Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA


z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska


 ( DzU z 2003 r. nr 5, poz. 58 )


 


Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: 


§ 1.  Rozporządzenie określa:


1)  kryteria charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii; 


2)  terminy zgłoszenia poważnych awarii, o których mowa w pkt 1; 


3)  zakres informacji zawarty w zgłoszeniu o poważnej awarii. 


§ 2.  Obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska są objęte poważne awarie, które miały miejsce w kraju, z zastrzeżeniem § 3, o ile spełniają jedno z następujących kryteriów:


1)  były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego co najmniej 5% ilości jednej z substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535); 


2)  były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu dowolnej ilości co najmniej jednej z substancji niebezpiecznych wymienionych w przepisach, o których mowa w pkt 1, jeżeli powodują co najmniej jeden ze skutków spośród następujących rodzajów skutków: 


a)  skutki wobec osób, 


b)  szkody w środowisku, 


c)  szkody w mieniu, 


d)  negatywne skutki wykraczające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 


3) były następstwem uwolnienia w trakcie magazynowania lub transportu dowolnej substancji, która ze względu na swoje właściwości lub ilość może być niebezpieczna dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, prowadząc przynajmniej do jednego ze skutków spośród rodzajów skutków, o których mowa w pkt 2 lit. a-d. 


§ 3.  Sposób i tryb zgłaszania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o poważnych awariach będących następstwem uwolnienia ze statku morskiego substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla życia, zdrowia ludzi i środowiska regulują odrębne przepisy.


§ 4.  1.  Skutkami poważnych awarii, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a, są:


1)  śmierć co najmniej jednej osoby; 


2)  zranienie co najmniej 6 osób w zakładzie i hospitalizacja przynajmniej jednej z tych osób przez co najmniej 24 godziny; 


3)  hospitalizacja co najmniej jednej osoby spoza zakładu przez co najmniej 24 godziny; 


4)  ewakuacja przynajmniej 250 osób na czas dłuższy niż 2 godziny albo innej liczby osób, jeżeli iloczyn liczby osób i czasu ewakuacji (określonego w godzinach) wynosi co najmniej 500; 


5)  uwięzienie rozumiane jako odcięcie od otoczenia zewnętrznego przynajmniej 250 osób na czas dłuższy niż 2 godziny albo innej liczby osób, jeżeli iloczyn liczby osób i czasu uwięzienia (określonego w godzinach) wynosi co najmniej 500; 


6)  pozbawienie przynajmniej 500 osób wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych przez czas dłuższy niż 2 godziny albo innej liczby osób, jeżeli iloczyn liczby osób i czasu przerwania dostaw wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych (określony w godzinach) wynosi co najmniej 1000. 


2.  Skutkami poważnych awarii, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, są:


1)  trwałe uszkodzenie lub zniszczenie środowiska, o powierzchni co najmniej 1 ha, z zastrzeżeniem pkt 2-4; 


2)  trwałe uszkodzenie lub zniszczenie obiektu poddanego pod ochronę, na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w drodze uznania za: 


a)  pomnik przyrody, 


b)  stanowisko dokumentacyjne; 


3)  trwałe uszkodzenie lub zniszczenie jednego lub kilku elementów przyrodniczych środowiska, bez względu na wielkość uszkodzonej lub zniszczonej powierzchni, na obszarze poddanym pod ochronę na podstawie przepisów o ochronie przyrody, stanowiącym: 


a)  park narodowy, 


b)  rezerwat przyrody, 


c)  park krajobrazowy, 


d)  obszar chronionego krajobrazu, 


e)  użytek ekologiczny, 


f)  zespół przyrodniczo-krajobrazowy; 


4)  zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych lub wód morskich: 


a)  cieku naturalnego lub kanału, na długości co najmniej 5 km, 


b)  jeziora lub innego naturalnego zbiornika wodnego albo sztucznego zbiornika usytuowanego na wodach płynących, o powierzchni co najmniej 1 ha, 


c)  delty o powierzchni co najmniej 2 ha, 


d)  morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego albo strefy wybrzeża morskiego, o powierzchni co najmniej 2 ha; 


5)  zanieczyszczenie poziomów wodonośnych wód podziemnych na obszarze ich zalegania, o powierzchni co najmniej 1 ha. 


3.  Skutkami poważnych awarii, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, są:


1)  uszkodzenie lub zniszczenie mienia w zakładzie, w którym wystąpiła awaria, o wartości strat w wysokości przynajmniej 8 mln zł; 


2)  uszkodzenie lub zniszczenie mienia poza terenem zakładu, w którym wystąpiła awaria: 


a)  o wartości strat w wysokości przynajmniej 2 mln zł, lub 


b)  uszkodzenie zabudowań mieszkalnych w stopniu uniemożliwiającym dalsze ich użytkowanie. 


§ 5.  1.  Organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii zgłaszają do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wystąpienie poważnej awarii, o której mowa w § 2, niezwłocznie, lecz nie później niż do godz. 10°° dnia następnego po dniu wystąpienia awarii.


2.  Zakres informacji zawarty w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, jest określony we wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia.


§ 6.  1.  W terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia poważnej awarii organ prowadzący akcję zwalczania poważnej awarii przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, informację uzupełniającą o poważnej awarii objętej obowiązkiem zgłoszenia.


2.  Zakres informacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.


§ 7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 


Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

 z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58)

 


WZÓR  


Odbiorca informacji: 


Główny Inspektor Ochrony Środowiska  


Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii  


ul. ...................................... 


........................................... 


faks:.........................., e-mail: .................................... 


 


Informacja/Informacja uzupełniająca *

 nr.......... z dnia ....................

 o wystąpieniu poważnej awarii


 


Nazwa i adres jednostki organizacyjnej


przekazującej informację: 


....................................... 


....................................... 


....................................... 


___________________   • Niepotrzebne skreślić. 

  • Rodzaj zdarzenia, które spowodowało zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiskaAwaria ma związek z:

wybuchem

*

pożarem

*

uwolnieniem do środowiska substancji niebezpiecznych

*

innym zdarzeniem **

 

Czy awaria ma skutki wykraczające poza terytorium kraju?

*

Krótka charakterystyka i okoliczności (przyczyny) wystąpienia awarii:


 * W odpowiedniej rubryce należy wpisać „TAK” lub „NIE”  


** Określić rodzaj zdarzenia  


 


2. Rodzaj działalności, w wyniku której wystąpiła poważna awariaRodzaj działalności

   Procesy przemysłowe (technologiczne)

Oznaczenie


   

*

Uwagi (ewentualnie)

Magazynowanie

*

 

Rurociągi przesyłowe

*

 

Transport

Komunikacja drogowa

 

 

Komunikacja kolejowa

 

 

Komunikacja lotnicza

 

 

Na obszarach wodnych

 

 


  * W odpowiedniej rubryce należy wstawić znak „X” 


 


3. Miejsce wystąpienia poważnej awariiWspółrzędne geograficzne

Długość geograficzna:

 

 

'

 

 

'

 

 

Szerokość geograficzna:

 

 

'

 

 

'

 

 

Dokładny adres:

 

 

 

Województwo

Powiat

Gmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod

Poczta

Ulica

Numer

Obiekt, w którym wystąpiła poważna awaria:

Właściciel obiektu:

Uzupełniające informacje o lokalizacji miejsca wystąpienia poważnej awarii (oznaczenie numeru drogi, szlaku kolejowego, nazwy cieku lub akwenu, wskazanie charakterystycznych obiektów w terenie pozwalających na jednoznaczną lokalizację miejsca zdarzenia itp.):


 


 


 


 


 4. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiskaLp.

Nazwa substancji niebezpiecznej

Nr CAS*

Nr ONZ**

Ilość substancji niebezpiecznej, która przedostała się do środowiska [kg]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Informacja wymagana

 ** Informacja uzupełniająca (należy wypełnić w miarę posiadanych informacji)


 


5. Rodzaj i zakres skutków poważnej awarii

 5.1. Skutki wobec osóbRodzaj skutków

Liczba osób

Zakres skutków*

Uwagi

Śmierć ludzi

 

 

 

Zranienie personelu zakładu wymagające 24-godzinnej hospitalizacji przynajmniej jednej osoby

 

 

 

Hospitalizacja co najmniej jednej osoby spoza zakładu przynajmniej przez 24 godziny

 

 

 

Ewakuacja co najmniej 250 osób na okres dłuższy niż 2 godziny

 

 

Podawać także, jeżeli iloczyn liczby osób oraz okresu ewakuacji lub uwięzienia wynosi co najmniej 500

Uwięzienie, rozumiane jako odcięcie od otoczenia zewnętrznego, co najmniej 250 osób na okres dłuższy niż 2 godziny

 

 

Pozbawienie co najmniej 500 osób wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych przez czas dłuższy niż 2 godziny

**

 

Podawać także, jeżeli iloczyn liczby osób oraz czasu przerwy w dostawie wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych wynosi co najmniej 1000


* W przypadku braku szczegółowych danych należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”

 ** Podać liczbę osób, które zostały pozbawione mediów


 5.2. Szkody w środowiskuRodzaj szkody

Jednostka miary

Zakres szkody*

Uwagi

Trwałe uszkodzenie lub zniszczenie obszarów lub obiektów poddanych ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody:

Liczba obiektów i/lub powierzchnia w ha

 

Podać nazwy chronionych obszarów (bez względu na wielkość uszkodzonej lub zniszczonej powierzchni) i/lub obiektów

- parki narodowe

 

 

 

- rezerwaty przyrody

 

 

 

- parki krajobrazowe

 

 

 

- obszary chronionego krajobrazu

 

 

 

- użytki ekologiczne

 

 

 

- zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

 

 

 

- pomniki przyrody

 

 

 

- stanowiska dokumentacyjne

 

 

 

Trwałe uszkodzenie lub zniszczenie środowiska lądowego, na obszarach innych niż poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w tym pól uprawnych) o powierzchni co najmniej 1 ha

ha

 

 

Zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych lub wód morskich, w tym:

 

 

 

- cieku naturalnego lub kanału, na długości co najmniej 5 km

km

 

Podać nazwę cieku lub kanału

- jeziora lub innego naturalnego zbiornika wodnego albo sztucznego zbiornika usytuowanego na wodach płynących, o powierzchni co najmniej 1 ha

ha

 

Podać nazwę jeziora lub zbiornika

- delty o powierzchni co najmniej 2 ha

ha

 

 

- morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego albo strefy wybrzeża morskiego, o powierzchni co najmniej 2 ha

ha

 

Określić lokalizację

Zanieczyszczenie poziomów wodonośnych wód podziemnych na obszarze ich zalegania, o powierzchni co najmniej 1 ha

ha

 

Określić lokalizację


* W przypadku braku szczegółowych danych należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”


 5.3. Szkody w mieniuRodzaj szkody

Jednostka miary

Zakres szkody*

Uwagi

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia w zakładzie, jeżeli wartość strat wynosi co najmniej 8 mln zł

 

 

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia poza terenem zakładu:

 

 

 

- o wartości strat w wysokości przynajmniej 2 mln zł

 

 

- uszkodzenie zabudowań mieszkalnych w stopniu uniemożliwiającym dalsze ich użytkowanie

 

 

 


* W przypadku braku szczegółowych danych w odpowiednim polu wstawić znak „X”


5.4. Rodzaj i zakres skutków wykraczających poza terytorium krajuOpisać rodzaj, zakres i skutki szkody oraz podać inne ważne dla zdarzenia informacje:


 


 


6. Zakres podjętych pilnych działań ratowniczychOpis podjętych działań:


   

 


   

 


 


 Sporządził: 


   

....................................... 

 

Zatwierdził: 


   

....................................... 

Sprawdził: 


   

....................................... 

 

 Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP