Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7-8/2004 | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (393) KWIECIEŃ 2004


Gdzie występuje potrzeba zabezpieczania lub usuwania azbestu w Polsce?(1)
Alfred Brzozowski, Andrzej Obmiński

"Ze względu na brak informacji o szkodliwości wyrobów z zawartością azbestu oraz ich zalety użytkowe i niską cenę, do połowy lat 80. były one powszechnie stosowane (przede wszystkim w budownictwie).
W artykule autorzy omówili rodzaje materiałów i wyrobów zawierających azbest, z uwzględnieniem miejsc ich występowania i zawartości tego minerału w poszczególnych wyrobach."

Nowelizacja wykazu chorób zawodowych
Kazimierz Marek

Artykuł stanowi komentarz do nowego wykazu chorób zawodowych wprowadzonego w Polsce rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (DzU nr 132 poz. 1115). Wykaz został dostosowany do aktualnego stanu wiedzy i wymogów Unii Europejskiej. Autor porównuje treść nowego wykazu ze starym wykazem, obowiązującym do roku 2002 i omawia wprowadzone zmiany.

Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe
Ewa Gawęda

"Przedstawiono wyniki pomiarów stężeń szkodliwych substancji chemicznych emitowanych podczas pracy urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki laserowe). Badaniami objęto 35 pomieszczeń w 5 budynkach biurowych usytuowanych w Warszawie. Wykonano pomiary ozonu oraz tlenków azotu. Do oznaczania ozonu zastosowano metodę wg PN-Z-04007-2:1994, tlenki azotu oznaczano przy użyciu wskaźników rurkowych.
Wyniki badań wskazują na brak zagrożenia tlenkami azotu zarówno pomieszczeniach, w których urządzenia biurowe pracują z niewielkim nasileniem (drukowanie pojedynczych stron tekstu na użytek własny) jak i w pomieszczeniach kserokopiarni. Ponadto nawet w pomieszczeniach kserokopiarni, w których urządzenia biurowe pracowały intensywnie poziom ozonu nie przekraczał 0,1 mg/m3."

Zastosowanie zasad ergonomii w przedsiębiorstwie - przegląd rozwiązań
Jerzy Słowikowski

W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań w zakresie stosowania zasad ergonomii do poprawy warunków pracy w dużych przedsiębiorstwach. Omówiono rozwiązania stosowane w przemyśle samochodowym, piwowarskim i obuwniczym.

Oddziaływanie tlenku węgla na strażaków w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczych
Tomasz Sawicki

"W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Japonii, dotyczących zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym przez strażaków uczestniczących w akcjach gaszenia pożarów. Scharakteryzowano zagrożenie jakim jest tlenek węgla dla organizmu człowieka."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP