Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Oświadczenie rządowe
z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.
(DzU z 2004 r. nr 129, poz. 1353)


Podaje się niniejszym do wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzoną w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.
Zgodnie z art. 30 ust. 3 konwencji w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona w życie w dniu 7 grudnia 2003 r.
Następujące państwa są Stronami konwencji:
1. Republika Albanii
2. Republika Armenii
3. Republika Austrii
4. Republika Białorusi
5. Republika Bułgarii
6. Republika Chorwacji
7. Republika Czeska
8. Królestwo Danii
9. Republika Estońska
10. Wspólnota Europejska
11. Republika Finlandii
12. Republika Francuska
13. Republika Federalna Niemiec
14. Republika Grecka
15. Republika Węgierska
16. Republika Włoska
17. Republika Kazachstanu
18. Republika Litewska
19. Wielkie Księstwo Luksemburga
20. Księstwo Monako
21. Królestwo Norwegii
22. Republika Mołdawii
23. Rumunia
24. Federacja Rosyjska
25. Republika Słowacka
26. Republika Słowenii
27. Królestwo Hiszpanii
28. Królestwo Szwecji
29. Konfederacja Szwajcarska
30. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, przystąpienia lub zatwierdzenia następujące państwa złożyły podane niżej deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Austrii
Deklaracja:
"Republika Austrii deklaruje, zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 konwencji, przyjmowanie jako obowiązujące obu sposobów rozstrzygania sporów wymienionych w tym ustępie, w stosunku do każdej Strony przyjmującej obydwa lub jeden z tych sposobów."

Królestwo Danii
Zastrzeżenie:
"Z zastrzeżeniem stosowania w odniesieniu do Wysp Owczych i Grenlandii."

Republika Węgierska
Deklaracja:
"Rząd Republiki Węgierskiej przyjmuje obydwa sposoby rozstrzygania sporów za obowiązujące w stosunku do każdej Strony przyjmującej takie samo zobowiązanie."

Wspólnota Europejska1)
Zastrzeżenia:
"Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej w stosunkach wzajemnych stosować będą konwencję zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Wspólnoty.
Z tego powodu Wspólnota zastrzega sobie prawo:
(i) jako ilości progowe określone w załączniku I część I poz. 3, 4 i 5 konwencji stosować: 100 ton dla bromianu (substancja silnie toksyczna), 5000 ton dla metanolu (substancja toksyczna) i 2000 ton dla tlenu (utleniacz),
(ii) jako ilość progową określoną w załączniku I część I poz. 8 konwencji stosować 500 ton (rodzaj zagrożenia R50-53 (*): "substancje silnie toksyczne dla organizmów wodnych, mogące spowodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym") i 2000 ton (kod zagrożenia R51-53 (*): "substancje toksyczne dla organizmów wodnych, mogące spowodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym") dla substancji niebezpiecznych dla środowiska."
Deklaracja:
"Zgodnie z Traktatem ustanawiającym WE celem i zasadą polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska jest, w szczególności, zachowanie i ochrona jakości środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez działania zapobiegawcze. Dążąc do osiągnięcia tych celów, Rada przyjęła Dyrektywę Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie niebezpieczeństwa poważnych awarii spowodowanych przez określone działania przemysłowe, która została zastąpiona Dyrektywą Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. Instrumenty te mają na celu kontrolę niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych                  z substancjami niebezpiecznymi, ograniczenie ich skutków dla ludzi i środowiska oraz dotyczą spraw objętych (niniejszą konwencją). Wspólnota będzie informować depozytariusza o każdej zmianie tej dyrektywy oraz o wszelkich innych odpowiednich działaniach w zakresie objętym konwencją.
W odniesieniu do stosowania konwencji Wspólnota oraz jej państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność w zakresie właściwych sobie zakresów kompetencji."

Republika Francuska
Deklaracja i zastrzeżenie:
"1. Deklaracja w sprawie interpretacji:
Rząd Francji deklaruje, że określenie "obiekty wojskowe" występujące w artykule 2 ustęp 2 punkt (b) Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych rozumie jako odnoszące się do obiektów służących zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, systemów obronnych oraz jednostek floty wojennej napędzanych energią atomową.
2. Zastrzeżenie:
Przyjmując Konwencję w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, podpisaną w Helsinkach w dniu 18 marca 1992 r., Republika Francuska przyłącza się do zastrzeżenia wyrażonego przez Wspólnotę Europejską przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego i stwierdza, że będzie stosować konwencję zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Dyrektywy 96/82 Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi."_______________
1) Zgodnie z artykułem 30 ustęp 2 konwencji jakikolwiek dokument ratyfikacji, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia złożony przez jakąkolwiek organizację regionalnej współpracy gospodarczej nie jest uważany za dodatkowy w stosunku do dokumentów złożonych przez państwa członkowskie tej organizacji.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP