Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7-8/2004 | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (396-397) LIPIEC - SIERPIEŃ 2004


Drgania i hałas na stanowiskach pracy w środkach komunikacji miejskiej - badania dozymetryczne
Jolanta Koton, Artur Majewski

Z doniesień literaturowych, zwłaszcza ostatniego dziesięciolecia, wynika, że skojarzone działanie na organizm człowieka dwóch lub więcej szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy potęguje niekorzystne skutki działania każdego z nich występującego oddzielnie. Do stanowisk pracy, na których występują łącznie różne czynniki środowiska, należą niewątpliwie stanowiska obsługi wszelkiego rodzaju pojazdów, w tym pojazdów komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań jednoczesnej ekspozycji kierowców na drgania i hałas w autobusach miejskich, tramwajach i w metrze. Uzyskane wyniki porównano z wartościami kryterialnymi ustalonymi dla tych czynników ze względu na ochronę zdrowia w przepisach krajowych i w dyrektywach Unii Europejskiej.

Prognozowanie zrozumiałości mowy w hałasie podczas stosowania ochronników słuchu
Ewa Kotarbińska, Emil Kozłowski

W artykule przedstawiono metodę przewidywania zrozumiałości mowy w hałasie podczas stosowania ochronników słuchu. Metoda ta oparta jest na metodzie SIL. Wyniki obliczeń zrozumiałości mowy w ochronnikach słuchu porównano z wynikami badań procentowej zrozumiałości mowy wykonywanych w laboratorium. W badaniach uczestniczyło 53 słuchaczy, którzy używali czterech wzorów ochronników słuchu. Badania te potwierdziły, że prognozowanie zrozumiałości mowy podczas stosowania ochronników słuchu może być wykonywane za pomocą przedstawionej metody.

Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy. Portal internetowy i usługi informacyjne Canadian Centre of Occupational Health and Safety (CCOHS)
Barbara Szczepanowska

"W artykule przedstawiono zawartość jednego z najważniejszych portali internetowych związanych z bezpieczeństwem pracy, opracowywanego przez Canadian Centre of Occupational Health and Safety (CCOHS). Instytucja ta udostępnia m.in. wiele baz danych i wydawnictw oraz promuje ideę bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, dostarczając aktualnych informacji i poradnictwa w tej dziedzinie. Centrum to pełni również rolę m.in. Kanadyjskiego Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS.
Przedstawiono również krótko działalność tej instytucji, jej produkty i usługi informacyjne, realizowane przez nią projekty i międzynarodowe programy, w których bierze udział."

Serwis internetowy poświęcony aktywnym metodom zwalczania hałasu
Paweł Górski, Grzegorz Makarewicz, Leszek Morzyński

W artykule przedstawiono opis serwisu internetowego (http://www.anc.pl/) dotyczącego aktywnych metod zwalczania hałasu. Serwis zawiera zarówno informacje teoretyczne jak i zastosowania praktyczne metod aktywnych. Przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych nowoczesnymi metodami zwalczania hałasu.

Zmiany tolerancji pracy zmianowej - fizycznej i umysłowej - związane z wiekiem
Krystyna Zużewicz, Maria Konarska

"Wraz z procesami starzenia się już od ok. 45 roku życia następuje zmniejszenie sprawności psychofizycznej człowieka, pociągające za sobą ograniczenie możliwości wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, czy prac wykonywanych w trudnych warunkach, np. pracy w nocy. Wykonywanie pracy w trudnych warunkach przez osoby starsze, przyspiesza procesy starzenia się oraz zwiększa ryzyko zawodowe wypadków przy pracy.
Zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy umysłowej zaznacza się w późniejszym wieku (od ok. 65 r.ż.) i nie tak jednoznacznie, jak w przypadku zdolności do ciężkiej pracy fizycznej i zmianowej."

Dlaczego pielęgniarki wcześnie odchodzą z zawodu?
Piotr Radkiewicz, Maria Widerszal-Bazyl i in.

Kraje Unii Europejskiej, w szczególności zaś jej dawni zachodnioeuropejscy członkowie, doświadczają rosnącego niedoboru personelu medycznego średniego szczebla: pielęgniarek i położnych. Zjawisko to spowodowane jest, z jednej strony, procesami starzenia się społeczeństw europejskich, a z drugiej strony rosnącą falą przypadków przedwczesnego odchodzenia z zawodu pielęgniarskiego. Autorzy artykułu przedstawiają główne cele międzynarodowego programu badawczego NEXT, poświęconego temu zjawisku. Omawiają dane porównawcze z 10 krajów Europy (w tym Polski) dotyczące zamiaru porzucenia zawodu pielęgniarskiego oraz analizują czynniki, które mogą przyczyniać się do podejmowania takich decyzji.

Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków w warunkach pożaru
Tomasz Sawicki

W artykule przedstawiono czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków w warunkach pożaru. Analizując środowisko pożaru omówiono zagrożenia związane z podwyższoną temperaturą, zadymienie, toksycznym oddziaływaniem produktów spalania, niedoborem tlenu oraz uszkodzeniem konstrukcji obiektu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP