Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2011 | 2/2011 | 3/2011 | 4/2011 | 5/2011 | 6/2011 | 7-8/2011 | 9/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (480) WRZESIEŃ 2011


Badanie narażenia spawaczy na cząstki zawarte w dymach spawalniczych
Elżbieta Jankowska

W artykule przedstawiono wyniki badania stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek emitowanych do środowiska pracy podczas spawania stali kwasoodpornej elektrodami o symbolu OK 61.30/308L-17. Badania wykonane metodą filtracyjno-wagową (próbniki typu PCIS) oraz metodami optycznymi (AERO-TRAK, GRIMM, DUST-TRAK) wykazały, że podczas całego dnia pracy spawacz może być narażony na zmienne ilości cząstek z reguły o wymiarach poniżej 10 µm, przy czym dymy spawalnicze zwykle zawierają znaczne ilości cząstek ultradrobnych i drobnych o wymiarach poniżej 1 µm.

Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników
Katarzyna Hildt-Ciupińska, Joanna Bugajska

Zatrudnienie i warunki pracy są jednymi z wielu uwarunkowań zdrowia człowieka. W środowisku pracy istnieją różne czynniki (fizyczne, psychospołeczne), mogące przyczyniać się do występowania, bądź nasilania wielu dolegliwości. Zwykle jednak współwystępowanie wielu czynników (zarówno tych w miejscu pracy, jak i poza nim) powoduje powstanie trwałych schorzeń. Dlatego też dbałość o zdrowie pracowników nie powinna ograniczać się jedynie do przestrzegania przez nich przepisów bhp, ale wyrażać się również w samodzielnych działaniach na rzecz swojego zdrowia i samopoczucia. Najważniejszym czynnikiem determinującym zdrowie człowieka jest jego styl życia, na który składają się przede wszystkim: sposób żywienia, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, sen oraz unikanie substancji psychoaktywnych.

Ocena właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi - badania ankietowe
Emilia Irzmańska, Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Stefko

W artykule dokonano oceny właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi na podstawie ankiet skierowanych do 102 zakładów pracy, m.in. produkcji i przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa rybnego, przetwórstwa artykułów z tworzyw sztucznych, firm meblarskich i tapicerskich oraz producentów pieczarek. Ankietowanych pytano o rodzaje rękawic stosowanych przy pracach z nożami ręcznymi w zależności od ryzyka urazów rąk oraz o oznakowanie stosowanych rękawic znakami graficznymi oznaczającymi rodzaj zagrożeń, przed którymi chronią rękawice. Na podstawie wyników badań można wnioskować, że w wielu badanych przypadkach nie zastosowano do ochrony rąk odpowiednich rękawic. Publikacja powstała na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwową Inspekcję Pracy na terenie działania pięciu Okręgowych Inspektoratów Pracy w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.

Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym
Grzegorz Owczarek, Agnieszka Wolska, Grażyna Bartkowiak

Do oceny stopnia ochronności materiałów włókienniczych przed naturalnym promieniowaniem UV służy współczynnik ochrony przed nadfioletem – UPF (ang. Ultraviolet Protective Factor), który w celu bardzo dobrej ochrony przed szkodliwym działaniem naturalnego UV powinien wynosić co najmniej 40. Niestety, nie może on być bezpośrednio zastosowany do określania stopnia ochrony materiałów włókienniczych. Wynika to zarówno z różnic w zakresie widmowym, jak i w rozkładzie widmowym promieniowania słonecznego i emitowanego przez różne źródła sztucznego UV. Biorąc pod uwagę, że wielu pracowników narażonych jest podczas pracy na sztuczne promieniowanie UV, należałoby wyposażyć ich w ubranie robocze wykonane z materiału, który odpowiednio tłumi to promieniowanie. W artykule przedstawiono sposób doboru nowego wskaźnika barierowości odzieży ochronnej przed sztucznym promieniowaniem UV na podstawie opracowanej nowej metody oraz kryteriów oceny ochronności materiałów włókienniczych przed tym promieniowaniem.

Media społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp
Karolina Farin

Internet pozwolił na stworzenie i rozwój nowych form komunikacji, takich jak media społecznościowe. Najszybciej znalazły one zastosowanie do celów komercyjnych. Ten sposób obiegu informacji upowszechnił się i udoskonalił nie tylko w sferze biznesu, również w sektorze publicznym, chociaż tu nowe rozwiązania technologiczne przyjmowane były z większą rezerwą i podejrzliwością. Obecnie media społecznościowe są wykorzystywane w różnych obszarach tematycznych nie tylko przez osoby prywatne, ale także instytucje, które w ten sposób upowszechniają informacje z danej dziedziny, także z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy
Maria Antoniak

Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (EUROFUND) bada warunki pracy w krajach Unii Europejskiej. Badani prowadzone są na podstawie subiektywnej oceny narażenia zawodowego, a dzięki jednolitemu metodologicznie podejściu możliwe jest porównywanie jego wyników w poszczególnych krajach unijnych. Europejskie Badanie Warunków Pracy jest powtarzane cyklicznie co 5 lat, a jego ostatnia edycja odbyła się w roku 2010. W artykule omówiono wybrane wyniki tego badania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wrzesień 2011