Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Substancje uczestniczące oraz powstające w trakcie awarii


W wyniku wykonanych analiz stwierdzono występowanie w poważnych awariach w sumie 352 substancji chemicznych. Z tej liczby:
  • w awariach uczestniczyło 277 substancji chemicznych, obecnych w analizowanych procesach,
  • zidentyfikowano 75 związków (substancji chemicznych), które powstały lub prawdopodobnie powstały w tych awariach.

Najczęściej w awariach przemysłowych uczestniczyły pestycydy, nawozy sztuczne i polimery oraz, także w znaczącej liczbie awarii takie grupy substancji chemicznych, jak: organiczne półprodukty, rozpuszczalniki i związki nieorganiczne szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu chemicznego.

W zaistniałych awariach najczęściej uczestniczyły następujące substancje chemiczne (uwzględniono substancje uczestniczące w więcej niż 10. awariach):


Tabela 1. Substancje niebezpieczne (obecne w procesie) najczęściej uczestniczące w awariach [1,2]


Substancja uczestnicząca w awarii

Statystyka

liczba awarii

% ogólnej
liczby awarii (około)

podchloryn sodu

35

8,6

kwas siarkowy

34

8,4

pestycydy

32

7,8

kwas chlorowodorowy

27

6,6

nawozy sztuczne

26

6,4

kwas azotowy

25

6,1

polichlorek winylu

16

4,0

siarka

13

3,2

chlorek winylu

11

2,7Na rys. 13 przedstawiono wykaz 43 substancji utworzonych lub przypuszczalnie utworzonych przynajmniej w trakcie dwóch awarii przemysłowych. Niektóre z tych substancji (ditlenek azotu, chlorowodór, cyjanowodór, chlor, fosgen i tlenki siarki) są dobrze znane jako produkty powstające podczas awarii. Zwraca także uwagę duża liczba awarii, w których powstały lub prawdopodobnie powstały takie substancje jak: aldehyd akrylowy, formaldehyd, dioksyny oraz estry chlorometylowe.
Rys. 13. Substancje utworzone podczas awarii [1]


Jak wynika z danych zamieszczonych na rys. 13, substancje, które powstały w trakcie awarii, są substancjami ujętymi w kryteriach kwalifikacyjnych (zob.[4], [5]). Niektóre z nich są szczególnie niebezpieczne, co znalazło swój wyraz w małych wartościach progowych Qi ustalonych dla tych substancji. Wykaz substancji bardzo toksycznych T+), ujętych w kryteriach kwalifikacyjnych, które powstały w trakcie analizowanych awarii, przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Substancje bardzo toksyczne utworzone w wyniku awarii [1,2]

Substancje

Liczba awarii

arsyna

benzydyna

tlenek berylu

eter bis(chlorometylowy)

eter chlorometylowo metylowy

dimetylonitrozoamina

wodorek bromu

wodorek fluoru

keton

izocyjanian metylu

fosgen

fosfina

PCDD/PCDF

siarkowodór

1

1

1

5

5

1

2

7

4

4

65

3

60

1


Szczególnie ważny wniosek wynikający z danych zawartych w tabeli 2 dotyczy częstotliwości powstawania w trakcie awarii takich związków jak:
  • fosgen, który został utworzony (prawdopodobnie) aż w 65 awariach spośród 406 awarii, w których uczestniczyły i powstały (mogły powstać) substancje chemiczne. Stanowi to około 16 % analizowanych awarii (!).
  • PCDD/PCDF, które powstały (prawdopodobnie) w trakcie aż 60 awarii, co stanowi ok. 15 % wszystkich analizowanych awarii.

Również częstotliwość powstawania kilku innych rodzajów substancji nakazuje z wielką uwagą podchodzić do oceny możliwości ich powstawania w trakcie awarii.

Tabela 3. Najczęściej powstające w warunkach awaryjnych niebezpieczne substancje chemiczne (substancje uszeregowano z uwzględnieniem stopnia zagrożenia – wartość Qi, oraz częstotliwości powstawania) [1,2]


Substancja powstająca
w trakcie awarii

Stwierdzone
powstawanie w awariach

Prawdopodobnie powstały w awariach

liczba awarii

% ogólnej liczby awarii (ok.)

liczba awarii

% ogólnej liczby awarii (ok.)

PCDD/PCDF

20

5

60

15

fosgen

10

2,5

65

16

ditlenek azotu

50

12

135

33

chlorowodór

70

17

115

28

cyjanowodór

15

4

80

20

pentatlenek fosforu

15

4

50

12

ditlenek siarki

30

7

80

20

tritlenek siarki

25

6

50

12

chlor

58

14

70

17

amoniak

10

2,5

30

7,5


Jak stwierdzają autorzy pracy [1], z dostępnych danych o awariach wynika, że w 32 awariach ilości utworzonych substancji niebezpiecznych przekraczały wartości progowe Qi ustalone dla tych substancji w kryteriach kwalifikacyjnych!Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP