Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (451) KWIECIEŃ 2009


Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego - wybrane zagadnienia
Krzysztof Matuszewski

W artykule przedstawiono czynniki mające wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego. Zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z planowaniem robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego, zwracając szczególną uwagę na znaczenie kompleksowych projektów eksploatacji w pokładach zagrożonych tąpaniami oraz właściwy sposób rozprowadzania powietrza w rejonach wentylacyjnych w warunkach zagrożenia metanowego, pożarowego, pyłowego i klimatycznego. Następnie przedstawiono zagadnienia związane z stosowanymi technologiami i wyposażeniem technicznym kopalni węgla kamiennego wskazując na ich korzystny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy. Na końcu zwrócono uwagę na zagadnienia zapewnienia odpowiednich kadr dla polskich kopalni węgla kamiennego, co miało i ma wpływ na poziom bezpieczeństwa w polskich kopalniach i ich wyniki produkcyjne.

Czynniki kształtujące tolerancję zimnego środowiska
Anna Marszałek

W artykule omówiono niektóre czynniki mające wpływ na tolerancję zimnego środowiska, do których należą wiek, wydolność fizyczna i poziom aklimatyzacji osoby eksponowanej, ale też odzież ochronna, jako czynnik zewnętrzny. Oddziaływanie niektórych z wymienionych czynników nie jest jeszcze jednoznacznie określone.

Style przywództwa w motywowaniu do twórczej pracy
Maciej Karwowski, Karolina Pawłowska

Współczesne analizy uwarunkowań skuteczności działań zespołowych coraz większą uwagę poświęcają problematyce efektywnego kierowania i przewodzenia. Dyskutuje się problemy cech i kompetencji przywódczych, rozwija modele oraz dąży do rozwijania kompetencji kierowniczych wśród kadry menadżerskiej. Artykuł prezentuje wybrane problemy psychologiczne związane z przewodzeniem, w szczególności zaś z przewodzeniem wspierającym działania o charakterze twórczym.

Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym
Wojciech Domański, Zbigniew Makles

W artykule zasygnalizowano problem zagrożeń chemicznych występujących przy produkcji obuwia w Polsce. Zmieniająca się technologia wytwarzania obuwia sięga obecnie do nowych materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Obejmują one nie tylko surowce do wytwarzania wierzchów i podeszew obuwia, lecz także materiały, z których wykonywane są wspomniane półprodukty, a także komponenty do spajania poszczególnych elementów obuwia, w tym klejenia. Zwiększeniu udziału chemikaliów w wytwórstwie obuwia towarzyszy wzrost różnego rodzaju zagrożeń, w tym zagrożeń zdrowotnych, za które odpowiedzialne są kleje i rozpuszczalniki organiczne.

Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabowidzących
Andrzej Pawlak, Krzysztof Zaremba

W artykule określono założenia, jakie powinna spełniać oprawa oświetlenia miejscowego przewidziana do doświetlania stanowisk pracy osób słabowidzących oraz opisano konstrukcję modelu takiej oprawy, opracowanego w CIOP-PIB, wraz z wynikami pomiarów parametrów świetlnych.

Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Agnieszka Szczygielska

"Promowanie bezpieczeństwa pracy ma na celu wyczulanie pracowników i pracodawców na tę problematykę i zmianę ich postawy na probezpieczną. Działania promocyjne uświadamiają pracownikom występowanie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, natomiast pracodawcom - że warunki pracy mają bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa.
W artykule przedstawiono działania zrealizowane przez przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, mające na celu kształtowanie postaw pracowniczych przez dostarczenie danych i wiedzy, pomocnych w zrozumieniu znaczenia bezpieczeństwa pracy i dostosowaniu się do obowiązujących w tym zakresie zasad. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy."

Ocena ryzyka przy projektowaniu maszyn wg dyrektywy 2006/42/WE - oprogramowanie narzędziowe PRO-M.
Marek Dźwiarek

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Kwiecień  2009