Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2011 | 2/2011 | 3/2011 | 4/2011 | 5/2011 | 6/2011 | 7-8/2011 | 9/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (476) MAJ 2011


Możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Paweł Budziszewski, Andrzej Grabowski, Jarosław Jankowski, Marcin Milanowicz

Artykuł przedstawia metodę wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej podczas prowadzenia prac badawczych dotyczących osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy. Korzystając z symulowanego stanowiska pracy składającego się z komputerowych modeli wszystkich istotnych obiektów rzeczywistego środowiska, można ocenić możliwość wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną, zaproponować stosowne modyfikacje, a następnie przetestować ich zasadność oraz wpływ na wygodę i wydajność pracy. W każdym z tych etapów uczestniczy niepełnosprawny pracownik, dzięki czemu wynikowe stanowisko dostosowane jest do jego potrzeb i preferencji.

Programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych - wyniki wdrażania w wybranych polskich przedsiębiorstwach
Małgorzata Pęciłło

W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było wdrożenie programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych w trzech polskich przedsiębiorstwach. Wyniki projektu wyraźnie wskazują, że programy te przyczyniają się do podniesienia kultury bezpieczeństwa i jakości życia pracowników, a zatem mogą stanowić skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej.

Ocena narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne w małych zakładach gastronomicznych
Joanna Kowalska, Lidia Zapór

W artykule omówiono czynniki biologiczne i chemiczne występujące w zakładach gastronomicznych. Przedstawiono również wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach pracy uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB zadania z zakresu służb państwowych.

Pole magnetyczne wytwarzane przez wyposażenie elektroenergetyczne w budynkach - zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczenia narażenia długotrwałego
Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński

W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń elektromagnetycznych występujących w budynkach z wyposażeniem elektroenergetycznym (stacje transformatorowe, rozbudowane instalacje zasilające) w aspekcie wyników badań dotyczących skutków narażenia ludności na pole magnetyczne małych częstotliwości. Scharakteryzowano poziomy pola elektromagnetycznego oraz zaprezentowano metody jego ograniczania w otoczeniu elektroenergetycznego wyposażenia budynków.

Czynniki zagrożenia w pracowniach konserwacji zabytków
Wiktor Hejmdalski

Praca konserwatora zabytków wiąże się z ekspozycją na dużą ilość szkodliwych czynników niezależnie od specjalizacji. W artykule oszacowana została liczba osób pracujących w branży konserwatorskiej oraz przedstawione zagrożenia z jakimi stykają się w pracy. Wymienione zostały również dobre praktyki prowadzenia prac i urządzenia pracowni konserwatorskiej oraz sposoby określania narażenia na szkodliwe substancje.

Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych
Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek, Paweł Janik, Sławomir Zając, Ariadna Koniuch, Anna Obolewicz, Rafał Porowski

Uwzględniając główną przyczynę zdarzeń awaryjnych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych – niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu – określono rodzaje środków i działań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ich transportu. Wykonane analizy wykazały, że system szkolenia osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, system organizacyjny jednostek ratownictwa PSP oraz procedury reagowania i zwalczania skutków awarii transportowych są zorganizowane w Polsce na wysokim poziomie i funkcjonują prawidłowo.

W tej sytuacji zmniejszenie ryzyka wypadku drogowego o cechach poważnej awarii można osiągnąć w wyniku wyboru najbardziej właściwej trasy przewozowej. Została zaproponowana metoda wyboru najkorzystniejszej z punktu widzenia poziomu ryzyka przebiegu trasy przewozu towarów niebezpiecznych, oparta na ocenie pasa terenu 1,5 km od osi drogi pod względem demograficznym oraz występowania obiektów użyteczności publicznej i elementów środowiska o szczególnej wrażliwości, a także na ocenie szeregu parametrów techniczno-konstrukcyjnych trasy, dotyczących podstawowych cech ruchu drogowego.

Nowości w serwisie dla mikroprzedsiębiorstw - bhp w rolnictwie indywidualnym
Andrzej Kratochwil, Andrzej Biernacki, Małgorzata Suchecka

W artykule przedstawiono najnowszy dział serwisu dla mikroprzedsiębiorstw, zaadaptowany dla potrzeb propagowania kultury bezpieczeństwa wśród rolników indywidualnych, pracujących w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą lub/i roślinną. W serwisie dedykowanym sekcji rolnictwa indywidualnego udostępniono podstawowe informacje dotyczące zasad bezpiecznej pracy przy wykonywaniu różnego rodzaju prac w gospodarstwach rolnych i dostarczono listy kontrolne umożliwiające identyfikację zagrożeń zawodowych, a także przedsięwzięcie właściwych środków prewencyjnych, zmniejszających ryzyko występowania wypadków przy pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Maj 2011