Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7-8/2004 | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (398) WRZESIEŃ 2004


Uzupełnienia i zmiany przepisów Dyrektywy Seveso II
Jerzy S. Michalik

"W artykule omówiono przepisy Decyzji Komisji 98/433/WE dotyczącej jednolitych kryteriów częściowego zwolnienia od wymagań odnoszących się do raportu bezpieczeństwa oraz Decyzji Komisji 1999/314/WE dotyczącej kwestionariusza, zgodnie z którym powinny być sporządzane trzyletnie raporty państw członkowskich o zastosowaniu Dyrektywy Seveso II.
Omówiono także zmiany Dyrektywy Seveso II, wprowadzone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE, dotyczące zakresu obowiązywania tej dyrektywy, dodatkowych zadań oraz procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zmian kryteriów kwalifikacyjnych, terminów realizacji zadań i procedur oraz zadań adresowanych do władz państw członkowskich oraz do Komisji WE."

Ochrona przed elektrycznością statyczną w środowisku pracy
Jan Maria Kowalski, Małgorzata Wróblewska

W artykule opisano oddziaływania elektryczności statycznej obserwowane w środowisku pracy. Podano kryteria oceny zagrożeń, wymagania ochrony oraz wskazano podstawowe środki zaradcze.

Dianowe żywice epoksydowe - zagrożenia czynnikami chemicznymi
Wojciech Domański

W artykule omówiono zagrożenia czynnikami chemicznymi występującymi podczas produkcji i przetwórstwa dianowych żywic epoksydowych. Same żywce epoksydowe nie stwarzają zagrożenia dla pracowników, lecz surowce stosowane do ich produkcji oraz do ich modyfikacji i utwardzania są substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia. W artykule w formie tabel zestawiono podstawowe informacje o niebezpiecznych i szkodliwych substancjach najczęściej stosowanych przy produkcji i przetwórstwie dianowych żywic epoksydowych.

Komputerowy system biblioteczny ALEPH-CIOP-PIB
Elżbieta Kozyra

"Postępujący na przestrzeni lat proces komputeryzacji bibliotek wymusza systematyczne dokonywanie zmian we wszystkich płaszczyznach ich działalności. Pojawiające się nowe środki techniczne i możliwości technologiczne umożliwiają zmiany sposobu gromadzenia i opracowywania zbiorów, a także stałe doskonalenie narzędzi obsługi informacyjnej użytkowników.
W artykule omówiono utworzony w CIOP-PIB komputerowy system biblioteczny ALEPH-CIOP-PIB przeznaczony do obsługi informatycznej w procesie użytkowania zasobów bibliotecznych."

Zbiory historyczne w bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (2)
Joanna Bulińska

W numerze 1/2004 Bezpieczeństwa Pracy zaprezentowano część księgozbioru Biblioteki CIOP-PIB z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, z lat 1900 -1950. W tym artykule zaprezentowano księgozbiór Biblioteki CIOP-PIB z lat 1950-1970. Zwrócono uwagę na wpływ uwarunkowań historycznych, politycznych i społeczno-ekonomicznych, na treść i charakter wydawanych publikacji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP