Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
13 IX 2001 r.

Przewodniczący:

1. dr inż. Wiktor M. Zawieska
   Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Członkowie Komisji:

2. doc. dr inż. Danuta Augustyńska
   Zakład Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych
3. dr hab. Maria Konarska, prof. CIOP
   Zakład Ergonomii
4. dr inż. Henryk Bargieł
   Zakład Ochron Osobistych w Łodzi
5. dr Małgorzata Pośniak
   Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
6. dr inż. Zofia Pawłowska
   Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
7. mgr inż. Józef Gierasimiuk
   Zakład Techniki Bezpieczeństwa
8. dr inż. Małgorzata Suchecka
   Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki
9. Bożena Chodelska
   Dział Planowania
10. mgr Bożena Popowicz
     Dział Wydawnictw
11. mgr inż. Alfred Brzozowski
     Ośrodek Promocji i Współpracy Naukowej z Zagranicą
12. mgr Krystyna Świder
     Centrum Edukacyjne

Protokolant:

13. mgr Agnieszka Szczygielska
     Ośrodek Promocji i Współpracy Naukowej z Zagranicą

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 12 członków Komisji posiadających prawo głosu.

Przebieg posiedzenia Komisji:

1. Przedstawienie nowych firm kandydujących do członkostwa w Forum Liderów  
    (2 firmy).
2. Głosowanie nad przyjęciem nowych członków do Forum Liderów.
3. Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty
    Lidera (2 firmy).
4. Głosowanie nad podwyższeniem kategorii Karty Lidera dotychczasowym
    członkom Forum Liderów.
5. Omówienie propozycji nie przedłużenia członkostwa w Forum Liderów firmom,
    które posiadają Kartę Lidera od 1998 r. i nie wykazały dotychczas żadnej
    aktywności w działaniach na rzecz bhp we współpracy z Instytutem.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przedstawienie kandydatów na członków Forum Liderów.


Komisja zapoznała się kolejno z materiałami na temat każdego z kandydatów.
1 - Elektrim Kable S.A. Oddział w Ożarowie Mazowieckim
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera. Firma współpracuje z CIOP od pięciu lat.
2 - Huta Bankowa Sp. z o.o.
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera. Firma współpracuje z CIOP od dwóch lat.

Ad. 2
Głosowanie


1 - Elektrim Kable S.A. Oddział w Ożarowie Mazowieckim
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy została przyznana jednogłośnie
2 - Huta Bankowa Sp. z o.o.
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy została przyznana jednogłośnie

Ad. 3
Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera


Podwyższenie kategorii Karty z Srebrnej na Złotą
3 - ELANA SA
Firma spełniła warunki formalne przyznania Złotej Karty Lidera. Dokonała zakupu pakietu edukacyjnego III, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Złotej Karty Lidera
i współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Podnosi kwalifikacje pracowników przez ich uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez CIOP, praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego, współdziała z Instytutem w procesie wdrażania rezultatów programów badawczych.
Kierownik Działu Ochrony Pracy zakładu ELANA S.A. otrzymał certyfikat kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz auditora sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Firma złożyła także wnioski o przyznanie certyfikatów kompetencji: wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (3 wnioski), specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy (4 wnioski), auditora sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (4 wnioski), specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy (5 wniosków).
Zakład sponsoruje pracowników ubiegających się o przyznanie certyfikatów kompetencji.
Zakład posiada program STER i uczestniczy w kursach szkoleniowych związanych z wykorzystaniem programu STER.
W ramach współpracy z Zakładem Techniki Bezpieczeństwa CIOP przedstawiciele ELANY uczestniczyli w seminarium wdrożeniowym. Współpracują także z Zakładem Techniki Bezpieczeństwa w ramach przygotowania tematu projektu, który zostanie zgłoszony
do 5 PR UE.
4- Cadbury Wedel Sp. z o.o. Oddział w Bielanach Wrocławskich
Zakład rozpoczął wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9002. W czerwcu tego roku zakład otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego i utrzymywanego systemu z wymaganiami normy ISO. W tym samym roku, z inicjatywy Dyrektora Generalnego, ogłoszono wśród pracowników zakładu 1-szą edycję Konkursu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Działanie to miało na celu zainteresowanie wszystkich pracowników zagadnieniami
z zakresu bhp i zachęcenie ich do rywalizacji w tej dziedzinie. W roku 1997 zakład zajął również I miejsce w konkursie "Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej", ogłoszonym przez Głównego Inspektora Pracy, w kategorii zakładów zatrudniających pow. 250 osób.
W kolejnej edycji tego konkursu otrzymał wyróżnienie, a w roku 2000 zajął ponownie I miejsce na Dolnym Śląsku.
W 1998 roku zakład w Bielanach Wrocławskich wziął udział w pilotażowym programie wdrożenia Systemu Zarządzania BHP, zgodnie z normą PN-N-18001, prowadzonym przez CIOP. Certyfikat Zarządzania NR SZ BHP-1/1/2000 otrzymał w czerwcu 2000 r. jako pierwszy zakład w Polsce.
Firma Cadbury Wedel Sp. z o.o. przystąpiła także w tym roku do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Ad. 4
Głosowanie

3 - ELANA SA
Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy została przyznana jednogłośnie z wnioskiem o zobligowanie firmy do wzięcia udział w kolejnej edycji Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
4 - Cadbury Wedel Sp. z o.o. Oddział w Bielanach Wrocławskich
Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy została przyznana jednogłośnie.

Ad. 5
Propozycja nie przedłużenia członkostwa w Forum Liderów firmom, które otrzymały Karty Lidera w roku 1998 i nie wykazały w ciągu ostatnich dwóch lat aktywności we współpracy z Instytutem. Są to następujące zakłady:

Zakład pracyMiasto
CONFINEC POLSKA Sp. z o.o. Solec/ Góra Kalwaria

Góra Kalwaria

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

Końskie

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIECBUD

Kraków

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego JELMES Sp. z o.o.

Lubań

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ExMot Sp. z o.o.

Bydgoszcz

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Kowary

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Zasobów Ludzkich Region wrocławski

Wrocław

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Jelenia Góra

Jelenia Góra

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gdańsku

Gdańsk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Radom

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Forum Liderów, ważność Karty Lidera bez aktualizacji wygasa po 2 latach (§ V: "Ustalenia końcowe"). Mając jednakże na uwadze aktualną trudną sytuację ogólną większości przedsiębiorstw w kraju Komisja postanowiła, by w chwili obecnej nie wykluczać ww. zakładów z grona członków Forum, lecz wystosować do nich pismo z ponowieniem propozycji współpracy z CIOP oraz z prośbą o dostarczenie do Instytutu aktualnych informacji na temat działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy.


Ad. 6
Zakończenie posiedzenia Komisji

W wyniku prac Komisji zostały przyznane 2 Zielone Karty Lidera Bezpiecznej Pracy
dla nowych członków Forum Liderów oraz 2 Złote Karty Lidera Bezpiecznej Pracy
dla dotychczasowych członków Forum legitymujących się Kartami Srebrnymi.
Komisja postanowiła także, iż w listopadzie 2001 r. zostanie zwołane kolejne posiedzenie Komisji, którego celem będzie m.in.: podjęcie decyzji dotyczącej dalszego uczestnictwa
w Forum Liderów firm, którym ważność Karty Lidera kończy się w tym roku,
a firmy te nie wykazały dotychczas żadnej aktywności we współpracy z Instytutem. Na tym posiedzenie Komisji Wyboru Lidera zakończono.
Przewodniczący
Komisji Wyboru Lidera Bezpiecznej Pracy
dr inż. Wiktor M. Zawieska


Protokolant posiedzenia
Komisji Wyboru Lidera Bezpiecznej Pracy  
mgr Agnieszka Szczygielska  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP