Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (454-455) LIPIEC-SIERPIEŃ 2009


Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia - przegląd badań
Dorota Żołnierczyk-Zreda

W artykule zaprezentowano dane wskazujące na to, że długi czas pracy stanowi zagrożenie dla wydajności i zdrowia psychicznego pracowników, a także istotnie pogarsza jakość ich życia. Zmęczenie wywołane zbyt długim czasem pracy zwiększa ryzyko wypadków przez upośledzenie takich sprawności psychofizycznych, jak umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, przetwarzanie informacji, w tym podejmowanie szybkich decyzji. Osoby pracujące więcej niż 8 godzin dziennie w dłuższym okresie skarżą się na stres, depresję i lęk. Mają ponadto trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi, zachowaniem dobrych relacji społecznych, często nadużywają alkoholu, substancji pobudzających, mają skłonności do przybierania na wadze, unikają aktywności fizycznej. Zwiększenie zakresu kontroli pracowników nad czasem swojej pracy byłoby być może szansą ograniczenia tych negatywnych skutków bez konieczności istotnego skracania czasu pracy.

Mit paniki - mechanizmy poznawcze, emocjonalne i społeczne reakcji ludzi na zagrożenie pożarem
Adam Tarnowski, Natalia Wizimirska, Jerzy Ciszewski

"Potoczna opinia o dużym niebezpieczeństwie związanym z wystąpieniem paniki w sytuacji ewakuacji jest mitem. Omawiane w artykule wyniki badań i teoretyczne modele pokazują, że człowiek w sytuacji zagrożenia przez długi czas działa racjonalnie, kierując się dostępnymi informacjami, dopóki zagrożenie nie stanie się rzeczywiście ekstremalne. Przedstawione modele reakcji człowieka na sytuację pożaru wykazują, że w pierwszej fazie następuje proces weryfikacji informacji o zagrożeniu, i jego przedłużanie się stanowi dużo bardziej realne niebezpieczeństwo niż wystąpienie paniki. Siła stresu (i ryzyko zachowań nieracjonalnych) rośnie wówczas, kiedy uczestnik zdarzenia odczuwa zwątpienie w możliwość poradzenia sobie z sytuacją.
W artykule omówiono rolę czynników poznawczych, emocjonalnych i społecznych w rozwoju sytuacji. Ustalenia te prowadzą do sformułowania wskazówek dla osób kierujących ewakuacją i projektowania automatycznych dźwiękowych systemów ostrzegawczych. "

Szacunkowa ocena obciążenia wysiłkiem fizycznym kobiety-żołnierza na stanowisku dowódcy drużyny szturmowej
Jerzy Dudek

Zjawisko wzrastającej liczby kobiet pełniących służbę wojskową stworzyło potrzebę zajęcia się problematyką oceny ciężkości ich pracy i badań wydatku energetycznego tej grupy zawodowej. Artykuł zawiera opis oraz wyniki badania określającego ciężkość pracy kobiety pełniącej służbę wojskową na stanowisku dowódcy drużyny szturmowej. Wyniki badań stanowią niezbędne źródło wiedzy z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu - wyniki badań
Iwona Romanowska-Słomka, Janusz Mirosławski

W artykule przedstawiono wyniki badań środowiska pracy na przemysłowej fermie tuczu brojlerów. Występujące w pomieszczeniach kurników szkodliwe czynniki biologiczne to bakterie oraz grzyby zakwalifikowane do 2. grupy zagrożenia. Stężenia bioaerozolu bakteryjnego pod koniec tuczu przekraczały dopuszczalny poziom stężeń zalecanych dla środowiska pracy. Środowisko pracy ocenia się jako mogące wpływać negatywnie na zdrowie człowieka.

Metoda szacowania skuteczności zastosowanej profilaktyki ograniczającej wpływ czynnika ludzkiego na wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego
Benedykt Niemiec

Określenie ilościowe udziału poszczególnych rodzajów błędnych działań człowieka stało się podstawą do zaproponowania nowego podejścia w zakresie sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a postępując zgodnie z koncepcją ALARP określono poziomy ryzyka ich zaistnienia. Prócz analizy statystycznej baz danych uzyskanych z Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa dokonano przeglądu kopalnianych dokumentacji powypadkowych, w tym kilkuset protokołów powypadkowych. Uzyskana wiedza pozwoliła na poznanie genezy wypadków i przedstawienie ich przebiegu w formie scenariuszy rozwoju niebezpiecznych zdarzeń (drzew zdarzeń - ETA). Następnie dla poszczególnych etapów rozwoju zagrożenia dobrano odpowiednie środki profilaktyczne oraz określono stopień redukcji ryzyka przez poszczególne systemy ochronne.

Filtracja aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych
Tomasz Jankowski

Obróbka mechaniczna odgrywa dużą rolę w procesach wytwarzania gotowych produktów. W tych procesach chłodziwa olejowe znajdują szerokie zastosowanie do schładzania i zmniejszania tarcia między narzędziem skrawającym i obrabianym przedmiotem, poprawy jakości obrabianych powierzchni i przedłużania żywotności narzędzia skrawającego. W artykule opisano proces filtracji aerozoli cieczy w warunkach użytkowania wielostopniowych układów włókninowych podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych. Przedstawiono również wyniki badania dynamicznych zmian frakcyjnej sprawności procesu filtracji aerozolu DEHS w wielostopniowych układach włókninowych o różnej grubości oraz o zróżnicowanej strukturze w przekroju poprzecznym.

Konstrukcyjne metody zmniejszania drgań mechanicznych przekładni zębatych
Andrzej Wieczorek

W artykule omówiono zagadnienie konstrukcyjnego zmniejszenia drgań przekładni zębatych. Na podstawie przedstawionych w publikacji wyników badań przekładni zębatych stwierdzono korzystne właściwości wibracyjne uzębienia wysokiego charakteryzującego się całkowitą wartością wskaźnika zazębienia. Poprawa ta wynika ze zmniejszenia wahań wartości sztywności zazębienia, co jest jedną z głównych przyczyn drgań i hałasu przekładni. Ponadto stwierdzono, że najlepsze wyniki w zwalczaniu powstawania drgań przynosi łączne zastosowanie zwiększonego wskaźnika zazębienia i modyfikacji zarysu zębów.

Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach dla pieszych
Paweł Górski

"Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źródłem dokuczliwego hałasu.
Zastosowanie na przejściach dla pieszych adaptacyjnego sygnalizatora dźwiękowego o szerokim zakresie adaptacji poziomu ciśnienia akustycznego powinno ograniczyć uciążliwość wywołaną nadawanym sygnałem akustycznym. Przeprowadzone pomiary wykazały, że możliwe jest obniżenie poziomu emitowanego dźwięku o ok. 6 dB, bez utraty wymaganych właściwości informacyjnych sygnału dźwiękowego."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Lipiec-Sierpień 2009