Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7-8/2004 | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (392) MARZEC 2004


System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów
Józef Gierasimiuk, Barbara Miareczko

W artykule omówiono najważniejsze postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, która wprowadza w Polsce zasady nowego i globalnego odejścia dotyczące funkcjonowania Wspólnego Rynku Europejskiego.

Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa
Józef Gierasimiuk

Do obrotu na wspólnym rynku UE można wprowadzać tylko te - nowe i używane - maszyny i elementy bezpieczeństwa, które spełniają postanowienia dyrektywy 98/37/WE oraz innych odnoszących się do niej dyrektyw. W artykule omówiono wymagania zasadnicze, tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu wdrażającym do prawa polskiego postanowienia tej dyrektywy.

Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego
Marek Dźwiarek

Autor omówił w artykule główne postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, które wdraża do prawa polskiego przepisy dyrektywy 73/23/EWG.

Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności wyrobów wynikające z przepisów wprowadzających dyrektywę EMC (89/336/EWG)
Tadeusz Missala

Autor omówił w artykule główne postanowienia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG oraz wprowadzających ją do prawa polskiego przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

Wymagania zasadnicze oraz zasady i procedury oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych
Marek Barnaś

W artykule zostały omówione główne postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych, które wprowadziło do prawa polskiego wymagania dyrektywy 87/404/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących tych urządzeń.

Wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
Danuta Augustyńska

Hałas jest jednym z najbardziej naglących problemów środowiskowych na terenach zabudowanych w Europie. Dyrektywa 2000/14/WE ustala ujednolicone wymagania dotyczące emisji hałasu urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w celu uniknięcia trudności w swobodnym wprowadzeniu tych urządzeń do obrotu w obszarze rynku wewnętrznego oraz w celu ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. W artykule przedstawiono najważniejsze postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej wdrażającego tę dyrektywę.

Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej
Katarzyna Majchrzycka

W artykule przedstawiono podstawowe zasady potwierdzania zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii zawartymi w dyrektywie UE 89/686/EWG w odniesieniu do kategorii tych środków związanej z poziomem ryzyka.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP