Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje - wprowadzenie | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

definicje - C

Centrala wentylacyjna działająca w recyrkulacji powietrza - centrala wentylacyjna, w której następuje uzdatnianie wyłącznie powietrza recyrkulacyjnego (PN-EN 12792: 2006)

Centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna – wytwarzany przemysłowo obudowany zespół składający się z sekcji zawierających wentylator lub wentylatory oraz inne niezbędne urządzenia do realizacji jednej lub większej liczby następujących funkcji: przepływu, filtracji, ogrzewania, chłodzenia, odzyskiwania ciepła, nawilżania, osuszania i mieszania powietrza (PN-EN 12792: 2006)

Chronometraż pracy – czas trwania poszczególnych czynności zawodowych pracownika w ciągu zmiany roboczej, różniących się narażeniem zawodowym (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Clp/rozporządzenie clp to nowe europejskie rozporządzenie w sprawie klasyfikacji (Classification), oznakowania (Labelling) i pakowania (Packaging) substancji i mieszanin chemicznych. Przepisy rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na globalnie zharmonizowanym systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ). (Europejska Agencja Chemikaliów) http://echa.europa.eu/clp_pl.asp

Cyklon – separator pyłów lub kropel, w którym wykorzystuje się głównie siłę odśrodkową, powstającą w wyniku ruchu gazu (PN-ISO 4225:1999)

Czas uśredniania – przedział czasu, w którym za pomocą procedury pomiarowej uzyskuje się pojedynczy wynik (PN-EN 482: 2009)

Cząstka – mała odrębna część substancji stałej lub ciekłej (PN-ISO 4225 :1999)

Czynnik chemiczny – jakikolwiek pierwiastek lub związek chemiczny samodzielny lub w postaci domieszki występujący w stanie naturalnym lub wytwarzany w dowolnym procesie produkcyjnym niezależnie od tego czy jest produktem wytwarzanym celowo i czy stanowi przedmiot obrotu rynkowego (Dyrektywa Rady 98/24/WE Art.2 (a)[1]; PN-EN 689: 2002)

Czujnik – urządzenie lub przyrząd, którego zadaniem jest wykrywanie i pomiar zmiennej wielkości (PN-EN 12792: 2006)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP