Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Załącznik VI. Kryteria powiadamiania Komisji o awarii, zgodnie z artykułem 15 (1)


I. Każda awaria objęta paragrafem 1 lub powodująca co najmniej jeden ze skutków opisanych  w paragrafach 2, 3, 4 i 5 musi zostać zgłoszona Komisji.

1. Substancje uczestniczące w awarii
Pożar, eksplozja lub awaryjne uwolnienie substancji niebezpiecznej z udziałem ilości wynoszącej co najmniej 5% wartości progowej ustalonej w kolumnie 3 załącznika I.

2. Urazy osób i uszkodzenia nieruchomości
Awaria bezpośrednio związana z obecnością niebezpiecznej substancji i powodująca co najmniej jeden z wymienionych skutków:
 • śmierć,
 • sześć osób rannych w zakładzie i ich hospitalizację przynajmniej przez 24 godziny,
 • hospitalizację jednej osoby spoza zakładu przez przynajmniej 24 godziny,
 • zniszczenie w wyniku awarii zabudowania lub zabudowań mieszkalnych poza zakładem w sposób uniemożliwiający dalsze ich użytkowanie,
 • ewakuację lub uwięzienie osób przez więcej niż 2 godziny (osoby x godziny): iloczyn wynosi przynajmniej 500,
 • brak wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych przez więcej niż 2 godziny (osoby x godziny): iloczyn wynosi przynajmniej 1000.

3. Bezpośrednie zniszczenie środowiska
 • trwałe lub długoterminowe zniszczenie środowiska naziemnego:
  • 0,5 ha lub więcej obszaru szczególnie chronionego środowiska naturalnego objętego ochroną prawną,
  • 10 ha lub więcej terenów środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, włączając obszary uprawne,
 • znaczące lub długoterminowe zniszczenie środowiska słodkowodnego lub morskiego*)
  • 10 km lub więcej rzeki lub kanału,
  • 1 ha lub więcej jeziora lub stawu,
  • 2 ha lub więcej delty,
  • 2 ha lub więcej wybrzeża lub otwartego morza,
 • znaczące zniszczenie formacji wodonośnych lub wód podziemnych *)
  • 1 ha lub więcej.

4. Zniszczenie mienia
 • zniszczenie mienia w zakładzie: przynajmniej 2 mln ECU,
 • zniszczenie mienia poza zakładem: przynajmniej 0,5 mln ECU.

5. Zniszczenia przekraczające granice danego kraju
 • każda awaria z udziałem substancji niebezpiecznej o skutkach wykraczających poza terytorium danego Państwa Członkowskiego.

II. Awarie lub sytuacje awaryjne uznane przez Państwa Członkowskie za szczególnie interesujące z technicznego punktu widzenia dla przeciwdziałania poważnym awariom i ograniczania ich skutków, a niespełniające powyższych kryteriów ilościowych, powinny być zgłoszone Komisji.


*) Przy ocenie zniszczeń należy się odnieść odpowiednio do dyrektyw 75/440/EWG, 76/464/EWG oraz do dyrektyw przyjętych do stosowania w związku z pewnymi substancjami, mianowicie, do dyrektyw 76/160/EWG, 78/659/EWG, 79/923/EWG lub do Wykazu śmiertelnych stężeń dla 50% gatunków charakterystycznych dla zniszczonego obszaru (CL50 – mediana stężenia śmiertelnego), jak to zdefiniowano w dyrektywie 92/32/EWG dla kategorii substancji „niebezpiecznych dla środowiska”.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP