Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2011 | 2/2011 | 3/2011 | 4/2011 | 5/2011 | 6/2011 | 7-8/2011 | 9/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (475) KWIECIEŃ 2011


Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków
Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek, Leszek Słomka

W artykule przedstawiono przykładowe prognozy skutków awarii w transporcie drogowym, wykonane przy zastosowaniu symulacji komputerowej, które dotyczyły wypadków drogowych z udziałem cystern przewożących chlor i amoniak. W symulacji wyznaczono strefy skutków toksycznych skażeń powstałych w wyniku wycieku tych gazów z cysterny w terenie otwartym, o luźnej oraz o zwartej zabudowie, w warunkach zimowych i letnich. Przedstawiono także prognozy skutków ataków terrorystycznych – detonacji cystern z kwasem azotowym lub z benzyną w terenie o zwartej zabudowie. Omówione, porównane i ocenione zostały skutki awarii transportowych, powodujących uwolnienie z cystern samochodowych benzyny, chloru oraz amoniaku w zależności od warunków terenowych i atmosferycznych.

Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna
Anna Łuczak, Adam Tarnowski

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w trzech grupach kierowców: zawodowych i amatorów niemających na swoim koncie sprawstwa tragicznego wypadku drogowego oraz amatorów – sprawców tragicznych wypadków drogowych. W badaniach porównywano poziom cech i sprawności uznanych za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów w tych grupach kierowców. Wyniki badań skłaniają do refleksji na temat kryteriów doboru osób do zawodu kierowcy.

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy
Joanna Bugajska, Dorota Żołnierczyk-Zreda, Katarzyna Hildt-Ciupińska

W artykule podjęto próbę holistycznego spojrzenia na problem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Obecnie przypuszcza się, że wiele czynników może mieć wpływ na schorzenia w obrębie tego układu. Największe jednak ryzyko stwarzają czynniki psychospołeczne pracy. W związku z tym, opracowano zalecenia dotyczące organizacji środowiska psychospołecznego pracy w kontekście profilaktyki dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.

Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a jakość życia w pracy
Zofia Pawłowska

Nowo opracowywana norma międzynarodowa ISO 26 000 ma wspomagać przedsiębiorstwa w zrozumieniu i wdrażaniu zasad odpowiedzialności społecznej. Oczekuje się, że uwzględnienie tych zasad w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy będzie zwiększać jego skuteczność, prowadząc do poprawy jakości życia w pracy. Wyniki przedstawionych w artykule badań potwierdzają występowanie istotnych statystycznie różnic między niemal wszystkimi wskaźnikami jakości życia w pracy w przedsiębiorstwach o różnym stopniu wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu bhp.

Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy
Agnieszka Szczygielska

Tak długo, jak główną przyczyną wypadków przy pracy będą nieprawidłowe zachowania pracowników, działania zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy koncentrować się będą na przewidywaniu oraz dążeniu do zmian tych zachowań. W kontekście postulowanego przez wielu psychologów społecznych związku przyczynowego pomiędzy postawą a zachowaniem człowieka, coraz większego znaczenia nabiera charakterystyka postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz umiejętne kształtowanie tych postaw. W artykule omówiono trzy podejścia do zmiany postawy: poznawcze, społeczne i behawioralne.

Hałas na stanowiskach obsługi infolinii - ocena narażenia oraz sposoby ograniczania
Bożena Smagowska

W ostatnich latach wzrasta liczba nowych stanowisk pracy, m.in. obsługi infolinii – miejsc pracy, na których występują poważne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, m.in. hałas.
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy pracowników infolinii oraz podano zalecenia do jego ograniczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że hałas na stanowiskach obsługi infolinii (podczas stosowania przez operatorów telefonicznych słuchawek nagłownych) może stanowić czynnik szkodliwy (powodujących ryzyko uszkodzenia słuchu) i czynnik uciążliwy utrudniający wykonywanie pracy i powodujący pozasłuchowe niekorzystne zmiany zdrowotne.

Problematyka ochrony danych osobowych w świetle procesu rekrutacji do pracy
Wojciech Dyląg

Dane osobowe kandydatów do pracy jak i pracowników podlegają szczególnej ochronie. Zakres informacji, jakich może żądać pracodawca określony jest w wielu aktach prawnych krajowych oraz międzynarodowych. Podstawowymi normami w tej materii są przepisy Kodeksu pracy. Zakres ochrony wyznaczony jest ponadto ustawą o ochronie danych osobowych, Konstytucją RP, ustawą o krajowym Rejestrze Karnym oraz dyrektywami 2000/78/WE i 95/46/WE. W przypadku naruszenia zasad i zakresu pozyskiwanych informacji pracodawcy podlegają odpowiedzialności przewidzianej w tych przepisach.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Kwiecień 2011