Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Hałas i drgania mechaniczne - materiały informacyjne | Artykuły - pełna lista | Artykuły - hałas słyszalny | Artykuły - hałas infradźwiękowy | Artykuły - hałas ultradźwiękowy | Artykuły - drgania mechaniczne | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Konferencja NoiseControl | Konferencja NoiseControl 2013


Drgania mechaniczne - ARTYKUŁY


Uregulowania prawne
Pomiary i ocena ryzyka zawodowego
Ochrona przed drganiami mechanicznymi - działania profilaktyczne
Informacje o specjalistycznych serwisach internetowych


UREGULOWANIA PRAWNE


Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2006, str. 24-26

dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono zastosowanie nowych przepisów dotyczących pomiarów i oceny drgań mechanicznych na stanowiskach pracy. Odniesiono je do przepisów obowiązujących przed wdrożeniem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi).

Strategia ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2006, str. 8-10

doc. dr inż. Danuta Augustyńska,
dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi). Zaprezentowano również wymagania polskich przepisów prawnych wdrażających dyrektywę 2002/44/WE.


DRGANIA MECHANICZNE - POMIARY I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO


Drgania i hałas w pojazdach drogowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2007, str. 10-13

dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono ocenę drgań mechanicznych i hałasu działających na kierowców różnych pojazdów drogowych. Oceny dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych. Badania na wybranych stanowiskach pracy wykazały porównywalne narażenia pochodzące od drgań działających przez kończyny górne i od drgań działających w sposób ogólny. W większości przypadków zarejestrowane poziomy hałasu były poniżej wartości dopuszczalnej (NDN). Mimo że drgania jak i hałas nie przekraczały wartości dopuszczalnych, pracownicy uskarżali się na dolegliwości związane z działaniem czynników wibroakustycznych. Metody oceny podane w odpowiednich normach nie pozwalają przy określaniu ryzyka zawodowego na uwzględnienie łącznego oddziaływania drgań i hałasu występujących jednocześnie.

Szacowanie ryzyka zawodowego i ryzyka zdrowotnego związanego z działaniem miejscowych drgań mechanicznych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2006, str. 8-10

dr hab.med. Barbara Harazin
Śląska Akademia Medyczna
Katowice


W artykule przedstawiono trzy rodzaje oceny ryzyka: ocenę zawodowego ryzyka opartego na wartościach NDN ocenę ryzyka zdrowotnego opartego na modelu matematycznym, a także ocenę ryzyka zdrowotnego weryfikowanego badaniami medycznymi.

Ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na drgania miejscowe i ogólne jednocześnie - propozycja metody
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2004, str. 19-21

dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono propozycję metody oceny narażenia pracowników na drgania miejscowe i ogólne oddziałujące jednocześnie. Metodę opracowano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych. Wyniki badań na wybranych stanowiskach pracy pokazały, że narażenie na drgania miejscowe i ogólne jest porównywalne. Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego ze względu na drgania mechaniczne wymaga m.in. uwzględnienia łącznego narażenia pracowników na oba rodzaje drgań.

Drgania i hałas na stanowiskach pracy w środkach komunikacji miejskiej - badania dozymetryczne
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2004, str. 12-15

dr inż. Jolanta Koton,
mgr. inż. Artur Majewski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Z doniesień literaturowych, zwłaszcza ostatniego dziesięciolecia, wynika, że skojarzone działanie na organizm człowieka dwóch lub więcej szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy potęguje niekorzystne skutki działania każdego z nich występującego oddzielnie. Do stanowisk pracy, na których występują łącznie różne czynniki środowiska, należą niewątpliwie stanowiska obsługi wszelkiego rodzaju pojazdów, w tym pojazdów komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań jednoczesnej ekspozycji kierowców na drgania i hałas w autobusach miejskich, tramwajach i w metrze. Uzyskane wyniki porównano z wartościami kryterialnymi ustalonymi dla tych czynników ze względu na ochronę zdrowia w przepisach krajowych i w dyrektywach Unii Europejskiej.

Ocena zawodowej ekspozycji na drgania mechaniczne w Polsce
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2003, str. 21-24

dr inż. Jolanta Koton
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Zawodowa ekspozycja na drgania mechaniczne, zaliczane do szkodliwych czynników fizycznych środowiska pracy, może powodować niekorzystne zmiany w zdrowiu pracowników. W celu oceny stopnia narażenia pracowników na ten czynnik, konieczne są pomiary drgań mechanicznych na stanowiskach pracy i, jeśli jest to uzasadnione, ograniczanie występującego zagrożenia. W artykule porównano, stosowane w Polsce i w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej, zasady pomiarów i oceny zawodowej ekspozycji na drgania oraz uregulowania prawne dotyczące wartości dopuszczalnych drgań, ustalonych ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników."

Wibroakustyka - jedna z dziedzin nauki XXI wieku
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2003, str. 10-12

Zbigniew Engel
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Akademia Górniczo-Hutnicza


Autor omówił początki i rozwój wibroakustyki, zastosowanie energii wibroakustycznej, metody badań procesów wibroakustycznych oraz współczesne zadania tej dziedziny wiedzy.

Nowe wartości NDN drgań mechanicznych na stanowiskach pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2002, str. 5-6

dr hab.. N. med. Barbara Harazin
Śląska Akademia Medyczna
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologi


Najwyższe dopuszczalne wartości (NDN) ogólnych oraz miejscowych drgań mechanicznych zostały przygotowane na podstawie analizy: piśmiennictwa światowego, projektów normatywów ISO, propozycji wartości NDN Komisji Unii Europejskiej i projektów opracowywanych w innych krajach. Jako wielkość normatywną drgań mechanicznych przyjęto ważoną częstotliwościowo skuteczną wartość sumy wektorowej przyspieszeń w odniesieniu do 8 godzinnego działania wibracji w ciągu zmiany roboczej. Dla ogólnych drgań mechanicznych przyjęto dopuszczalną dla 8 godzin wartość sumy wektorowej przyspieszeń wynoszącą 0,8 m/s2 i odpowiednio 3,2 m/s2 dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej. Dla miejscowych drgań mechanicznych przyjęto dopuszczalną dla 8 godzin wartość sumy wektorowej przyspieszeń wynoszącą 2,8 m/s2 i odpowiednio 11,2 m/s2 dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej.


OCHRONA PRZEZ DRGANIAMI MECHANICZNYMI - DZIAŁANIA  PROFILAKTYCZNE


Sposoby obniżenia poziomu drgań miejscowych w Finnveden Metal Structures
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2010, str. 19-23

mgr inż. Lidia Orłowska
Finnveden Metal Structures


W artykule przedstawiono pomiary czynnika szkodliwego występującego w procesach technologicznych w przemyśle samochodowym: są to drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne, tzw. wibracje miejscowe. Pomiary wykonane w Finnveden Metal Structures na stanowisku oczyszczacza odlewów wykazywały znaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości (wartości NDN). Po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego podjęto działania profilaktyczne i rozwiązania, które funkcjonują od czerwca 2009 r.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich modyfikacji narzędzi pneumatycznych, udało się obniżyć poziom drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne poniżej wartości NDN. Ryzyko zachorowania na chorobę zawodową, tzw. zespół wibracyjny, zostało w ten sposób znacznie zmniejszone.

Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie - stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2004, str. 14-19

prof.. Dr hab. Inż. Jerzy Sadowski,
dr hab. Barbara Szudrowicz
Instytut Techniki Budowlanej


W artykule przedstawiono: systematykę zagadnienia, podstawy prawne, stan w zakresie projektowania oraz realizacji ochrony przed hałasem i drganiami budynków mieszkalnych i wybranych obiektów budownictwa ogólnego, problemy akustyczne związane z ochroną przed hałasem otoczenia budynków w obszarach zurbanizowanych, budynek jako źródło hałasu na terenach zurbanizowanych i sposoby jego ograniczania, sposoby ograniczania hałaśliwości i szkodliwej wibracyjności źródeł w terenie zurbanizowanym, lokalizację i modernizację tras komunikacyjnych i obiektów będących źródłami hałasów i drgań, zasady projektowania ochrony przed hałasem i drganiami, wspomaganie projektowania i realizacji ochrony przed hałasem i drganiami w budownictwie ogólnym.

Ochrona przed hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy - stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2004, str. 20-26

dr inż. Danuta Augustyńska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono stan narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy w Polsce na podstawie danych: statystycznych dotyczących warunków pracy i chorób zawodowych, danych ankietowych z przeglądu warunków pracy w krajach przystępujących i kandydujących do UE przeprowadzonego w 2001 r. przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz danych ankietowych i pomiarowych z przeglądu warunków pracy w przedsiębiorstwach wybranych sektorów szczególnie niebezpiecznych przeprowadzonego w 2003 r. przez CIOP-PIB. Przedstawiono także dotyczące tej problematyki polskie przepisy i normy oraz programy badawcze wdrażające do prawa i praktyki postanowienia dyrektyw i norm europejskich.

Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2002, str. 10-12

dr inż. Jolanta Koton,
dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule przedstawiono wyniki badań skutecznoúci ochrony wnoszonej przez wybrane rękawice antywibracyjne przy ich zastosowaniu do prac różnymi narzędziami ręcznymi. Wykazano, że rękawice antywibracyjne są pomocnym úrodkiem w profilaktyce zespołu wibracyjnego, choć nie zawsze ograniczają ryzyko zawodowe pojawienia się tej choroby do poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia. Wykazano też, że rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi lub ich typów.

Baza danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2000, str. 1-5

mgr KAZIMIERZ CZYŻEWSKI,
prof. dr hab. inż. JERZY SADOWSKI
Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW ENGEL
Akademia Górniczo-Hutnicza


Struktura bazy danych
Struktura baz danych spełnia następujące warunki:
- wiernie oddaje systematykę przyjętą dla prezentowanych wyrobów, materiałów i
ustrojów,
- zapewnia pełny opis prezentowanych materiałów, wyrobów i ustrojów,
- umożliwia szybkie odnalezienie wyrobu, materiału i ustroju spełniającego
zadane warunki,
- pozwala na łatwe podzielenie bazy na poszczególne moduły grupowe lub ich
zestawy, jak też ich integrację.
Zgodnie z założeniami, przyjętymi na początku pracy, bazy danych zrealizowano w systemie INTERBASE v. 5.01, a oprogramowanie wykonano w technologii RAD wykorzystując system tworzenia aplikacji DELPHI 4.0 Professional.
Ze względu na to, że dane są wprowadzane do bazy w sposób rozproszony przez trzy ośrodki badawcze (CIOP, AGH, ITB) zastosowano odrębne tablice danych o producentach wyrobów, materiałów i ustrojów dla każdego modułu danych (według systematyki podanej w BP nr 4/2000). Takie rozwiązanie ułatwia integrowanie danych poszczególnych modułów w jedną bazę.
Grafika przedstawiająca materiał, wyrób, ustrój (szkic, schemat, fotografia), archiwizowana jest w odrębnych katalogach, zachowując w bazie jedynie powiązanie nazwą pliku z elementem opisywanym. Takie rozwiązanie zmniejsza wielkość pliku bazy danych i ułatwia utrzymanie bazy. (...)

Baza danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2000, str. 2-6

prof. dr hab. inż. JERZY SADOWSKI - Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW ENGEL
Akademia Górniczo-Hutnicza
doc. dr inż. DANUTA AUGUSTYŃSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy
mgr KAZIMIERZ CZYŻEWSKI
Instytut Techniki Budowlanej


Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczenie środowiska w Polsce hałasem i drganiami wykazuje tendencję silnie rosnącą. Hałas i drgania stają się coraz bardziej uciążliwe a często nawet szkodliwe dla ludzi zarówno w środowisku pracy, jak też zamieszkania i wypoczynku. Najczęściej ludzie narażeni są na działanie hałasu i drgań przez wiele godzin w czasie doby, a więc w domu, w czasie jazdy do pracy i powrotu z niej, w pracy, w miejscach wypoczynku i rekreacji. W badaniach ankietowych hałas jawi się jako uciążliwość klasyfikowana na jednym z pierwszych miejsc. Skutki oddziaływania hałasu w przemyśle w postaci głuchoty zawodowej i upośledzenia słuchu plasują się na pierwszych miejscach chorób zawodowych. (...)


DRGANIA MECHANICZNE - INSORMACJE O SPECJALISTYCZNYCH SERWISACH INTERNETOWYCH


Serwis internetowy wspomagający profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2008, str. 18-22

mgr inż. Paweł Górski,
dr inż. Leszek Morzyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono system wspomagania profilaktyki narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy oparty na serwisie internetowym umieszczonym pod adresem http://www.serwis.wypadek.pl. W serwisie tym zawarto zestaw poradników i materiałów informacyjnych profilowanych pod kątem działów gospodarki o wysokim ryzyku zawodowym, jak również użyteczne narzędzia, które mogą służyć jako pomoc w planowaniu działań profilaktycznych w zakładach pracy.

Serwis internetowy wspomagający profilaktykę skutków narażenia na hałas i drgania w środowisku pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2006, str. 2-5

mgr inż. Paweł Górski,
dr inż. Grzegorz Makarewicz,
dr inż. Leszek Morzyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono założenia systemu wspomagania profilaktyki narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy, którego głównym elementem będzie serwis internetowy. Uzasadniając podjęcie tego zagadnienia, przedstawiono dane statystyczne dotyczące zagrożeń hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy oraz chorób zawodowych wynikających z narażenia na te czynniki. Przedstawione w artykule informacje o zawartości istniejących już witryn internetowych dotyczących hałasu i drgań mechanicznych oraz dane dotyczące wykorzystania przez pracowników zasobów Internetu zadecydowały o przyjęciu przedstawionej w artykule formy serwisu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93