Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)


z dnia 24 października 2005 r.


w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych


przez Państwową Straż Pożarną


 (DzU nr 225, poz. 1934)


Postanowienia dotyczące bezpośrednio oraz pośrednio problematyki przeciwdziałania poważnymawariom


Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:

  • sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, zwanych dalej "czynnościami";
  • sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności;
  •  warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do przeprowadzania czynności;
  • zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania strażaków do prowadzenia czynności;
  • sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności oraz wzory zestawień tych wyników.

§ 2. 1. Roczny plan czynności sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej do końca roku poprzedzającego rok objęty planem, na podstawie:


2) wykazu zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawierający zakres czynności oraz termin ich przeprowadzenia z dokładnością co najmniej do kwartału, powinien określać: obiekty, tereny i urządzenia, których dotyczy przeprowadzenie czynności.


§ 3. 1. Warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:

  • zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zakresu czynności i prowadzonymi przez kontrolowanego ewidencjami;

2) zapoznanie się ze stanem obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, będących przedmiotem czynności.


2. Szczególnym warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:


2) udział w czynnościach osoby spoza strażaków Państwowej Straży Pożarnej posiadającej wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu, jeżeli wymaga tego zakres czynności.


§ 4. Czynności prowadzone są w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli powzięto informację o możliwości wystąpienia zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru - również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.


§ 6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego udzielenia mu ustnych lub pisemnych informacji lub wyjaśnień w sprawach objętych zakresem przeprowadzanych czynności.


§ 7. 1. Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych zakresem przeprowadzanych czynności.


2. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności.


§ 8. 1. Przy czynnościach może być obecny, za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, a także inne osoby przybrane w charakterze świadków.


2. Kontrolujący może odmówić zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności.


3. Kontrolujący odmawia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych.


§ 9. 1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku czynności materiałów dowodowych.


2. Do materiałów dowodowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:


1)  dokumenty;


2)  informacje i wyjaśnienia kontrolowanego lub jego pracowników;


§ 10. 1. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolujący sporządza niezwłocznie, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty, protokół.


2. Protokół z czynności powinien zawierać:


1)  oznaczenie podstawy prawnej przeprowadzonych czynności;


2)  stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;


3)  miejsce i termin przeprowadzenia czynności;


4) nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego;


5)  informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach;


6)  wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń;


7)  określenie zakresu czynności oraz opis stanu faktycznego, będącego przedmiotem czynności, sporządzony tak, aby uwzględniał odpowiednio:


d) warunki wpływające na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,


e) wyniki rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,


f) wyniki rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,


g) przyczyny powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,


h) przyczyny powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutki poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;


8)   opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru;


9)   opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia.


§ 13. 1. Wyniki czynności przeprowadzonych na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) gromadzi właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w postaci:


1) wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;


2) wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;


3) katalogu zagrożeń.


2. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:


1)   nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych grupach obiektów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;


2)   postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.


3. Wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:


1)  nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych zakładach w zakresie wymaganych częstotliwości analiz, ocen i ćwiczeń oraz wprowadzania zmian w programach zapobiegania awariom, systemach bezpieczeństwa, raportach o bezpieczeństwie oraz wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych;


2)  postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.


4.Katalog zagrożeń obejmuje informacje istotne dla analizy zagrożeń rozpatrywanego terenu, w szczególności:


1) wykaz zakładów, zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, z podziałem na:


a) zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,


b) zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,


c) inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem;


2) wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami, zawierający:


a) nazwy budowli wraz z adresami,


b) określenie charakteru zagrożeń;


3) wykaz tras kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:


a) przebieg tras,


b) rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m 3;


4) wykaz tras drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:


a) przebieg tras,


b) rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m 3;


5) wykaz parkingów dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych, zawierający:


a) szczegółowe miejsca lokalizacji,


b) ilości miejsc parkingowych;


6) wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane, zawierający:


a) nazwy i przeznaczenie obiektów wraz z adresami,


b) informacje o urządzeniach przeciwpożarowych: rodzaj urządzenia (system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, stałe urządzenia gaśnicze - rodzaj), zakres ochrony, podstawy obowiązku wyposażenia - kryterium (lub wskazanie braku obowiązku),


c) informacje o stanie systemu sygnalizacji pożarowej - funkcjonujący (F), w trakcie realizacji (R), brak systemu (B), włączony do sieci monitoringu pożarowego (P), spełniający warunki umożliwiające dokonanie podłączenia (W);


7) charakterystykę zagrożenia powodziowego terenu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, uzupełnioną dodatkowo o:


a) ogólną charakterystykę terenu województwa, powiatu (miasta na prawach powiatu),


b) ocenę zaistniałych zdarzeń powodziowych,


c) ocenę miejscowych zagrożeń powodziowych,


d) mapę zagrożenia powodziowego w skali nie mniejszej niż 1:100.000.


§ 14. 1. Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu powiatu (miasta na prawach powiatu) sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje właściwemu miejscowo komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:


1) za I półrocze - do dnia 20 lipca;


2) za II półrocze - do dnia 20 stycznia.


2. Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu województwa sporządza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:


1) za I półrocze - do dnia 10 sierpnia;


2) za II półrocze - do dnia 10 lutego.


3. Katalog zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, jest sporządzany i przekazywany odpowiednio przez komendantów powiatowych (miejskich) oraz komendantów wojewódzkich w terminach wskazanych w ust. 1 i 2.


4. Dopuszcza się przekazywanie wykazów i informacji zawartych w katalogu zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, w postaci informacji o zmianach w stosunku do stanu z poprzedniego półrocza.


§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121).


§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 11 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


 


________


1)   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).


2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.


 


 


 


ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1


WZÓR


Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie ...... za okres ......... r.


 


Załącznik nr 2


WZÓR


Postępowanie pokontrolne


 


Załącznik nr 3


WZÓR


Wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym na terenie ......... za okres ........ r.


 


Załącznik nr 4


WZÓR


Zakłady, w których występują substancje niebezpieczne

Lp.

Nazwa obiektu, adres

Powiat

Rodzaj substancji niebezpiecznych

Max. ilość [T]

Sposób składowania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7


UWAGA:


Zestawienie należy wykonać osobno dla każdej z poniższych grup zakładów:


  1)   o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,


  2)   o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,


  3)   innych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem.


 


Załącznik nr 5


WZÓRCześć I
Parametry głównych rzek w województwie:

Lp.

Rzeka

Powierzchnia zlewni

(w km)

Długość (km)

Ogółem

W woj.

1

2

3

4

5Cześć II
Parametry głównych zbiorników retencyjnych:

Lp.

Zbiornik

Max. spiętrzenie (poziom)

Max. pojemność

Pojemność powodziowa

Powierzchnia

Max.

dopływ

odpływ

1

2

3

4

5

6

7

8Część III
Zagrożenie powodziowe miejscowości:

Lp.

Rzeka, zbiornik

Powierzchnia zalewowa

Zagrożone miejscowości

Ilość osób do ewakuacji

1

2

3

4

5Część IV
Miejscowości przewidziane do ewakuacji (całkowicie lub częściowo):

Lp.

Ewakuowana miejscowość

Ilość gospodarstw

Ilość osób do ewakuacji

Ilość zwierząt

Dorośli

Dzieci

Razem

1

2

3

4

5

6

7Część V
Mosty zagrożone podczas powodzi:

Lp.

Nazwa mostu i rzeki

Lokalizacja
(km rzeki)

Światło w m

1

2

3

4Część VI
Wały przeciwpowodziowe najbardziej zagrożone:

Lp.

Rzeka

Odcinek wałów w km

Stan alarmowy

Wysokość wałów

Brzeg rzeki
(L - lewy, P - prawy)

1

2

3

4

5

6


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP