Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ZAŁĄCZNIK VI

Kryteria zgłaszania Komisji poważnej awarii zgodnie z art. 18 ust. 1

I. Każdą poważną awarię, która podlega pkt 1 lub która powoduje co najmniej jeden ze skutków opisanych w pkt 2, 3, 4 i 5, należy zgłosić Komisji.

1. Substancje niebezpieczne związane z awarią

Każdy pożar czy przypadkowe uwolnienie substancji niebezpiecznej, w którym bierze udział co najmniej 5 % ilości progowej określonej w kolumnie 3 części 1 lub w kolumnie 3 części 2 załącznika I.

2. Obrażenia doznane przez osoby i szkody w nieruchomościach:

a) śmierć;

b) zranienie sześciu osób na terenie zakładu oraz ich hospitalizacja przez co najmniej 24 godziny;

c) hospitalizacja jednej osoby poza terenem zakładu przez co najmniej 24 godziny,

d) uszkodzenie budynków mieszkalnych poza terenem zakładu, które na skutek awarii nie będą się nadawały do użytkowania;

e) ewakuacja lub uwięzienie osób przez ponad 2 godziny (osoby × godziny): wartość – co najmniej 500;

f) przerwa w dostawie wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub w łączności telefonicznej przez co najmniej 2 godziny (osoby × godziny): wartość – co najmniej 1000.

3. Bezpośrednie szkody w środowisku:

a) stałe lub długotrwałe szkody w środowisku lądowym:

(i) obszaru prawnie chronionego środowiska lub rezerwatu przyrody o powierzchni 0,5 hektara lub większej;

(ii) obszaru bardziej rozległego siedliska, w tym gruntów użytkowanych rolniczo, o powierzchni 10 hektarów lub większej;

b) znaczne lub długotrwałe zanieczyszczenie siedlisk słodkowodnych lub morskich:

(i) rzeki lub kanału na odcinku 10 km lub większym;

(ii) obszaru jeziora lub stawu o powierzchni 1 ha lub większej;

(iii) obszaru delty o powierzchni 2 ha lub większej;

(iv) obszaru wybrzeża lub otwartego morza o powierzchni 2 ha lub większej;

c) znaczne zanieczyszczenie warstwy wodonośnej lub wód podziemnych:

na obszarze o powierzchni 1 ha lub większej.

4. Szkody w mieniu:

a) szkody w mieniu na terenie zakładu: co najmniej 2000000 EUR;

b) szkody w mieniu poza terenem zakładu: co najmniej 500000 EUR.

5. Zniszczenia o zasięgu transgranicznym

Każda poważna awaria bezpośrednio związana z niebezpiecznymi substancjami, której skutki są odczuwalne poza terytorium odnośnego państwa członkowskiego.

II. Awarie lub sytuacje bliskie awariom, które państwa członkowskie uznają za szczególnie interesujące z technicznego punktu widzenia w kontekście zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków, które nie spełniają podanych powyżej kryteriów ilościowych, należy zgłaszać Komisji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP