Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje - wprowadzenie | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

definicje - W

Wartość dopuszczalna (normatyw higieniczny) – prawnie ustanowiona średnia wartość stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia, z którą porównywane są wyniki pomiarów tego czynnika w powietrzu środowiska pracy w celu oceny narażenia pracowników (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Wentylacja – planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia (PN-EN12792:2006)

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna za pomocą przewodów zamontowanych pionowo lub co najwyżej pod kątem 45° (PN-EN 12792: 2006)

Wentylacja mechaniczna – wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń wprawiających powietrze w ruch (PN-EN 12792: 2006)

Wentylacja naturalna – dopływ powietrza zewnętrznego przez nieszczelności (infiltracja) i otwory (wentylacja) w budynku, następujący w wyniku różnicy ciśnienia, bez wspomagania urządzeniami zasilanymi elektrycznie: wietrzenie, wentylacja grawitacyjna, wentylacja poprzeczna (PN-EN 12792: 2006)

Wentylacja nawiewna wspomagana wentylatorem – wentylacja, która wykorzystuje urządzenia, wprawiające powietrze w ruch, zasilane elektrycznie tylko po stronie powietrza nawiewanego (PN-EN 12792: 2006)

Wielkość emisji – masa (lub inny parametr fizyczny) substancji zanieczyszczającej emitowanej do atmosfery w jednostce czasu (PN-ISO 4225:1999)

Wielkość graniczna cząstki – wielkość cząstek, przy której skuteczność zatrzymywania w danym urządzeniu spada poniżej określonej wartości w zdefiniowanych warunkach (PN-ISO 4225:1999)

Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy większej od  3 (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Wykrywacz rurkowy oparty na pomiarze długości warstwy zabarwionej – szklana rurka zawierająca odczynniki chemiczne, które w wyniku przepuszczenia próbki powietrza mogą zmienić zabarwienie. Długość wytworzonej zabarwionej warstwy względem skali stanowi miarę stężenia danego czynnika chemicznego w powietrzu (PN-EN 1232: 2002)

Wyrób - oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny (art. 3, pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)) http://reach.gov.pl/definicje

Wywiewnik – urządzenie, przez które powietrze opuszcza obsługiwane pomieszczenie (PN-EN 12792:2006)

Wskaźnik emisji – stosunek wielkości emisji substancji zanieczyszczającej powietrze w wyniku jakiejś działalności, np. produkcji, do wielkości tej produkcji. Na przykład: liczba kilogramów dwutlenku siarki emitowanych w wyniku wytwarzania jednej tony stali (PN-ISO 4225:1999)

Wskaźnik narażenia (ekspozycji) – wskaźnik liczbowy, charakteryzujący narażenie pracownika na szkodliwą substancję, obliczony na podstawie wyników jej oznaczania w powietrzu w celu porównania z odpowiednią wartością dopuszczalną. UWAGA – postać i sposób obliczania wskaźnika narażenia zależą od strategii pobierania próbek zastosowanej do oceny narażenia (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP