Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjne


ROK 2010

Konferencja: „BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW”
21 października 2010 r., Olsztyn
Hotel Wileński (Sala Platynowa)

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie
Patronat: Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie
Współorganizatorzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
- Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztunie
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków", a także w ramach projektu "Doskonalenie metod promowania bepzieczeństwa pracy w wybranych środowiskach pracowniczych".

Uczestnicy konferencji wezmą udział w wizycie technicznej w firmie Michelin Polska S.A. w Olsztynie (członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Więcej informacji ...

Program konferencji

Konferencja Zwalczania Hałasu NoiseControl 2010
XV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2010, Książ koło Wałbrzycha, 6-9 czerwca 2010 r.


Konferencja była jednym z kilku wydarzeń naukowych organizowanych w ramach jubileuszu 60-lecia działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.


Konferencja była adresowana zarówno do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach i pracach rozwojowych, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwie technicznym, szkoleniach, pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotyczących ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego, jak i do producentów aparatury pomiarowej i wyrobów do ochrony przed hałasem i drganiami mechanicznymi.

http://www.ciop.pl/noise_10SEMIANRIUM SZKOLENIOWE dla pracowników firm budowlanych
"Jak bezpiecznie pracować na budowie

29 maja 2010 r., Iława

Miejsce seminarium - namiot konferencyjny na boisku szkolnym Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie

Seminarium było organizowane w ramach pikniku edukacyjnego "Bezpieczny plac budowy". - więcej informacji ...

Program seminarium:
11.00–11.10
Otwarcie seminarium – E. Bożejewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział Olsztyn

11.20–11.30
Bezpieczny plac budowy – W. Wiśniewski, OIP, Olsztyn

11.30–11.50
Samodzielna ocena stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych
i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
– M. Jachowicz, CIOP-PIB, Łódź

11.50–12.10
Przyczyny wypadków podczas pracy na budowie – W. Wiśniewski, OIP, Olsztyn

12.10–12.40
Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach
związanych z przenoszeniem ładunków – T. Tokarski, CIOP-PIB, Warszawa

12.40–13.00
Urządzenia budowlane będące pod dozorem Urzędu Dozoru Technicznego
– S. Kacprzak, UDT, Olsztyn

13.00
Posumowanie i zakończenie – E. Bożejewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział Olsztyn

13.30 Lunch

Patronat:
Główny Inspektor Pracy

Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

Współorganizatorzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
- Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
- Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

KONFERENCJA PT:
„Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń”


Poznań, 27 kwietnia 2010 r. (wtorek), godz. 10.30 – 14.50
Teren MTP (wejście główne od ul. Głogowskiej),hol wschodni, Sala Niebieska

Konferencja została zorganizowana w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej na Rzecz Bezpieczeństwa Eksploatacji Maszyn, Urządzeń i Budynków BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY

Program konferencji i karta zgłoszenia - ściągnij(.doc) lub pdf

http://www.bezpieczenstwo-eksploatacji.pl/

SEMINARIUM SZKOLENIOWE pt.:
"Zagrożenia elektromagnetyczne w pomieszczeniach pracy"

Eksploatacja wielu urządzeń wykorzystywanych w procesie pracy, jak również instalacji stanowiących wyposażenie budynków, w których znajdują się pomieszczenia pracy, związana jest z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych, eksploatowanych w środowisku pracy należą instalacje elektroenergetyczne, urządzenia do elektronicznej ochrony artykułów (tzw. bramki detekcyjne), systemy bezprzewodowego przesyłania informacji, a także urządzenia przemysłowe i medyczne. Ekspozycja pracowników na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez wiele z tych urządzeń występuje stale w ciągu całego dnia pracy. W niektórych przypadkach poziom ekspozycji pracowników znacznie przekracza wartości dopuszczalne dla ekspozycji ludności. Konieczne jest więc rozpoznanie źródeł pól elektromagnetycznych i przeanalizowanie zgodności warunków ekspozycji z wymaganiami prawa pracy. W niektórych przypadkach konieczne może być również podjęcie systematycznej kontroli w ramach wymagań systemu prawa pracy, a także działań zmniejszających poziom narażenia. W związku z dużym zainteresowaniem charakterystyką zagrożeń zawodowych występujących przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz zasadami ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją, zapraszamy na seminarium prezentujące kluczowe zagadnienia związane z tą tematyką.

Ramowy program Seminarium  Program w pliku .PDF

Warszawa, 29.04.2010

10.00 - 10.10 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
10.10 - 10.50 Zagrożenia związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
10.50 - 11.30 Ocena zagrożeń elektromagnetycznych i zasady ich ograniczania
11.30 - 11.50 Przerwa na kawę
11.50 - 12.30 Materiały barierowe w konstrukcji indywidualnych i zbiorowych osłon ograniczających zagrożenia elektromagnetyczne
12.30 - 13.10 Zagrożenia elektromagnetyczne przy bramkach detekcyjnych urządzeń elektronicznej ochrony
13.10 - 13.50 Przerwa obiadowa
13.50 - 14.10 Narzędzie wspomagające ocenę i eliminację zagrożeń w miejscu pracy
14.10 - 14.50 Zagrożenia elektromagnetyczne w budynkach z wyposażeniem
elektroenergetycznym
14.50 - 15.30 Zagrożenia elektromagnetyczne przy urządzeniach medycznych i
przemysłowych
15.30 - 15.40 Zakończenie seminarium
16.00 - 18.00 Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjneKontakt do organizatorów:
Centrum Edukacji CIOP-PIB - tel. (0-22) 623 - 36 - 76, http://www.ciop.pl; dogie@ciop.pl
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP-PIB - tel. (0-22) 623 - 46 - 50
- dr inż. Jolanta Karpowicz (e-mail: jokar@ciop.pl)
- dr inż. Krzysztof Gryz (e-mail: krgry@ciop.pl)

Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne

Dla zainteresowanych była możliwość wzięcia udziału w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne, dotyczące pomiaru w otoczeniu laboratoryjnego źródła pola elektrycznego o częstotliwości ok. 2 MHz lub pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz.

Miejsce - Warszawa, ul. Czerniakowska 16 (laboratoria CIOP-PIB)
Termin - 29 kwietnia 2010 r., 16.00 - 18.00
Warunkiem udziału w badaniach jest dokonanie rejestracji w terminie do 16 kwietnia 2010.

Kontakt do organizatorów:
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP-PIB: tel. (0-22) 623 - 46 - 50
- dr inż. Jolanta Karpowicz (e-mail: jokar@ciop.pl)
- dr inż. Krzysztof Gryz (e-mail: krgry@ciop.pl).

Seminarium zorganizowano w ramach realizacji programu upowszechniania rezultatów badań naukowych i promocji dobrych praktyk w zakresie ograniczania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne, realizowanych przez Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności w ramach Programu Wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na temat Zdrowe i przyjazne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy - bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków.
Konferencja pt: „Oznakowanie CE według nowej dyrektywy  maszynowej 2006/42/WE”

29 grudnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228) wdrażające do polskiego prawa nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE.


Tematyce tej poświęcona była konferencja naukowo-techniczna pt. „Oznakowanie CE według nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE” organizowana w dniu 10 lutego 2010 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5
w Warszawie.

Organizatorem byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii i Ochrony Pracy działający w strukturach Naczelnej Organizacji Technicznej, we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego.

Program konferencji

10.30 - 10.45
Otwarcie
-  Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes NOT i Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB

10.45 - 11.15
Europejska koncepcja zapewniania bezpieczeństwa związanego z maszynami
i wynikające z niej obowiązki producentów i użytkowników maszyn
-  Daniel Podgórski, Z-ca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji, CIOP-PIB

11.15 - 12.00
Charakterystyka zmian wprowadzonych nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia   21.10.2008 r.
– Józef Gierasimiuk, Główny specjalista – Kierownik Zespołu Certyfikacji Maszyn i Elementów Bezpieczeństwa, CIOP-PIB

12.00 - 12.30 Przerwa

12.30 - 13.30
Interpretacja wybranych postanowień dyrektywy 2006/42/WE według nowoopracowanego Przewodnika Komisji Europejskiej
–  Bogusław Piasecki, Z-ca Prezesa UDT – Członek grupy redakcyjnej Przewodnika

13.30 - 14.00
Rola norm zharmonizowanych w zapewnieniu zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE
–  Alicja Gach, Dyrektor Wydziału Certyfikacji, PKN

14.00 - 14.30
Zasady oceny ryzyka związanego z maszynami i narzędzia komputerowe wspomagające tę ocenę w procesie ich projektowania
–  Marek Dźwiarek – Kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa, CIOP-PIB

14.30 - 15.30
Dyskusja, wnioski, zamknięcie obrad

15.30 Lunch


Karta zgłoszenia na konferencję

Celem konferencji było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. wdrażającego nową dyrektywę 2006/42/WE przez producentów i użytkowników maszyn, organy nadzoru rynku i służby celne, jednostki badające i oceniające maszyny.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja elementów bezpieczeństwa czołowych producentów działających na polskim rynku oraz oferty instytucji wiodących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konferencja była organizowana w ramach kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w przytwórstwie przemysłowym"

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP