Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje - wprowadzenie | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

definicje - D

Dalszy użytkownik - osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędąca producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej. Dystrybutor ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników. Reimporter podlegający wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 2 ust. 7 lit. c) uważany jest za dalszego użytkownika (REACH Art.3) http://reach.gov.pl/definicje; (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.)

Dostawca oznacza każdego producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, lub też mieszaninę; (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.)

Dystrybutor oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, w tym osobę prowadzącą handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, udostępniając ją osobom trzecim (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.)

Dozymetria indywidualna - metoda oceny indywidualnego narażenia przez pomiar stężenia substancji szkodliwej za pomocą próbnika umieszczonego w strefie oddychania (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Dozymetr indywidualny (próbnik osobisty) – umieszczone na pracowniku urządzenie, które pobiera próbkę powietrza w strefie oddychania (PN-EN 689: 2002)

Dozymetr pasywny – bezprzepływowe urządzenie do pobierania próbek powietrza (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Dozymetr aktywny – przepływowe urządzenie do pobierania próbek powietrza

Dym – wydzielany aerozol, którego głównym źródłem są procesy spalania (PN-ISO 4225:1999)

Dymy – aerozol zawierający cząstki stałe powstające w wyniku kondensacji par (np. w procesach metalurgicznych) utleniających się podczas topnienia substancji. Często temu procesowi towarzyszą reakcje chemiczne, takie jak utlenianie (PN-ISO 4225:1999)

Działania korygujące – działania podjęte w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub niepożądanej sytuacji (PN-N-18001:2004)

Działania zapobiegawcze – działania podjęte w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub potencjalnej sytuacji (PN-N-18001: 2004)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP