Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (450) MARZEC 2009


Ocena środowiska zimnego - według PN-EN ISO 11079:2008
Anna Bogdan

W artykule przedstawiono metodę oceny środowiska zimnego zgodnie z zasadami opisanymi w PN-EN ISO 11079:2008 Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego (oryg.). Procedurę obliczania przedstawiono na podstawie praktycznego przykładu.

Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników
Dorota Żołnierczyk-Zreda

Czas pracy w Polsce należy do najdłuższych w Europie. Jakie mogą być tego skutki dla zdrowia pracowników. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano dokonując przeglądu istniejących w literaturze badań na ten temat. Wskazują one jednoznacznie na to, że długi czas pracy jest związany z istotnym pogorszeniem się wskaźników układów krążenia, mięśniowo-szkieletowego oraz odpornościowego.

Globalna sieć informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy tworzy i utrzymuje obszerne zasoby informacyjne, odzwierciedlające współczesną, europejską problematykę z dziedziny bezpieczeństwa pracy. W artykule omówiono wybrane przykłady zasobów informacyjnych Agencji, w szczególności udostępniane w języku polskim.

Psychospołeczne warunki pracy konsultantów w biurze obsługi klienta - na podstawie badań niemieckich
Anna Kazenas

W artykule przedstawiono charakterystykę pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Zapfa i in. w 2003 roku, w których porównano właściwości pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta z pracą przedstawicieli innych zawodów usługowych, w tym związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem. Badanie wykazało, że pracę konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta charakteryzuje niższy poziom złożoności zadań, niższy poziom kontroli dotyczącej możliwości decydowania o sposobach wykonywania pracy oraz wyższy poziom dysonansu emocjonalnego niż pracę przedstawicieli wybranych zawodów usługowych. Przedstawiono również propozycje dobrych praktyk skierowanych do konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta.

Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne - przegląd wybranych badań
Karolina Pawłowska

Jakość życia jest aspektem funkcjonowania człowieka w dużym stopniu decydującym o jego samopoczuciu, motywacji do działań oraz otwarciu się na innych ludzi. Wieloznaczność tego pojęcia pozwala na jego szerokie rozpatrywanie, co z kolei skutkuje uwzględnianiem wielu różnorodnych czynników. W przypadku osób niepełnosprawnych jakość życia stanowi bardzo istotną kwestię. Jej wysoki poziom łączy się z chęcią działania, co jest warunkiem sukcesu szeroko pojętej rehabilitacji. Artykuł zawiera przegląd literatury poświęconej jakości życia osób niepełnosprawnych.

Przyszłość oświetlenia elektrycznego - poprawa efektywności energetycznej
Andrzej Pawlak

W artykule przedstawiono główne aspekty możliwości oszczędzania energii elektrycznej, zużywanej na cele oświetleniowe, w kontekście konferencji pt. "Zwiększanie efektywności energetycznej w oświetleniu - czas na zmiany". Głównym tematem jest przekształcanie rynku oświetleniowego w kierunku zwiększania efektywności wykorzystania energii na cele oświetleniowe. Na przykładzie sektora gospodarstw domowych oraz sektora publicznego przedstawiono istniejące bariery oraz możliwe rozwiązania. Omówiono również główne aspekty możliwości oszczędności energii elektrycznej w branży oświetleniowej.

Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (3) - przegląd wybranych materiałów barierowych
Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Agnieszka Kurczewska, Agnieszka Stefko, Albert Smalcerz

Umieszczenie między źródłem pola a chronionym obiektem materiału barierowego, rozpraszającego lub pochłaniającego pole elektromagnetyczne, jest kluczowym elementem zarówno ekranowania lokalizującego i osłaniającego, jak i konstruowania ubioru chroniącego pracownika przed nadmiernym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. W artykule omówiono materiały i technologie wytwarzania materiałów barierowych, możliwe do wykorzystania w celu ochrony przed ekspozycją na pola elektryczne lub magnetyczne różnych częstotliwości. Szczególną uwagę zwrócono na materiały o właściwościach przydatnych do konstrukcji odzieży ochronnej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Marzec  2009