Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Załącznik II. Minimalny zakres danych i informacji, które mają być zawarte w raporcie o bezpieczeństwie, opisanym w artykule 9


 1. Informacje o systemie zarządzania oraz organizacji zakładu z punktu widzenia zapobiegania poważnym awariom
 2. Informacja powinna obejmować zagadnienia wymienione w załączniku III.

 3. Informacje dotyczące otoczenia zakładu
  1. Opis  lokalizacji  oraz  otoczenia  zakładu,  z  uwzględnieniem  położenia geograficznego, warunków meteorologicznych, geologicznych i wodnych oraz, w razie konieczności, opis historyczny dotyczący tych spraw;
  2. Identyfikacja instalacji oraz innych działań prowadzonych w zakładzie, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią;
  3. Opis miejsc zakładu, w których może wystąpić poważna awaria.
 4. Opis instalacji
  1. Opis głównych rodzajów podstawowej działalności oraz wytwarzanych produktów poszczególnych oddziałów zakładu, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, źródeł ryzyka poważnych awarii oraz warunków, w jakich może wystąpić poważna awaria, wraz z opisem proponowanych środków zapobiegawczych;
  2. Opis procesów technologicznych, a w szczególności sposobów ich prowadzenia;
  3. Opis substancji niebezpiecznych:
   1. Wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:
    • informacje identyfikujące substancje niebezpieczne: nazwę chemiczną, numer CAS, nazwę według nomenklatury IUPAC,
    • maksymalne ilości substancji niebezpiecznych, które znajdowały się lub będą się prawdopodobnie znajdowały w zakładzie;
   2. Właściwości fizyczne, chemiczne i toksyczne ze wskazaniem zagrożeń bezpośrednich i opóźnionych dla człowieka i środowiska;
   3. Fizyczne i chemiczne zachowanie się substancji w normalnych warunkach ich stosowania oraz w przewidywanych warunkach awaryjnych.
 5. Określenie i analiza ryzyka wystąpienia awarii oraz metody zapobiegania
  1. Szczegółowy opis możliwych scenariuszy poważnych awarii oraz ich prawdopodobieństwa i warunków, w których mogą wystąpić, włączając podsumowanie zdarzeń mogących odgrywać znaczącą rolę w wywołaniu poszczególnych scenariuszy awarii, opis wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do instalacji przyczyn awarii;
  2. Ocena rozmiarów oraz stopnia ciężkości skutków opisanych poważnych awarii włączając mapy, ilustracje lub, jeśli to właściwe, odpowiednie opisy, pokazujące obszary, które mogą być narażone na skutki awarii, pochodzącej z zakładu podlegającego przepisom artykułów 13(4) i 20.
  3. Opis parametrów technicznych oraz urządzeń wykorzystanych do zapewnienia bezpieczeństwa instalacji.
 6. Środki zapobiegawcze i działania mające na celu ograniczenie skutków poważnej awarii
  1. Opis urządzeń zainstalowanych w zakładzie w celu ograniczenia skutków poważnych awarii;
  2. Organizacja alarmowania i działań ratowniczych;
  3. Opis wewnętrznych i zewnętrznych sił i środków, które mają być zastosowane;
  4. Podsumowanie dotyczące zagadnień opisanych w punktach A, B i C, niezbędnych do przygotowania wewnętrznego planu awaryjnego [operacyjno-ratowniczego] zgodnie z artykułem 11.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP