Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wy瞠jCIOP
.. |


Decyzja Rady 98/685/WE
z dnia 23 marca 1998 r.
dotycz帷a zawarcia konwencji
w sprawie transgranicznych skutk闚 awarii przemys這wych


(Council Decision 98/685/EC
of 23 March 1998
concerning the conclusion of the Convention
on the transboundary effects of industrial accidents)


 


[Tekst oryginalny decyzji: OJ L 326, 03.12.1998, p. 1]

(T逝maczenie: prof. dr hab. in. Jerzy S. Michalik)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ

bior帷 pod uwag Traktat ustanawiaj帷y Wsp鏊not Europejska, w szczeg鏊no軼i artyku 130 s (1) Traktatu, w po陰czeniu z pierwszym zdaniem artyku逝 228 (2) oraz z pierwszym akapitem artyku逝 228 (3) Traktatu,

bior帷 pod uwag wniosek Komisji 1),

bior帷 pod uwag opini Parlamentu Europejskiego2),

zwa篡wszy, 瞠 w imieniu Wsp鏊noty bra豉 udzia w negocjacjach z zamiarem zawarcia konwencji w sprawie transgranicznych skutk闚 awarii przemys這wych; zwa篡wszy, 瞠 konwencja zosta豉 podpisana w imieniu Wsp鏊noty w Helsinkach w dniu 18 marca 1992 r.;

zwa篡wszy, 瞠 konwencja ma na celu ochron cz這wieka i 鈔odowiska przed awariami przemys這wymi, kt鏎e s w stanie spowodowa skutki transgraniczne oraz przyczynienie si do aktywnej wsp馧pracy mi璠zynarodowej mi璠zy umawiaj帷ymi si stronami przed, podczas oraz po takich awariach;

zwa篡wszy, 瞠 zawarcie konwencji jest zgodne z zakresem uczestnictwa Wsp鏊noty w mi璠zynarodowych przedsi瞝zi璚iach zalecanych w pi徠ym programie dzia豉 字odowiskowych, kt鏎ego og鏊ny zarys zosta zatwierdzony przez Rad oraz przedstawicieli rz康闚 pa雟tw cz這nkowskich na posiedzeniu Rady  w uchwale z dnia 1 lutego 1993 r.3);

zwa篡wszy, 瞠 zgodnie z zasadami ustalonymi w artykule 130r Traktatu, przeciwdzia豉nie zagro瞠niom powa積ymi awariami z udzia貫m niebezpiecznych substancji stanowi spraw  najwy窺zej wagi dla wszystkich pa雟tw cz這nkowskich ze wzgl璠u na  transgraniczny charakter oddzia造wania skutk闚 powa積ych awarii przemys這wych z udzia貫m takich substancji na 鈔odowisko oraz zdrowie ludzi;

zwa篡wszy, 瞠 dyrektywa Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku w sprawie zagro瞠nia powa積ymi awariami przez niekt鏎e rodzaje dzia豉lno軼i przemys這wej 4) oraz dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. dotycz帷a zarz康zania zagro瞠niami powa積ymi awariami z udzia貫m substancji niebezpiecznych 5) maj na celu zapobieganie powa積ym awariom i ograniczanie ich skutk闚 dla cz這wieka i 鈔odowiska; zwa篡wszy, 瞠 te dyrektywy zawieraj postanowienia dotycz帷e wsp馧pracy transgranicznej;

zwa篡wszy, 瞠 z tego powodu dla Wsp鏊noty konieczne jest zatwierdzenie konwencji;

zwa篡wszy, 瞠 w odniesieniu do niekt鏎ych substancji, a mianowicie bromu, metanolu, tlenu oraz substancji niebezpiecznych dla 鈔odowiska, warto軼i progowe ustanowione w dyrektywie 96/82/WE r騜ni si od warto軼i progowych ustanowionych w cz窷ci I za陰cznika I do konwencji;

zwa篡wszy, 瞠 dla Wsp鏊noty nie by這by mo磧iwe zastosowanie wy瞠j wymienionych warto軼i progowych w odniesieniu do uprzednio wymienionych substancji; zwa篡wszy, 瞠 w zwi您ku z tym, w celu umo磧iwienia zatwierdzenia konwencji musz by sformu這wane zastrze瞠nia;

zwa篡wszy, 瞠 w celu wej軼ia w 篡cie konwencji bez op騧nienia niezb璠ne jest, aby pa雟twa cz這nkowskie, b璠帷e sygnatariuszami konwencji, przeprowadzi造 swoje procedury ratyfikacyjne, przyjmuj帷e lub zatwierdzaj帷e konwencj tak szybko, jak to jest mo磧iwe, w celu umo磧iwienia Wsp鏊nocie lub pa雟twom cz這nkowskim z這瞠nia swoich dokument闚 dotycz帷ych ratyfikacji, przyj璚ia lub zatwierdzenia,

PODJ呁A NAST襾UJ。 DECYZJ:


Artyku 1


Konwencja w sprawie transgranicznych skutk闚 awarii przemys這wych zostaje w imieniu Wsp鏊noty niniejszym zatwierdzona z uwzgl璠nieniem zastrze瞠 zawartych w za陰czniku I do niniejszego aktu.
Tekst konwencji za陰czono do niniejszej decyzji.
(W celu unikni璚ia powt鏎ze, tekst konwencji w sprawie transgranicznych skutk闚 awarii przemys這wych, jako akt prawa mi璠zynarodowego obowi您uj帷y w Polsce, w wyniku jego ratyfikacji, zamieszczono w cz窷ci dotycz帷ej przepis闚 polskich).

Artyku 2


Przewodnicz帷y Rady zostaje niniejszym upowa積iony desygnowania osoby posiadaj帷ej pe軟omocnictwa do z這瞠nia w imieniu Wsp鏊noty Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narod闚 Zjednoczonych dokumentu zatwierdzaj帷ego, zgodnie z artyku貫m 28 konwencji. Sk豉daj帷 dokument zatwierdzaj帷y oraz zastrze瞠nia zawarte w za陰czniku I, osoba(y), o kt鏎ej (kt鏎ych) mowa, z這篡() deklaracj dotycz帷 kompetencji, zawart w za陰czniku II do niniejszego aktu.


Artyku 3


Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Official Journal [Dzienniku Urz璠owym] Wsp鏊not Europejskich.


Sporz康zono w Brukseli, dnia 23 marca 1998 r.
W imieniu Rady
Przewodnicz帷y
M. MEACHER


ZAㄐCZNIK  I


Zastrze瞠nia
Pa雟twa cz這nkowskie Wsp鏊noty Europejskiej we wzajemnych relacjach mi璠zy sob b璠 stosowa造 konwencj zgodnie z wewn皻rznymi przepisami Wsp鏊noty.
W zwi您ku z tym Wsp鏊nota zastrzega sobie prawo:

  1. stosowania w odniesieniu do warto軼i progowych, o kt鏎ych mowa w za陰czniku I do konwencji, cz窷 I, numery 3, 4 oraz 5, warto軼i progowych wynosz帷ych: 100 ton dla bromu (substancja bardzo toksyczna), 5 000 ton dla metanolu (substancja toksyczna) i 2 000 ton dla tlenu (substancja utleniaj帷a);

  2. stosowania w odniesieniu do warto軼i progowych dla substancji niebezpiecznych dla 鈔odowiska, o kt鏎ych mowa w za陰czniku I do konwencji, cz窷 I, numer 8, warto軼i progowych wynosz帷ych: 500 ton (zwrot R okre郵aj帷y ryzyko R50-53 (*), substancje bardzo toksyczne dla organizm闚 wodnych, kt鏎e mog powodowa d逝goterminowe niekorzystne skutki w 鈔odowisku wodnym) oraz 2 000 ton (zwrot R okre郵aj帷y ryzyko R51-53 (*), substancje toksyczne dla organizm闚 wodnych, kt鏎e mog powodowa d逝goterminowe niekorzystne skutki w 鈔odowisku wodnym).


ZAㄐCZNIK  II


Deklaracja Wsp鏊noty Europejskiej dotycz帷a kompetencji w wykonaniu artyku逝 29(4) konwencji w sprawie transgranicznych skutk闚 powa積ych awarii
Zgodnie z Traktatem WE, cele i zasady polityki 鈔odowiskowej Wsp鏊noty dotycz, w szczeg鏊no軼i, zachowania i ochrony jako軼i 鈔odowiska oraz zdrowia cz這wieka poprzez dzia豉nia zapobiegawcze. W celu realizacji tych cel闚 Rada przyj窸a dyrektyw Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku w sprawie zagro瞠nia powa積ymi awariami przez niekt鏎e rodzaje dzia豉lno軼i przemys這wej, kt鏎a zosta豉 zast徙iona dyrektyw Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. dotycz帷 zarz康zania zagro瞠niami powa積ymi awariami z udzia貫m substancji niebezpiecznych.
Te dokumenty maj na celu zapobieganie zagro瞠niom powa積ymi awariami z udzia貫m niebezpiecznych substancji oraz ograniczanie ich skutk闚 dla cz這wieka i 鈔odowiska i dotycz zagadnie b璠帷ych przedmiotem konwencji w sprawie transgranicznych skutk闚 awarii przemys這wych. Wsp鏊nota b璠zie informowa depozytariusza o wszelkich zmianach tej dyrektywy oraz o wszystkich znacz帷ych opracowaniach w obszarze obj皻ym konwencj.
Je郵i chodzi o zastosowanie konwencji, Wsp鏊nota i jej pa雟twa cz這nkowskie ponosz odpowiedzialno嗆 stosownie do zakresu swoich kompetencji.

1) OJ C 267, 3.9.1997, p. 60.

2) OJ C 339, 10.11.1997, p. 26.

3) OJ C 138, 17.5.1993, p. 1.

4) OJ L 230, 5.8.1982, p. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio przez Akt Akcesyjny 1994 r.

5) OJ L 10, 14.1.1997, p. 13.

(*) Substancje klasyfikowane zgodnie z dyrektyw Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli瞠nia ustaw, przepis闚 prawnych i administracyjnych dotycz帷ych klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez dyrektyw 96/56/WE (OJ L 236, 18.9.1996, p. 35).

Na g鏎 strony

Siedziba instytutu
Strona g堯wnaIndeks s堯wStrona BIPCIOP