Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach oraz teksty ujednolicone w plikach PDF są dostępne np. na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976 (obowiązuje od dnia : 2008-12-31)
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1416 (obowiązuje od dnia : 2008-12-27)
 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

 • Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1426 (obowiązuje od dnia : 2008-12-27)
 • Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1411 (obowiązuje od dnia : 2008-12-27)
 • Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 583 (obowiązuje od dnia : 2008-12-25)
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)

 • Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1346 (obowiązuje od dnia : 2008-12-18)
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321 (obowiązuje od dnia : 2008-12-13)
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

 • Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1287 (obowiązuje od dnia : 2008-12-06)
 • Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1320 (obowiązuje od dnia : 2008-12-01)
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  wykaz art. wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. patrz: art. 15 odesłanie do przepisów UE: rozp. Komisji (EWG) nr 2454/93, rozp. Rady (EWG) nr 2913/92, rozp. Rady (WE) nr 1798/2003

 • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 (obowiązuje od dnia : 2008-11-15)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112 (obowiązuje od dnia : 2008-10-25)
 • Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056 (obowiązuje od dnia : 2008-10-08)
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

 • Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 (obowiązuje od dnia : 2008-10-08)
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
  art. 18 oraz art. 31 ust. 1 weszły w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.

 • Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015 (obowiązuje od dnia : 2008-09-25)
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958 (obowiązuje od dnia : 2008-09-10)
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 145 poz. 914 (obowiązuje od dnia : 2008-08-23)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865 (obowiązuje od dnia : 2008-08-15)
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.


 • Dz.U. 2008 nr 17 poz. 101 (obowiązuje od dnia : 2008-08-01)
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586 (obowiązuje od dnia : 2008-06-30)
 • Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)

 • Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708 (obowiązuje od dnia : 2008-06-27)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz.U. 2008 nr 70 poz. 416 (obowiązuje od dnia : 2008-05-29)
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 67 poz. 411 (obowiązuje od dnia : 2008-05-08)
 • Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • t.j. Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291 (obowiązuje od dnia : 2008-03-25)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 67 poz. 411
  Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 70 poz. 416
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112
  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505_
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o mianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

    - Dz.U. 2009 nr 69 poz. 595
  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:Art. 1 pkt 8 w części dotyczącej art. 29 ust. 2 wchodzi w życie 08.11.2009 r.

    - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 667
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  (Wchodzi w życie z dniem 2009-10-01)

    - Dz.U. 2009 nr 97 poz. 800
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych


 • t.j. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
  (obowiązuje od dnia : 2008-01-23)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708
  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

    - Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958
  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056
  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

    - Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.
  Art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r. art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
  Art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  Art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.
  Art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.
  Art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

    - Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664
  Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227
  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  Uwaga: art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

    - Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

    - Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804
  Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018
  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.

    - Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1019
  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

    - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

    - Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

    - Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy

    - Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569
  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

    - Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

    - Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


Rozporządzenia

 • Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1596 (obowiązuje od dnia : 2008-12-30)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275 (obowiązuje od dnia : 2008-12-02)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

 • Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1235 (obowiązuje od dnia : 2008-11-25)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

 • Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1163 (obowiązuje od dnia : 2008-11-08)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1020
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1968 nr 1 poz. 2
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego
  Dz. U. 1973 nr 45 poz. 267
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego
  Dz. U. 1974 nr 12 poz. 75
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę
  Dz. U. 1966 nr 22 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego
  Dz. U. 1968 nr 20 poz. 125
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego
  (obowiązuje od dnia : 2008-09-25)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.

 • Dz.U. 2008 nr 144 poz. 908 (obowiązuje od dnia : 2008-08-07)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 786
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1138
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych
  (obowiązuje od dnia : 2008-07-25)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 783
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1974 nr 12 poz. 76
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg
  (obowiązuje od dnia : 2008-07-25)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

 • Dz.U. 2008 nr 120 poz. 775 (obowiązuje od dnia : 2008-07-23)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

 • Dz.U. 2008 nr 126 poz. 813 (obowiązuje od dnia : 2008-07-15)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2008 nr 110 poz. 703 (obowiązuje od dnia : 2008-07-11)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dz.U. 2008 nr 110 poz. 702
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1975 nr 21 poz. 117
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie
  (obowiązuje od dnia : 2008-07-11)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie

 • Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690 (obowiązuje od dnia : 2008-07-09)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2008 nr 94 poz. 598 (obowiązuje od dnia : 2008-06-18)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

 • Dz.U. 2008 nr 91 poz. 570 (obowiązuje od dnia : 2008-06-12)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 595 (obowiązuje od dnia : 2008-05-31)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dz. U. 2008 nr 80 poz. 474
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1961 nr 4 poz. 21
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych
  (obowiązuje od dnia : 2008-05-27)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych.

 • Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413 (obowiązuje od dnia : 2008-05-24)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz. U. 2008 nr 90 poz. 551 (obowiązuje od dnia : 2008-05-23)
 • Rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dz. U. 2008 nr 73 poz. 436 (obowiązuje od dnia : 2008-05-07)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2008 nr 60 poz. 371 (obowiązuje od dnia : 2008-04-26)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

 • Dz.U. 2008 nr 53 poz. 321 (obowiązuje od dnia : 2008-04-12)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295 (obowiązuje od dnia : 2008-04-10)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

 • Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288 (obowiązuje od dnia : 2008-04-05)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

 • Dz. U. 2008 nr 30 poz. 177
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1961 nr 4 poz. 22
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych
  (obowiązuje od dnia : 2008-03-11)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych.

 • Dz.U. 2008 nr 17 poz. 113
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1215
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
  Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1544
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
  (obowiązuje od dnia : 2008-02-15)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810 (obowiązuje od dnia : 2008-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

    - Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

    - Dz.U. 2012 nr 110 poz. 648
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


 • Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1996 nr 62 poz. 290
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
  (obowiązuje od dnia : 2008-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.


 • Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1870
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1983 nr 19 poz. 83
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.
  (obowiązuje od dnia : 2008-01-01)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia

 • Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 (obowiązuje od dnia : 2008-01-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)


Obwieszczenia

 • M.P. 2008 nr 95 poz. 825 (obowiązuje od dnia : 2008-12-19)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2009 r.

 • M.P. 2008 nr 22 poz. 219 (obowiązuje od dnia : 2008-03-17)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP