Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje - wprowadzenie | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

definicje - R

Reach - rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; http://reach.gov.pl/definicje

Ryzyko - prawdopodobieństwo tego, że do potencjalnej szkody może dojść w warunkach stosowania i/lub narażenia (Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r.) http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa98_24_WE.pdf

Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (PN-N-18001:2004)

Ryzyko zawodowe stwarzane przez czynnik chemiczny jest zdefiniowane, jako prawdopodobieństwo (możliwość) wystąpienia potencjalnej szkody zdrowotnej w warunkach stosowania czynnika chemicznego lub narażenia na czynnik chemiczny w miejscu pracy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r., Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP