Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Baza danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami, str. 2-6 | Ocena i ograniczanie ryzyka obsługi pras, str. 8-11 | Dolegliwości kręgosłupa przyczyny i sposoby ochrony, str. 16-19 | Termoizolacyjność obuwia przeznaczonego do pracy w niskiej temperaturze, str. 23-25 | Cyjanamid i jego sól wapniowa "antabusy" w środowisku pracystr. str. 26-27


„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 4/2000, str. 2-6

prof. dr hab. inż. JERZY SADOWSKI - Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW ENGEL - Akademia Górniczo-Hutnicza
doc. dr inż. DANUTA AUGUSTYŃSKA - Centralny Instytut Ochrony Pracy
mgr KAZIMIERZ CZYŻEWSKI - Instytut Techniki Budowlanej


Baza danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami

Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczenie środowiska w Polsce hałasem i drganiami wykazuje tendencję silnie rosnącą [19]. Hałas i drgania stają się coraz bardziej uciążliwe a często nawet szkodliwe dla ludzi zarówno w środowisku pracy, jak też zamieszkania i wypoczynku. Najczęściej ludzie narażeni są na działanie hałasu i drgań przez wiele godzin w czasie doby, a więc w domu, w czasie jazdy do pracy i powrotu z niej, w pracy, w miejscach wypoczynku i rekreacji. W badaniach ankietowych hałas jawi się jako uciążliwość klasyfikowana na jednym z pierwszych miejsc. Skutki oddziaływania hałasu w przemyśle w postaci głuchoty zawodowej i upośledzenia słuchu plasują się na pierwszych miejscach chorób zawodowych.

Ograniczanie emisji hałasu i drgań „u źródła" postępuje bardzo wolno, a liczba źródeł hałasu i drgań w środowisku rośnie lawinowo. Koszt produkcji i stosowania cichobieżnych maszyn, urządzeń i środków transportu jest bardzo duży. Wpływa to na ograniczanie podejmowanych działań, a ich efekty są niestety niezadowalające. Dlatego też ograniczanie nadmiernego hałasu i drgań metodami biernej ochrony wibroakustycznej jest, jak dotąd, najbardziej dostępne i najszerzej rozpowszechnione.

Zasady biernej ochrony przeciwhałasowej i antywibracyjnej są przedmiotem wielu publikacji naukowych i technicznych. Z publikacji krajowych można tu wymienić [4] [5] [7] [8] [l8] [21] [22] [24] [25] [26] [29], podkreślając, że w zakresie biernej ochrony wibroakustycznej dokonuje się ustawiczny postęp. Oczywiście istnieją liczne i wartościowe publikacje zagraniczne, wykorzystywane w bieżących pracach, które jednakże w problematyce rozważanej w niniejszym artykule mają mniejsze znaczenie, ponieważ opisywane w nich materiały, wyroby i ustroje wibroizolacyjne, najczęściej nie są u nas stosowane. W celu skutecznego ograniczania poziomów hałasu i drgań do wartości zalecanych przez dyrektywy, rozporządzenia i normy, niezbędne są przede wszystkim informacje o właściwościach akustycznych materiałów, wyrobów, ustrojów i elementów przestrzennych, stosowanych w postaci zabezpieczeń dźwiękochłonnych, przeciwhałasowych i przeciwdrganiowych. Istotnym warunkiem ich przydatności w praktyce jest także ich wiarygodność.

W celu kształtowania środowiska o wymaganej jakości akustycznej i wibroakustycznej oraz ochrony środowiska przed hałasem i drganiami potrzebne są także informacje dotyczące określonych w normach wymagań na temat dopuszczalnych wartości poziomów i drgań w środowisku pracy, zamieszkania, wypoczynku, rekreacji i leczenia.

Prace badawcze nad przygotowaniem „baz danych" w postaci katalogów mają, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, długą historię. Wielu autorów publikacji i podręczników doceniło wagę tych informacji w badaniach i projektowaniu i w miarę doskonalenia metod badań, dane katalogowe o własnościach akustycznych i wibroakustycznych stawały się coraz bardziej wiarygodne, a przewidywane efekty, wynikające z ich zastosowania, okazywały się zgodne z uzyskiwanymi w praktyce.

Pierwszy w Polsce katalog własności dźwiękochłonnych krajowych materiałów budowlanych, oparty na przeprowadzonych w ITB wynikach badań, opublikowali (1953) J. Malecki i J. Sadowski [15]. Najbardziej obszerne i kompleksowe katalogi własności dźwiękoizolacyjnych, dźwiękochłonnych i przeciwdrganiowych materiałów i ustrojów zostały opublikowane w latach 1971-1976 w podręcznikach J. Sadowskiego [20] [21]. Były one w większości oparte na wynikach pomiarów wykonanych w Zakładzie Akustyki ITB w latach 1965-1975. Wicie katalogowych danych w zakresie izolacyjności akustycznej przegród podano w pracach J. Sadowskiego i B. Szudrowicz (1984) [23] oraz B. Szudrowicz (l987) [24] (1990) [8] (1992) [25]. Prace, o węższym przeznaczeniu, opublikowane w Polsce w poprzednich latach dotyczyły właściwości dźwiękochłonnych wyrobów i ustrojów. Istotne informacje wniosły tu prace I. Żuchowicz (1983) [29], M. Mirowskiej (1989) [16], M. Mirowskiej, J. Szczecińskiej, I. Żuchowicz (1991) [14]. Własności akustyczne ekranów podano w publikacji M. Stawickiej-Wałkowskiej (1990) [26] oraz w pracy (1990) [7]. Własności dźwiękochłonno-izolacyjne obudów podano w publikacji Z. Engla i J. Sikory (1989) [6]. Własności dźwiękoizolacyjne tłumików wentylacyjnych były przedmiotem badań D. Augustyńskiej w roku 1974 i 1984 [1]. Informacje na temat kabin dźwiękoszczelnych zawierają prace Anny Kaczmarskiej-Kozłowskiej, między innymi (1997) [11] Obszerne zbiory pomiarów własności akustycznych materiałów, wyrobów, ustrojów i elementów przestrzennych znajdują się w Zakładzie Akustyki ITB, Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH oraz w Zakładzie Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych CIOP, a także w innych ośrodkach badawczych, np. w Zakładzie Akustyki Technicznej GIG.

W latach 1990-1993 podejmowano kolejne próby opracowania katalogów własności akustycznych i przeciwdrganiowych materiałów, wyrobów i ustrojów o szerszym zakresie informacji. Przykładami takich opracowań są prace [7] [8] [14] [17] oparte w większości na pomiarach wykonanych w Zakładzie Akustyki ITB i w Instytucie (obecnie Katedrze) Mechaniki i Wibroakustyki AGH i w Zakładzie Zagrożeń Akustycznych CIOP, względnie na informacjach zaczerpniętych z katalogów firmowych.

Żadne z tych opracowań nie ujmowało jednak zagadnień w sposób kompleksowy. W wielu przypadkach nic podawano informacji o warunkach pomiarowych i o zgodności metod pomiaru z normami PN/EN oraz ISO. Brak było informacji o niepewności pomiaru, o parametrach fizycznych mierzonych próbek, ich wymiarach, o producentach i dystrybutorach, a także o uzyskanych aprobatach i certyfikatach materiału (wyrobu, ustroju).

Wszystkie dotychczasowe opracowania przedstawiały dane w postaci kart katalogowych do rozpowszechniania drukiem. Nie były przygotowane do umieszczenia w skomputeryzowanych bazach danych, co w znacznym stopniu utrudniało posługiwanie się nimi w praktyce.

Prace nad skomputeryzowaną bazą danych, dostosowaną jednak wyłącznie do potrzeb budownictwa mieszkaniowego, realizowano w latach 1992-1995 w Zakładzie Akustyki ITB [2] [3], W ich wyniku opracowano koncepcję struktury baz danych dotyczących właściwości konstrukcyjno-budowlanych i wskaźników akustycznych źródeł hałasu w budynkach oraz zabezpieczeń akustyczno-budowlanych do stosowania w budynkach mieszkalnych.

W latach 1993-1995 dokonano także próby wypełnienia banku danych informacjami liczbowymi i graficznymi, dotyczącymi elementów zewnętrznych budynków i źródeł hałasu w budynkach. Dokonano także próby włączenia do banku danych informacji o ekranach akustycznych. Opracowano instrukcję użytkownika dla potrzeb służb państwowych oraz dyskietki dystrybucyjne.

Postęp w technikach informatycznych zwiększył w ostatnich latach nieporównywalnie możliwość oprogramowania kompleksowego systemu gromadzenia danych i baz danych o jakości i wiarygodności niezbędnej w projektowaniu, prognozowaniu, badaniach i ocenach.

W ramach SPR-1 pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy", podjęto w ITB przy współpracy AGH i CIOP badania, w wyniku których opracowano komputerową bazę danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami. Dla potrzeb tej bazy opracowano:
 1. system gromadzenia danych w technice informatycznej, dotyczących właściwości akustycznych (dźwiękoizolacyjnych, dźwiękochłonnych i przeciwdrganiowych) materiałów, wyrobów, ustrojów i elementów przestrzennych do celów projektowania, prognozowania i realizacji ochrony przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej;
 2. struktury baz danych systemu, dostosowanych do możliwości techniki informatycznej opartych na informacjach badawczych (wynikach pomiarów laboratoryjnych) krajowych i zagranicznych, ujednoliconych, w sposób zapewniający dostateczną wiarygodność danych;
 3. bazę danych, opartą na kartach katalogowych z ujednoliconymi informacjami pod względem wiarygodności danych, z informacjami graficznymi ilustrującymi właściwości fizyczne, akustyczne i wibroakustyczne rozwiązań przeciwhałasowych i antywibracyjnych;
 4. zasady pozyskiwania danych (uzgodnienia z właścicielami wyników badań, producentami);
 5. zasady rozpowszechniania danych oraz funkcjonowania systemu.
Ustalono, że baza danych, wg opracowanych struktur, zawierać będzie karty katalogowe o właściwościach fizycznych, charakterystykach i parametrach akustycznych i wibroizolacyjnych materiałów, wyrobów, ustrojów i elementów przestrzennych; dane o producentach oraz o uzyskanych (lub posiadanych) aprobatach i certyfikatach krajowych i ewentualnie zagranicznych; informacje graficzne w kartach katalogowych (charakterystyki, wskaźniki, przekroje, schematy konstrukcji, dane o normach, laboratorium, w którym przeprowadzono pomiary, schematy rozwiązań) oraz informacje o możliwym zakresie zastosowań.


Rys. 1. Podział bazy danych na MODUŁY GRUPOWE: 0, I, II, III, IV, V, VI, VII

Przyjęto podział bazy na 8 modułów, w tym moduł 0 - informacje ogólne i siedem modułów grupowych (rys. 1). Poszczególne moduły podzielono na grupy, typy i materiały (wyroby, ustroje i elementy) (patrz rys. 2 podział modułu grupowego III - przegrody i ich elementy). Przyjęto ostatecznie podział w ramach poszczególnych modułów grupowych, jak podano na str. 5.

Zastosowany podział zawiera wszystkie grupy i podgrupy oraz typy materiałów, wyrobów, ustrojów i elementów przestrzennych (obudowy, kabiny, ekrany), nadających się do stosowania w celu ochrony przed hałasem i drganiami. Utrzymano nawet te podgrupy, w których obecnie występuje brak danych, ale co do których istnieje pewność, że takie dane są niezbędne i mają szansę pojawić się w najbliższym czasie, bądź są jeszcze w badaniach lub w opracowaniu i mogą być włączone do bazy w późniejszym czasie. W czasie tworzenia bazy, starano się umieścić w niej te materiały (wyroby, ustroje, elementy), które mają aprobaty/certyfikaty krajowe lub zagraniczne oraz na zamieszczenie których w bazie, „właściciele wyników badań" wyrazili zgodę. W przypadku braku takich możliwości, zamieszczano w bazie informacje na podstawie katalogów firmowych, które w miarę napływu informacji o wynikach badań będą korygowane lub usuwane z bazy.


Rys. 2. Podział Modułu na grupy, typy i materiały (wyroby, ustroje, elementy) na przykładzie Modułu l Przegrody i ich elementy

Podstawą wprowadzania danych do bazy jest jej systematyka oraz informacje, których zakres określono w kartach katalogowych dostosowanych do możliwości informatycznych. W celu wprowadzania danych do poszczególnych modułów bazy, opracowano dla każdego modułu grupowego programy, wprowadzające dane w ujednolicony sposób. Programy te zostały zweryfikowane i udoskonalone w czasie wprowadzania danych bazowych przez poszczególnych wykonawców (ITB, AGH, CIOP). Weryfikacji podlegał zarówno zakres informacji, jak i sposób wprowadzania danych, ich modyfikowania i zmieniania. Doświadczalnie określono wielkość potrzebnego miejsca na wpisanie informacji w poszczególnych kartach katalogowych, należących do każdego z siedmiu modułów, wprowadzając na bieżąco niezbędne korekty w programach wprowadzających. Dopracowano formę graficzną przedstawiania informacji o materiale (wyrobie, ustroju), jak też o jego właściwościach akustycznych, przy zachowaniu minimum miejsca w karcie, ale przy maksymalnej przejrzystości ilustracji. Zapewniono możliwość wydruku poszczególnych kart katalogowych. W ten sposób zapewniono pełną informację o materiale (wyrobie, ustroju, elemencie) na zaprojektowanych w tym celu zakładkach tematycznych (informacje podstawowe, charakterystyki właściwości wibroakustycznych, wykresy, dane o producencie, szkice, schematy, fotografie). Natomiast wydrukowana karta katalogowa przedstawia te same informacje w zaprogramowanym zestawieniu, dla celów dokumentacyjnych. Przykłady kart katalogowych wybranych z modułów grupowych I - VII.

AKTUALIZACJA DANYCH W BAZIE


Rys. 3. Schemat zarządzania funkcjonowaniem bazy, jej uzupełnianiem i rozpowszechnianiem


PODZIAŁ BAZY NA MODUŁY, GRUPY, TYPY, MATERIAŁY (WYROBY, USTROJE, ELEMENTY PRZESTRZENNE)

Moduł I - WYROBY DŹWIĘKOCHŁONNE (ITB)
 1. Materiały z wełny mineralnej
  1. Maty dźwiękochłonne
  2. Płyty dźwiękochłonne
 2. Materiały z waty szklanej
  1. Maty dźwiękochłonne
  2. Płyty dźwiękochłonne
 3. Materiały z tworzyw sztucznych
  1. Maty dźwiękochłonne
  2. Płyty dźwiękochłonne
 4. Materiały drewnopochodne
  1. Maty dźwiękochłonne
  2. Płyty dźwiękochłonne
 5. Materiały inne
  1. Płyty gipsowe
  2. Płyty ceramiczne
  3. Płyty z włóknin
  4. Tynki i wyprawy
 6. Ustroje dźwiękochłonne płaskie - ścienne
  1. Płytowe
  2. Membranowe
  3. Perforowane
  4. Szczelinowe
 7. Ustroje dźwiękochłonne płaskie - sufitowe
  1. Płytowe
  2. Membranowe
  3. Perforowane
  4. Szczelinowe
 8. Ustroje dźwiękochłonne przestrzenne
  1. Pochłaniacze podwieszane do sufitu
  2. Ustroje podwieszane do sufitu
  3. Ustroje ustawiane w pomieszczeniu

Moduł II - WYROBY l USTROJE PRZECIW-DRGANIOWE (AGH)
 1. Wibroizolatory
  1. sprężynowe
  2. pneumatyczne
  3. gumowo-metalowe
 2. Amortyzatory
  1. Amortyzatory
 3. Podkładki wibroizolacyjne
  1. Podkładki wibroizolacyjne
 4. Powłoki przeciwdrganiowe
  1. Powłoki przeciwdrganiowe

Moduł III - PRZEGRODY l ICH ELEMENTY (ITB)
 1. Ściany
  1. Ściany z elementów ceramicznych
  2. Ściany- betonu zwykłego i piaskowego
  3. Ściany z betonu lekkiego kruszywowego
  4. Ściany z betonu komórkowego
  5. Ściany z gipsu
  6. Ściany z elementów szalunkowych zalewanych betonem
  7. Ściany szkieletowo-warstwowe na szkielecie z kształtowników metalowych
  8. Ściany szkieletowo-warstwowe na szkielecie drewnianym
  9. Ściany z elementów warstwowych z okładzinami metalowymi
  10. Ściany osłonowe słupowo-ryglowe
  11. Ściany różne
 2. Stropy bez warstw i z układami podłogowymi
  1. Gęstożebrowe, pustakowe, ceramiczne i inne
  2. Betonowe z płyt pełnych
  3. Betonowe z płyt kanałowych
  4. Drewniane
  5. Różne
 3. Dachy
  1. Dachy z elementów masywnych
  2. Dachy r elementów warstwowych z okładzinami metalowymi
  3. Różne
 4. Okna, drzwi; bramy przemysłowe i garażowe, nawiewniki
  1. Okna drewniane
  2. Okna z wysokoudarowego PVC
  3. Okna z kształtowników aluminiowych
  4. Okna z kształtowników stalowych
  5. Drzwi zewnętrzne do mieszkań oraz drzwi wewnętrzne dla obiektów mieszkalnych użyteczności publicznej
  6. Bramy przemysłowe i garażowe
  7. Świetliki
  8. Nawiewniki okienne
 5. Podłogi i inne ustroje izolacyjne
  1. Pływające podłogi
  2. Lekkie konstrukcje podłogowe
  3. Wykładziny podłogowe
  4. Podłogi podniesione
 6. Wyroby płytowe, indywidualne układy wyrobów płytowych
  1. Płyty gipsowo-kartonowe
  2. Płyty drewnopochodne
  3. Szyby pojedyncze, układy szyb pojedynczych, szyby zespolone
  4. Płyty z polimetakrylu
  5. Płyty z poliwęglanu
  6. Folie i płyty gumowe
  7. Blachy stalowe i indywidualne układy warstwowe z blach stalowych
  8. Blachy aluminiowe i indywidualne układy warstwowe z blach aluminiowych
  9. Układy z płyt drewnopodobnych na szkielecie drewnianym

Moduł IV - OBUDOWY DŹWIĘKOCHŁONNO-IZOLACYJNE (AGH)
 1. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne
  1. Fragmentaryczna
  2. Częściowo zamknięta
  3. Całkowicie zamknięta
  4. Zintegrowana

Moduł V - KABINY DŹWIĘKOIZOLACYNE (CIOP)
 1. Lekkie kabiny dźwiękoizolacyjne
  1. drewniane, drewnopodobne 1. 2. metalowe
  2. inne z lekkich materiałów
 2. Ciężkie kabiny dźwiękoizolacyjne
  1. kabiny z elementami murowanymi
  2. kabiny murowane
  3. kabiny inne (z ciężkich materiałów)

Moduł VI - EKRANY PRZECIWHAŁASOWE (ITB i AGH)
 1. Wewnętrzne
  1. Ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne (do wnętrz budowlanych)
  2. Ekrany .........
 2. Zewnętrzne
  1. Ekrany akustyczno-urbanistyczne naturalne
  2. Ekrany betonowe
  3. Ekrany metalowe Ekrany przezroczyste
  4. Ekrany ekologiczne

Moduł VII - TŁUMIKI AKUSTYCZNE (AGH)
 1. Tłumiki refleksyjne (reaktywne)
  1. tłumiki komorowe
  2. tłumiki rezonatorowe
  3. tłumiki interferencyjne
  4. inne
 2. Tłumiki absorpcyjne
  1. tłumiki szczelinowe
  2. tłumiki komorowe
  3. tłumiki relaksacyjne
  4. inne
 3. Tłumiki dławiące
  1. tłumiki..........

Wiadomo, że utrzymanie ciągłej przydatności i aktualności bazy dla użytkowników będzie wymagało:

 • bieżącej aktualizacji informacji zawartych w bazie, w szczególności w kartach katalogowych dotyczących wykazu producentów i dystrybutorów, ważności aprobat i certyfikatów, parametrów technicznych i akustycznych materiałów, wyrobów i ustrojów,
 • bieżącego wprowadzania informacji o nowych materiałach, wyrobach i ustrojach, w miarę rozwoju ich produkcji i dystrybucji oraz postępu badań aprobacyjnych i certyfikacyjnych oraz dopływu informacji z krajów UE,
 • usuwania zdezaktualizowanych kart katalogowych i powiadamiania o tym użytkowników bazy,
 • bieżącego udoskonalania programu zarządzającego bazą, w celu tworzenia nowych możliwości informacyjnych, w miarę pojawiania się doskonalszych narzędzi informatycznych.

Na rys. 3 pokazano schemat zarządzania funkcjonowaniem bazy, jej uzupełnianiem i rozpowszechnianiem. Te dodatkowe zadania będą realizowane w ramach etapu wdrożeniowego bazy. Będą także opracowane materiały pomocnicze do projektowania i realizacji ochrony przed hałasem i drganiami.

Baza przeznaczona jest do celów badawczych, projektowych, prognozowania i realizacji ochrony przeciwhałasowej i antywibracyjnej oraz uzyskiwania informacji, umożliwiających właściwy dobór materiałów i rozwiązań do ochrony przed hałasem i drganiami. Założono odpłatne rozpowszechnianie bazy, co ma pozwolić na funkcjonowanie systemu, jego bieżącą konserwację, aktualizację i uzupełnianie danych.

Użytkownikami systemu i bazy danych mogą być urzędy i instytucje, ośrodki badawcze i projektowe mające w zakresie działania:

 • projektowanie budynków i obiektów zurbanizowanych, przemysłowych oraz budownictwa ogólnego z uwzględnieniem ochrony przed hałasem i drganiami,
 • ocenę i kontrolę parametrów akustycznych środowiska zurbanizowanego i rekreacji,
 • nadzór nad projektowaniem i realizacją powstających obiektów,
 • prace badawcze, prognostyczne i wdrożeniowe dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami.


Data wprowadzenia 1999-08-25

III. PRZEGRODY I ICH ELEMENTY

III.03. Dachy

III.03.02. Dachy z elementów warstwowych z okładzinami metalowymi

III.03.02.02. Płyty metalplast PW8/B-U2/10

Opis:

Dach z płyt warstwowych metalplast PW8/B-U2/10 grubości 100 mm. Okładziny z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, lekko profilowane grubości 0,55 mm, rdzeń z pianki poliuretanowej.

Podstawowe przeznaczenie:

Obudowa hal przemysłowych, budynków produkcyjnych i składowych, pawilonów handlowo-usługowych, obiektów gastronomicznych, tymczasowych obiektów zaplecza budów.Schemat i widok płyty dachowej PW8/B-U2

Masa =     --.- kg/m2

Wymagania normowe przyjęte za podstaw określenia parametrów akustycznych:

Dobór   rozwiązania   stosownie   do   wyznaczonej   indywidualnie   wymaganej   izolacyjności   akustycznej obudowy:

w konkretnym obiekcie.

Izolacyjność akustyczna właściwaWskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej Rw =  26,0 dB Widmowe wskaźniki adaptacyjne C = -2 dB   Ctr =  -4 dB Aprobaty i certyfikaty:

Aprobata Techniczna ITB K-2119/95 „Płyty warstwowe typu PW8/B-UI, PW8/B-U2, PW8/B-Sc"

Producent:

Metalplast-Obomiki Sp. z o.o.. ul. Łukowska 7/9. 64-600 Oborniki

Dystrybutorzy / Przedstawiciele handlowi:

Metalplast-Oborniki Sp. z o.o., ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki

Forma udostępnienia informacji:

Wg zasad, które zostaną ustalone w ramach prac wdrożeniowych.

Laboratorium, z którego pochodzą dane:

Akredytowane Laboratorium Badawcze ITB, Dział Techniczny - Laboratorium Akustyczne,
ul. Ksawerów 21
02-656 WARSZAWA


VI. EKRANY PRZECIWHAŁASOWE VI.02. ZEWNĘTRZNE VI.02.03. Ekrany metalowe VI.02.09.01. MIMET SA wersja Sc20

Opis:

Ekran urbanistyczny dźwiękochłonno-izolacyjny typu MIMET S.A. przeznaczony jest do stosowania przy komunikacyjnych drogowych i kolejowych, obiektach komunikacyjnych (w tym lotniczych), przemysłowych i źródłach hałasu w terenie, w celu ograniczenia przenikania hałasu do środowiska. Ekran zbudowany jest z powtarzalnych modułów o długości 4 m i szerokości 0,33 m, w skład których wchodzą:- całkowita konstrukcja nośna, ocynkowana (słupy o kształcie dwuteowym, utwierdzone w stopach fundamentowych),

- warstwowe panele ekranowe o ściankach z blachy ocynkowanej, mocowane do konstrukcji nośnej w układzie poziomym, wypełnione płytami z wełny mineralnej.

- płyty posiadają jedno obrzeże podłużne z prostokątnym wpustem, drugie - z prostokątnym piórem do połączenia na własne pióro (wersja W) lub obydwa podłużne obrzeża płyty z prostokątnym wpustem do połączenia na obce pióro -listwy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną (wersja O),

- perforacja płyt 20%.
Z wyżej wymienionych elementów mogą być zestawiane ekrany o dowolnej długości i wysokości (gradacją wysokości ekranów jest wielokrotność szerokości elementów panelowych).

Płyty Sc (blacha stalowa ocynkowana) stosuje się w ekranach na terenach o agresywności środowiska B i L (wg PN-70/H-04651).

Panele wypełnione są płytami z wełny mineralnej grubości 5 cm.

Parametry techniczne:

Moduły o długości 4 m i szerokości 0,33 m.

Obrzeża podłużne wykonane w dwóch wersjach:O - obydwa obrzeża modułu z prostokątnym wpustem do połączenia na obce pióro - listwy drewniane zabezpieczone przed korozja biologiczną,

W - jedno obrzeże z prostokątnym wpustem, drugie - z prostokątnym piórem do połączenia na własne pióro.
Moduły wypełnione płytami z wełny mineralnej grubości 5 cm.


Schemat elementu ekranuPrzykład realizacji ekranu wraz ze schematem elementuData wprowadzenia 1999-05-05

VI. EKRANY PRZECIWHAŁASOWE VI.02. ZEWNĘTRZNE VI.02.03. Ekrany metalowe VL02.03.01. MIMET SA wersja Sc20

Współczynniki pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej


Pogłosowy współczynnik pochłaniania asIzolacyjność akustyczna R, dB

f, Hz
125
250
500
1000
2000
4000
ap
0,25
0,80
0,90
0,85
0,85
0,60
R
15,0
16,0
26,8
33,9
33,9
39,6

Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej Rw =  26,0 dB Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 = 25 dB   RA2 = 22 dB Wymagania normowe przyjęte za podstaw określenia parametrów akustycznych:

Współczynnik pochłaniania dźwięku - Metoda badania wg PN-83/B-025155 i pr PN/E 20354

Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw

Metoda sprawdzania: PN-83/B-021543, EN ISO 717-1, 1996

Aprobaty i certyfikaty:

APROBATA TECHNICZNA ITB: AT-15-2809/97 "Płyty MIMET do montażu ekranów przeciwhałasowych" ważna do dnia 31 grudnia 2002 r."

Producent:

MIMET S.A., ul. Żwirki i Wigury 65,43-190 Mikołów, tel: 1260-210; fax: 1260-194

Dystrybutorzy / Przedstawiciele handlowi:

MIMET S.A., ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów, tel: 1260-210; fax: 1260-194

Forma udostępnienia informacji:

Wg zasad, które zostaną ustalone w ramach prac wdrożeniowych.

Laboratorium, z którego pochodzą dane:

Akredytowane Laboratorium Badawcze ITB, Dział Techniczny - Laboratorium Akustyczne, ul. Ksawerów 21, 02-656 WARSZAWA


PIŚMIENNICTWO

[1] Augustyńska D.: Metody wyznaczania i badania parametrów akustycznych i aerodynamicznych tłumików wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w budownictwie. Prace naukowe ITB. Seria Rozprawy. Warszawa 1984

[2] Czyżewski K., Iżewska A.: System ewidencji i baza danych źródeł hałasów, wskaźników hałasu i parametrów zabezpieczeń przeciwhałasowych dla potrzeb ochrony środowiska w obiektach budowlanych i na terenach zurbanizowanych (Kierownictwo naukowe: Prof. dr hab. inż. Jerzy Sadowski). Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1992 (Opracowanie autorskie)

[3] Czyżewski K.: Zadanie 2/SP/93 - Banki danych dotyczących zabezpieczeń akustyczno-budowlanych oraz źródeł hałasu w budynkach mieszkalnych (Kierownictwo naukowe: Prof. dr hab. inż. Jerzy Sadowski). Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1993 (Opracowanie autorskie)

[4] Engel Z., Sikora J.: Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Wydawnictwa AGH, Kraków 1989

[5] Engel Z., Sadowski J., Stawicka-Wałkowska M., Zaremba S.: Ekrany akustyczne. Wydawnictwa Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Kraków 1990

[6] Engel Z., Menżyński M.: Wpływ obiektów i urządzeń gazowniczych na klimat akustyczny środowiska. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 1995

[7] Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwa Naukowe PWN. Warszawa 1993

[8] Instrukcja ITB 293: Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1990

[9] Instrukcja ITB 338/96: Metoda określenia emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1996

[10] Katalog obowiązujących aprobat technicznych wg stanu na O l .01.1998. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

[11] Kaczmarska-Kozłowska A.: Metody redukcji hałasu niskoczęstotliwościowego w kabinach przemysłowych. Praca doktorska, Promotor Prof. dr hab. inż. Zbigniew Engel, Centralny Instytut Ochrc Pracy, Warszawa 1997

[12] Makarewicz G.: Komputerowy system rejestru zagrożeń i oceny ryzyka. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrony Pracy, Uwarunkowania Prawne, Ekonomiczne i Społeczne. Toruń, 1997

[13] Makarewicz G., Zawieska W.: Komputerowy system rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentowania wypadków i chorób zawodowych STER. Konferencja zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczecin marzec 1998

[14] Mirowska M., Szczecińska J., Żuchowicz Parametry techniczne i akustyczne materiałów, wyrobów i ustrojów dźwiękochłonnych produkowanych w Polsce. Wyd. ITB, Warszawa 1991

[15] Malecki I., Sadowski J.: Analiza własności dźwiękochłonnych materiałów używanych w polskim budownictwie. Inżynieria i Budownictwo Nr 5/1953

[16] Mirowska M.: Wyroby dźwiękochłonne i dźwękoizolacyjne do ochrony przed hałasem w halach przemysłowych. Bezpieczeństwo Pracy nr 2/198(

[17] Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Engla: Katalog materiałów i urządzeń chroniących środowisko przed drganiami i hałasem. MOŚZNiL, Europrojekt Sp. z o. o., Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Kraków 1992

[18] Praca zbiorowa pod red. Zbigniew Engla, Jerzego Sadowskiego, Barbary Szudrowicz, Iwonny Żuchowicz-Wodnikowskiej: Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych. Wyd. CIOP, Warszawa 1990

[19] Sadowski J., Engel Z., Kucharski R., Lipowczan A., Szudrowicz B.: Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami. Stan aktualny i kierunki działań. Wyd. ITB Warszawa 1992.

[20] Sadowski J.: Akustyka architektoniczna. Wyd. PWN. Poznań - Warszawa 1976

[21] Sadowski J.: Akustyka w urbanistyce, budownictwie i architekturze. Wyd. Arkady, Warszawa 1971

[22] Sadowski J.: Podstawy akustyki urbanistycznej. Wyd. Arkady, Warszawa 1982

[23] Sadowski J., Szudrowicz B.: Noiseprotection in apartments of prefabricated buildings. Współpraca Polska - USA, Contract No P-767094 P.

[24] Szudrowicz B., Michniewicz W.: Rozdz. 2 "Akustyka Budowlana" w podręczniku Wacława Żenczykowskiego: Budownictwo ogólne tom 3/1 Problemy fizyki budowlanej i izolacje. Wydanie piąte zmienione pod kierunkiem doc. dr inż. Zbigniewa Dziarnowskiego. Wyd. Arkady 1987, s. 128-218

[25] Szudrowicz B.: Podstawy kształtowania izolacyjności akustycznej pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Wyd. ITB. Warszawa 1992

[26] Stawicka-Wałkowska M.: Katalog przeciwhałasowych ekranów urbanistycznych. Wyd. ITB. Warszawa 1990

[27] Zadanie 03.9.22 SPR-1 Etap l. „Opracowanie bazy danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami" Sprawozdanie z realizacji 1-go punktu kontrolnego (1998). Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa listopad 1998

[28] Zadanie 03.9.22 SPR-1 Etap 2. „Opracowanie i przetestowanie systemu informatycznego zawierającego bazę danych o wybranych materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami posiadających aprobaty i certyfikaty krajowe i zagraniczne w tym z krajów Unii Europejskiej. Weryfikacja przez użytkowników" Sprawozdanie z realizacji Etapu II Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa listopad 1999

[29] Żuchowicz-Wodnikowska I.: Emisja i propagacja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym. Rozprawy i Monografie. Wyd. ITB Warszawa 1997 (w druku)

[30] Żuchowicz L: Ustroje dźwiękochłonne płytowe i szczelinowe z tworzyw sztucznych. Wyd. ITB. Warszawa 1983


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP