm. (16)
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  (obowiązuje od dnia : 2009-09-18)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 224
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

    - Dz.U. 2010 nr 134 poz. 903
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt P 31/09

    - Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1365
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

    - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578
  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007 (obowiązuje od dnia : 2009-08-19)
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 • Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958 (obowiązuje od dnia : 2009-08-05)
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2009-08-01)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

 • Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753 (obowiązuje od dnia : 2009-08-01)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

 • Dz.U. 2009 nr 98 poz. 818 (obowiązuje od dnia : 2009-07-11)
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

 • Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817 (obowiązuje od dnia : 2009-07-10)
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

 • Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716 (obowiązuje od dnia : 2009-07-06)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825 (obowiązuje od dnia : 2009-07-03)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 97 poz. 800 (obowiązuje od dnia : 2009-07-01)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

 • Dz.U. 2009 nr 91 poz. 739 (obowiązuje od dnia : 2009-06-30)
 • Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 670 (obowiązuje od dnia : 2009-06-28)
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1463 (obowiązuje od dnia : 2009-06-19)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 663 (obowiązuje od dnia : 2009-06-12)
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 (obowiązuje od dnia : 2009-06-12)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.
  Art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r. art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
  Art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  Art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.
  Art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.
  Art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

    - Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


 • Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720 (obowiązuje od dnia : 2009-06-09)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 69 poz. 586 (obowiązuje od dnia : 2009-05-22)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dz.U. 2009 nr 69 poz. 595 (obowiązuje od dnia : 2009-05-22)
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:Art. 1 pkt 8 w części dotyczącej art. 29 ust. 2 wchodzi w życie 08.11.2009 r.

 • Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519 (obowiązuje od dnia : 2009-05-08)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

 • Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458 ze zm. (3) (obowiązuje od dnia : 2009-04-22)
 • Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206 (obowiązuje od dnia : 2009-04-02)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

 • Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5) (obowiązuje od dnia : 2009-03-24)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

 • Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97 (obowiązuje od dnia : 2009-03-07)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 (obowiązuje od dnia : 2009-02-27)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 251 poz. 2119
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
  Dz.U. 2005 nr 16 poz. 138
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe
  Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1144
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne
  Dz.U. 2003 nr 50 poz. 437
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
  Dz. U. 2003 nr 232 poz. 2343
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
  Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki
  Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1140
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
  (obowiązuje od dnia : 2009-02-24)
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59 (obowiązuje od dnia : 2009-02-10)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2009-02-01)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1996 nr 62 poz. 288
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
  (obowiązuje od dnia : 2009-01-18)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 12 poz. 68 (obowiązuje od dnia : 2009-01-17)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1573 (obowiązuje od dnia : 2009-01-14)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574 (obowiązuje od dnia : 2009-01-14)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507 (obowiązuje od dnia : 2009-01-08)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

 • Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368 (obowiązuje od dnia : 2009-01-05)
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1462 (obowiązuje od dnia : 2009-01-02)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1461 (obowiązuje od dnia : 2009-01-02)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1652 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
  Uwaga: art. 1 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2008 r.

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o mianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 • Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania
  Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
  Dz.U. 2006 nr 132 poz. 928
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
  Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
  (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 147 poz. 892
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1653 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


Rozporządzenia

 • Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270 (obowiązuje od dnia : 2009-12-29)
 • Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

 • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Uchylone z dniem 2009-12-29
  (obowiązuje od dnia : 2009-12-29)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn


 • Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584 (obowiązuje od dnia : 2009-12-19)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

 • Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1043
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 19 poz. 192
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.
  (obowiązuje od dnia : 2009-11-11)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

 • Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405 (obowiązuje od dnia : 2009-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

 • Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1412 (obowiązuje od dnia : 2009-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych

 • Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1271 (obowiązuje od dnia : 2009-10-14)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1960 nr 38 poz. 228
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania
  (obowiązuje od dnia : 2009-10-02)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1082
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1321
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
  (obowiązuje od dnia : 2009-09-03)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1081 (obowiązuje od dnia : 2009-09-03)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130 (obowiązuje od dnia : 2009-09-01)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 • Dz.U. 2009 nr 118 poz. 992 (obowiązuje od dnia : 2009-08-12)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

 • Dz.U. 2009 nr 115 poz. 971 (obowiązuje od dnia : 2009-08-05)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dz.U. 2009 nr 108 poz. 907 (obowiązuje od dnia : 2009-07-23)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

 • Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891 (obowiązuje od dnia : 2009-07-22)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1070
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2227
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
  (obowiązuje od dnia : 2009-07-20)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania

 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1071 (obowiązuje od dnia : 2009-07-20)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dz.U. 2009 nr 105 poz. 873 (obowiązuje od dnia : 2009-07-17)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2009 nr 110 poz. 915 (obowiązuje od dnia : 2009-07-14)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
    ze zm.
    - 2010 nr 187 poz. 1253
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia


 • Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 (obowiązuje od dnia : 2009-07-08)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r.

 • Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1115
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
  (obowiązuje od dnia : 2009-07-03)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 662
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.


 • Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1582
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  (obowiązuje od dnia : 2009-07-03)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 • Dz.U. 2009 nr 93 poz. 765 (obowiązuje od dnia : 2009-07-02)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dz.U. 2009 nr 87 poz. 727 (obowiązuje od dnia : 2009-06-24)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2009 nr 71 poz. 610 (obowiązuje od dnia : 2009-05-27)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489 (obowiązuje od dnia : 2009-04-29)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 • Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462 (obowiązuje od dnia : 2009-04-22)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

 • Dz.U. 2009 nr 57 poz. 472 (obowiązuje od dnia : 2009-04-08)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01

 • Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350 (obowiązuje od dnia : 2009-04-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2009 nr 43 poz. 353 (obowiązuje od dnia : 2009-03-18)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 • Dz.U. 2009 nr 22 poz. 124 (obowiązuje od dnia : 2009-02-26)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego

 • Dz.U. 2009 nr 9 poz. 46 (obowiązuje od dnia : 2009-02-06)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania.
  Data uchylenia: 2013-01-19

 • Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2672
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
  Data uchylenia: 2009-02-06
  (obowiązuje od dnia : 2009-02-06)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.


 • Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1997 nr 145 poz. 979
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
  (obowiązuje od dnia : 2009-01-11)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1490
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1339
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1740
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  (obowiązuje od dnia : 2009-01-06)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1473 (obowiązuje od dnia : 2009-01-02)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej

 • Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


 • Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514 (obowiązuje od dnia : 2009-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Obwieszczenia

 • M.P. 2009 nr 81 poz. 1030 (obowiązuje od dnia : 2009-12-31)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2010 r.

 • M.P. 2009 nr 34 poz. 509 (obowiązuje od dnia : 2009-06-04)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2009 r.

 • M.P. 2009 nr 16 poz. 202 (obowiązuje od dnia : 2009-03-20)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2009 r.

 • M.P. 2009 nr 12 poz. 149 (obowiązuje od dnia : 2009-02-27)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP