Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
14 IX 2000 r.

Przewodniczący:

1. dr inż. Wiktor M. Zawieska
   Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Uczestnicy:

2. dr inż. Daniel Podgórski
   Z-ca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji
3. doc. dr inż. Danuta Augustyńska
   Zakład Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych
4. dr inż. Katarzyna Majchrzycka
   Zakład Ochron Osobistych w Łodzi
5. Bożena Chodelska
   Dział Planowania
6. dr Małgorzata Pośniak
   Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
7. dr hab. Maria Konarska, prof. CIOP
   Zakład Ergonomii
8. mgr Krystyna Świder
   Centrum Edukacji
9. mgr inż. Alfred Brzozowski
   Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji

Protokolant:

10. Agnieszka Szczygielska
    Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji

Przebieg posiedzenia Komisji:

Pan dr inż. W. Zawieska, jako przewodniczący Komisji zaproponował następujący porządek obrad:

Przedstawienie kandydatów na nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedsiębiorstw należących do Forum, starających się o podwyższenie kategorii Karty - p. Agnieszka Szczygielska.
Przedstawienie opinii na temat kandydatów - członkowie Komisji.
Przeprowadzenie głosowania.

Ad. 1
Kandydat do otrzymania Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy:

Wrozamet S.A. - spełnia wymagania formalne otrzymania Zielonej Karty Lidera. Przedsiębiorstwo zakupiło pakiet edukacyjny I, pozycje 2, 6 i 10 z pakietu edukacyjnego II oraz pozycję 1 z pakietu edukacyjnego III.

Kandydaci do otrzymania Kart Srebrnych:

CADBURY - WEDEL Sp. z o.o. - oddział z Bielan Wrocławskich - spełnia wymagania formalne.
Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. - przedsiębiorstwo jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od 14.IX.1999 r. . Posiada Zieloną Kartę Lidera i spełnia wymagania formalne otrzymania Karty Srebrnej. Zakupiło pakiet edukacyjny I, pozycje 1 i 5 z pakietu edukacyjnego II oraz pozycję 1 pakietu edukacyjnego III (zostało złożone zamówienie na brakujące pozycje z pakietu III).
KGHM Polska Miedź- przedsiębiorstwo jest członkiem Forum Liderów
Bezpiecznej Pracy od 19.XI.1998 r. Posiada Zieloną Kartę Lidera i spełnia wymagania formalne otrzymania Karty Srebrnej. Zakupiło pakiet edukacyjny I i pozycję 1 z pakietu edukacyjnego III (zostało złożone zamówienie na pakiet II).
Stocznia Szczecińska - przedsiębiorstwo jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od 9.XII.1998 r., posiada Zieloną Kartę Lidera i spełnia wymagania formalne otrzymania Karty Srebrnej. Posiada pozycje 2 i 3 z pakietu edukacyjnego I (dodatkowo został zakupiony cały pakiet edukacyjny I) oraz pozycja 1 z pakietu edukacyjnego III (zostało złożone zamówienie na cały pakiet edukacyjny III).

Kandydaci do otrzymania Kart Złotych:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - przedsiębiorstwo jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od 19.XI.1998 r. Posiada Srebrną Kartę Lidera i spełnia wymagania formalne otrzymania Karty Złotej. Posiada pakiet edukacyjny I (zostało złożone zamówienie na brakujące pozycje z pakietów II i III).
Teofilów S.A. Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne - przedsiębiorstwo jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od 19.XI.1998 r. Posiada Srebrną Kartę Lidera i spełnia wymagania formalne otrzymania Karty Złotej. Posiada pakiet edukacyjny I i pozycje 1, 5 i 10 z pakietu II (zostało złożone zamówienie na brakujące pozycje z pakietu II oraz pakiet III).
Zakłady Azotowe Puławy S.A. - przedsiębiorstwo jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od 19.XI.1998 r. Posiada Srebrną Kartę Lidera i spełnia wymagania formalne otrzymania Karty Złotej. Posiada pakiet edukacyjny I, pozycje 5, 6 i 10 z pakietu edukacyjnego II oraz pozycję 1 z pakietu edukacyjnego III (zostało złożone zamówienie na brakujące pozycje z pakietów II i III).

Ad. 2
Komisja przeanalizowała dotychczasową współpracę Instytutu z przedstawionymi zakładami. Spośród 8 kandydatów Komisja wyłoniła siedem zakładów, których działa na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony pracowników oraz przebieg współpracy z Instytutem na tym polu zasługują na uhonorowanie Kartą Lidera.
Są to:

Wrozamet S.A.
CADBURY - WEDEL Sp. z o.o. - oddział z Bielan Wrocławskich
Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
KGHM Polska Miedź
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Teofilów S.A. Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne
Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Ad 3.
Po zaprezentowaniu działań i osiągnięć poszczególnych kandydatów, Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskami o nadanie Karty Lidera oraz o podwyższenie kategorii Kart już posiadanych.

Wrozamet S.A. - w uznaniu działań prowadzonych przez Wrozamet SA na rzecz poprawy warunków pracy w zakładzie oraz aktywnej współpracy z Instytutem przy dochowaniu warunku wypełnienia wymagań formalnych Komisja jednogłośnie (9 głosów ZA) przyjęła zakład do grona Liderów Bezpiecznej Pracy, nadając mu Zieloną Kartę Lidera.


CADBURY - WEDEL Sp. z o.o. - oddział z Bielan Wrocławskich - w uznaniu zaawansowanych działań prowadzonych przez zakład na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskaniu przez CADBURY-WEDEL "Certyfikatu Systemu Zarządzania nr SZ BHP-1/1/2000" potwierdzającego, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie spełnia wymagania normy PN-N-18001:1999 (jako pierwszy zakład w Polsce), Komisja przyjęła większością głosów (7:2) wniosek nadanie mu Srebrnej Karty Lidera.


Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego - w uznaniu działań prowadzonych przez Gdańską Stocznią Remontową im. J. Piłsudskiego na rzecz poprawy warunków pracy w zakładzie oraz aktywnej współpracy z Instytutem prowadzonej od 1999 r., przy dochowaniu warunku wypełnienia wymagań formalnych, Komisja jednogłośnie (9 głosów ZA) przyjęła wniosek o podwyższenie kategorii Karty Lidera posiadanej przez zakład do Karty Srebrnej.


KGHM Miedź Polska S.A. - w uznaniu działań prowadzonych przez zakład KGHM Miedź Polska S.A. na rzecz poprawy warunków pracy w zakładzie oraz aktywnej współpracy z Instytutem prowadzonej od 1998 r., w szczególności z Zakładem Ochron Osobistych w Łodzi, Zakładem Technik Bezpieczeństwa, przy dochowaniu warunku wypełnienia wymagań formalnych, Komisja jednogłośnie
(9 głosów ZA) przyjęła wniosek o podwyższenie kategorii Karty Lidera posiadanej przez zakład do Karty Srebrnej.


Stocznia Szczecińska - Komisja przeanalizowała aktywność Stoczni Szczecińskiej w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz poprawy warunków pracy, a także przebieg współpracy z Instytutem i podjęła decyzję przedłużeniu ważności posiadanej przez zakład Zielonej Karty Lidera na następny okres, czyli kolejne dwa lata. Intensywność działań prowadzonych przez Stocznię nasiliła się dopiero w ostatnich miesiącach, co stanowi okres zbyt krótki do nagrodzenia wyższą kategorią Karty Lidera.


Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - w uznaniu działań prowadzonych przez Polski Koncern Naftowy na rzecz poprawy warunków pracy w zakładzie i umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem pracy, a także aktywnej współpracy z Instytutem prowadzonej stale od 1998 r., przy dochowaniu warunku wypełnienia wymagań formalnych, Komisja jednogłośnie (9 głosów ZA) przyjęła wniosek o podwyższenie kategorii Karty Lidera posiadanej przez zakład do Karty Złotej.


Teofilów S.A. Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne - w uznaniu działań prowadzonych przez Teofilów S.A. na rzecz poprawy warunków pracy w zakładzie i umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem pracy, aktywności w programie OSHMAN, a także bardzo aktywnej współpracy z Instytutem prowadzonej stale od 1998 r., wykorzystaniu myśli technicznej i doświadczeń Instytutu, przy dochowaniu warunku wypełnienia wymagań formalnych, Komisja jednogłośnie (9 głosów ZA) przyjęła wniosek o podwyższenie kategorii Karty Lidera posiadanej przez zakład do Karty Złotej.


Zakłady Azotowe Puławy S.A. - w uznaniu działań prowadzonych przez Zakłady Azotowe Puławy na rzecz poprawy warunków pracy w zakładzie i umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem pracy, aktywnego uczestnictwa w programie OSHMAN, a także aktywnej współpracy z Instytutem prowadzonej od 1998 r., przy dochowaniu warunku wypełnienia wymagań formalnych, Komisja większością głosów (7:2) przyjęła wniosek o podwyższenie kategorii Karty Lidera posiadanej przez zakład do Karty Złotej.

Po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, iż wyróżnienia zostaną wręczone wymienionym zakładom podczas uroczystości poprzedzającej II Konferencję Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w dniu 19 września 2000 r. w Poznaniu.


Na tym posiedzenie Komisji Wyboru Lidera zakończono.Przewodniczący
Komisji Wyboru Lidera Bezpiecznej Pracy
dr inż. Wiktor M. Zawieska

Protokolant posiedzenia
Komisji Wyboru Lidera Bezpiecznej Pracy
mgr Agnieszka Szczygielska  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP