Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Decyzja Komisji 98/433/WE
z dnia 26 czerwca 1998 r.
w sprawie jednolitych kryteriów zwolnienia z wymogów
zgodnie z artykułem 9 dyrektywy Rady 96/82/WE
dotyczącej zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami
z udziałem substancji niebezpiecznych


(Commission Decision 98/433/EC
of 26 June 1998
on harmonized criteria for dispensations
according to Article 9 of Council Directive 96/82/EC
on the control of major-accident hazards
involving dangerous substances)


[Tekst oryginalny decyzji: OJ L 192, 08. 07. 1998, p. 19]


(Tłumaczenie: prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
biorąc pod uwagę Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejska,
biorąc pod uwagę dyrektywę Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 roku dotyczącą zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych 1) i w szczególności artykuł 9. tej dyrektywy,


 1. zważywszy, że artykuł 9. dyrektywy 96/82/WE zawiera postanowienia o tym, że Państwa Członkowskie zobowiążą operatorów niektórych zakładów do opracowania raportów o bezpieczeństwie;

 2. zważywszy, że w paragrafie 6(a) artykułu 9. dyrektywy 96/82/WE zawarte jest postanowienie, w myśl którego, jeśli zostało wykazane, że poszczególne substancje obecne w zakładzie lub w jakiejkolwiek jego części znajdują się w takim stanie, że nie są zdolne stworzyć zagrożenia poważną awarią i ocena ta została zaaprobowana przez kompetentne władze, wtedy państwa członkowskie mogą zgodnie z kryteriami o których mowa w podparagrafie (b), ograniczyć zakres wymaganych w raportach o bezpieczeństwie informacji do tych, które wiążą się z zapobieganiem pozostałym zagrożeniom poważnymi awariami oraz ograniczaniem skutków tych (pozostałych) zagrożeń dla człowieka i środowiska;

 3. zważywszy, że kryteria nie dotyczą określania ilości substancji niebezpiecznych, kwalifikujących obiekt do zastosowania wobec niego artykułu 9. dyrektywy 96/82/WE;

 4. zważywszy, że w paragrafie 6(b) artykułu 9. dyrektywy 96/82/WE zawarto postanowienie, że zanim dyrektywa zostanie zastosowana, Komisja działając zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 16 dyrektywy Rady 82/501/EWG  z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej 2) powinna ustalić jednolite kryteria stosowane przy podejmowaniu decyzji przez kompetentne władze, że dany zakład nie może stworzyć zagrożenia poważną awarią, w rozumieniu podparagrafu (a);

 5. zważywszy, ze rozwiązania zawarte w tej decyzji są zgodne z opinią komitetu wyrażoną stosownie do artykułu 16 dyrektywy 82/501/EWG,


PRZYJĘŁA NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1


W celu wykonywania artykułu 9(6) dyrektywy 96/82/WE dotyczącej zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych niniejszym Komisja przyjmuje jednolite kryteria, zamieszczone w załączniku do decyzji.

Artykuł 2


Niniejsza decyzja dotyczy państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 26 czerwca 1998 r.


W imieniu Komisji
RITT BJERREGAARD
Członek Komisji


ZAŁĄCZNIK


Jednolite kryteria zwolnienia z wymogów zgodnie z artykułem 9. dyrektywy Rady 96/82/WE dotyczącej zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych.
Zwolnienie zgodnie z artykułem 9(6) może być udzielone, jeśli spełnione zostało co najmniej jedno z poniższych kryteriów rodzajowych:

 1. Postać fizyczna substancji.

  Substancje w stanie stałym, takie, że uwolnienie (emisja) materiału lub energii, mogące stworzyć zagrożenie poważna awarią, nie jest możliwe zarówno w normalnych, jak i dających się racjonalnie przewidzieć nienormalnych warunkach.

 2. Opakowanie i ilości.

  Substancje zapakowane lub przechowywane w zbiornikach w taki sposób i w takich ilościach, że maksymalnie możliwe w każdych warunkach uwolnienie nie może stworzyć zagrożenia poważną awarią.

 3. Lokalizacja i ilości.

  Substancje znajdujące się w takich ilościach i w takiej odległości od innych substancji niebezpiecznych (w zakładzie lub gdziekolwiek), że nie mogą one same stworzyć zagrożenia poważną awarią ani zapoczątkować poważną awarię z udziałem innych substancji niebezpiecznych.

 4. Klasyfikacja.

  Substancje zdefiniowane jako substancje niebezpieczne na podstawie klasyfikacji rodzajowej uwzględnione w części 2 załącznika I do dyrektywy 96/82/WE, lecz które nie mogą stworzyć zagrożenia poważną awarią i w odniesieniu do których, w związku z tym, klasyfikacja rodzajowa jest niewłaściwa dla celów dyrektywy.


1) OJ L 10, 14.01.1997,  p. 13
Tekst polski: Dyrektywa Rady 96/82/WE dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych. Wyd. CIOP, Warszawa, 1998.

2) OJ L 230, 5.8.1982,  p. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 87/216/EWG (OJ L 85, 28.3.1987, p. 36), dyrektywą 88/610/EWG (OJ L 336, 7.12.1988, p. 14) oraz dyrektywą 91/692/EWG (OJ L 377, 31.12.1991, p. 48).

Tekst polski: Dyrektywa Rady 82/510/EWG w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej (tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone przez dyrektywy 87/216/EWG i 88/610/EWG). Prawo Ochrony Środowiska Wspólnoty Europejskiej, tom 3 – Chemikalia, zagrożenia przemysłowe i biotechnologie. Wyd. MOŚZNiL i PPIU GEA, Warszawa 1994, s. 136.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP