Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7-8/2004 | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (400) LISTOPAD 2004


Zarządzanie wiedzą (1)
Waldemar Karwowski

Kwestia zarządzania wiedzą urosła obecnie do rozmiarów poważnego problemu naukowego, a specjaliści od zarządzania wiedzą opracowali wiele technik, zastosowań i programów do celów praktycznych. Wiedzę można sklasyfikować na indywidualną, strukturalną oraz organizacyjną. Wiedza strukturalna jest typem wiedzy kodyfikowanej (ujętej/zawartej) w instrukcjach i raportach, natomiast wiedza organizacyjna jest rozumiana jako proces uczenia się w ramach organizacji. Drugim źródłem wiedzy jest wiedza zindywidualizowana, istniejąca wyłącznie w ludzkich umysłach. Kodyfikowalne lub strukturalne bloki konstrukcyjne są wiedzą jawną i formalną (ang. explicit knowledge), natomiast wiedza nieustrukturyzowana, trudna do skodyfikowania jest wiedzą ukrytą (ang. tacit knowledge). Skuteczność osiągania celów firmy wymaga konwersji wiedzy ukrytej w łatwo dostępną. wiedzę formalną, która będzie szeroko wykorzystana w firmie, także do zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią.

Inteligentne systemy sterowania oświetleniem elektrycznym
Agnieszka Wolska, Robert Kosiński, Andrzej Pawlak

Dążenie do zapewnienia właściwego oświetlenia oraz jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez urządzenie oświetleniowe, przyczyniło się do rozwoju systemów sterowania oświetleniem, które zapewniają odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy przy pełnym wykorzystaniu światła dziennego. Te nowoczesne systemy sterowania określa się często mianem inteligentnych. Artykuł przedstawia deklarowane przez producentów oraz przebadane eksperymentalnie cechy użytkowe inteligentnych systemów sterowania oświetleniem w aspekcie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sformułowane zostały również rady dla potencjalnych użytkowników tych systemów.

"ZAGROŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE W UNII EUROPEJSKIEJ Dyrektywa dotycząca ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne - 2004/40/EC"
Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

W maju 2004 r. opublikowano nową dyrektywę europejską dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa w przypadku ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne - Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). W artykule omówiono zasady oceny ekspozycji pracowników wynikające z wymagań dyrektywy i porównano z zasadami określonymi w polskich przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszących się do ekspozycji zawodowej na pola.

Spalanie odpadów komunalnych - ryzyko zdrowotne
Andrzej Starek

W artykule omówiono zagadnienie spalania odpadów komunalnych (SOK) w aspekcie narażenia zdrowotnego osób mieszkających w pobliżu instalacji SOK oraz pracowników tych instalacji. Przytoczone dane z piśmiennictwa o wynikach badań epidemiologicznych nad zdrowotnymi skutkami narażenia na czynniki chemiczne emitowane przez SOK są rozbieżne, ale stanowią wstępny sygnał o prawdopodobnym ryzyku zdrowotnym.

Biocydy w środowisku pracy
Magdalena Galwas-Zakrzewska

Substancje i preparaty biobójcze są wykorzystywane w celu ochrony przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. W ustawodawstwie polskim i europejskim dotyczącym produktów biobójczych wprowadzono konieczność rejestracji na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Produkty biobójcze zostały sklasyfikowane w 23 grupach podzielonych na cztery główne kategorie. W artykule omówiono ryzyko wystąpienia narażenia zawodowego na substancje biobójcze w różnych gałęziach przemysłu. Ryzyko związane z narażeniem pojawia się zarówno w czasie produkcji, dystrybucji jak i stosowania produktów. Pracownicy narażeni są przede wszystkim przez drogi oddechowe i skórę.

Mechanizm różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
Jan Rzepecki

W artykule omówiono ogólne zasady różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono obecnie obowiązujący w Polsce mechanizm różnicowania stopy procentowej składek na poziomie działalności gospodarczej oraz zasady różnicowania stopy procentowej składek na poziomie płatników składek, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2006 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP