Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2011 | 2/2011 | 3/2011 | 4/2011 | 5/2011 | 6/2011 | 7-8/2011 | 9/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (483) GRUDZIEŃ  2011


Nanoobiekty w środowisku pracy
Elżbieta Jankowska

Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach II etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" dofinansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Naukowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Struktura i funkcje infrastruktury zarządzania logistycznego jako podstawa do wyznaczania zagrożeń pracy w jej eksploatacji
Wiesław Bajon

Realizacja procesów logistycznych związana jest m.in. z wykorzystywaniem elementów tzw. infrastruktury zarządzania logistycznego. W niniejszym artykule podjęto próbę opisania gałęzi infrastruktury zarządzania logistycznego, rozumianej jako system środków technicznych stacjonarnych – infrastruktura oraz mobilnych – suprastruktura, umożliwiających realizację procesów logistycznych.
Opisano 4 rodzaje grup infrastruktury zarządzania logistycznego z punktu widzenia ich charakterystyki technicznej oraz sygnalizując celowość (konieczność) wyznaczania potencjalnych zagrożeń zawodowych, które mogą wystąpić podczas funkcjonowania tych grup.

Problemy zrównoważonego rozwoju w analizie wibroakustycznej środowiska pracy
Anna Wawrzeńczyk-Zdżyłowska, Wiktor M. Zawieska

W artykule przedstawiono problematykę rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do analizy wibroakustycznej środowiska pracy. Podano zasady tworzenia wskaźników rozwoju zrównoważonego oraz wskaźników wibroakustycznych środowiska pracy: globalnego WG i cząstkowych Wi. Zasady te zilustrowano przykładową analizą klimatu akustycznego przeprowadzoną dla hali przemysłowej.

Oddziaływanie gorących cząstek powstających podczas spawania na odzież ochronną – nowa metoda badania
Krzysztof Łężak

W artykule przedstawiono rolę odzieży w ochronie spawaczy przed działaniem promieniowania cieplnego i gorących cząstek metali powstających w trakcie spawania. Przedstawiono zasadę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy, która jednoznacznie określa właściwości ochronne materiałów dla przypadków, w których ma miejsce trwałe osadzenie się na powierzchni materiału gorącej cząstki i ewentualne przebicie go w wyniku stopienia lub przepalenia.

Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych
Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek - Wałczyk

Obowiązek dostosowania się polskiego sektora energetycznego do wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wywołał duże zainteresowanie wykorzystaniem biomasy na potrzeby produkcji energii. Głównym zagrożeniem zawodowym dla pracowników tego sektora jest pył organiczny powstający w procesie przetwarzania i wykorzystywania biomasy. Jako roślinne źródło energii, zawiera ona zarówno materię organiczną, jak i mikroorganizmy, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na organizm człowieka poprzez działanie toksyczne, drażniące i alergizujące.

O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV
Andrzej Sobolewski, Magdalena Zwolińska

W artykule przestawiono rozważania nt. oszacowań wskaźnika PMV (Predicted Mean Vote – Przewidywana Średnia Ocena) jako wyznacznika komfortu cieplnego. Z reguły, podczas obliczeń PMV (szczególnie przy wysokim tempie metabolizmu), nie uwzględnia się strumienia mocy W wykorzystywanego na pracę mechaniczną.
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące różnic między wartościami wskaźnika PMV obliczonymi przy założeniu W = 0 a wartościami oszacowanymi przy założeniu W ≠ 0. Ustosunkowano się także do konieczności szacowania niepewności wskaźnika PMV.

Oczekiwania motywujące nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej
Beata Taradejna

W artykule przedstawiono badania, z których wynika, jakie oczekiwania mieli nauczyciele wobec swojego zawodu zanim rozpoczęli pracę w szkole, a także na ile były one dla nich ważne. Przedstawione badania tworzą pewien obraz ewolucji motywów i oczekiwań, jakie towarzyszyły nauczycielom w wyborze zawodu. Pojawiające się nowe oczekiwania, motywujące do wyboru profesji nauczycielskiej wiążą się z elementami, które towarzyszą samorealizacji zawodowej.

Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej
Alfred Brzozowski, Marta Derlicka, Agnieszka Szczygielska

Statyczna reklama wizualna to medium, które nie wymaga aktywności ze strony widza, a jednocześnie ma ogromną siłę przekazu. Docieranie z taką reklamą w sposób masowy odbywa się dzisiaj za pośrednictwem bardzo zróżnicowanych metod i nośników umieszczanych na zewnątrz (outdoor) lub wewnątrz (indoor) pomieszczeń środowiska pracy. Ciągle jeszcze środkami bardzo skutecznymi i jednocześnie popularnymi w zakładach pracy są klasyczne plakaty. Oparte na artystycznym wyrażaniu skojarzeń, docierają do pracowników z konkretnym użytkowym przesłaniem, łączą dwa światy – sztuki i rzeczywistości.

Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych
Monika Drygała-Puto

W artykule zaprezentowane zostały prawne aspekty formułowania w opisie przedmiotu zamówienia publicznego wymagań dotyczących dostarczania przez wykonawców środków ochrony indywidulanej oznakowanych znakiem CE, a także środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zamówienia w przypadku naruszenia przez zamawiających przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy
Szymon Ordysiński

Artykuł przedstawia wybrane wyniki analiz danych o wypadkach przy pracy (zebranych za pomocą „Statystycznej Karty Wypadku Z-KW”), które zostały przeprowadzone w CIOP-PIB. Zaprezentowano wyniki dotyczące: najczęściej występujących sekwencji zdarzeń prowadzących do wypadku przy pracy oraz przebiegów i okoliczności śmiertelnych wypadków przy pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Grudzień  2011