Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (459) GRUDZIEŃ 2009


Narażenie zawodowe na poszczególne grupy czynników rakotwórczych lub mutagennych w Polsce w latach 2005-2007. Czynniki fizyczne i biologiczne oraz procesy technologiczne (2)
Katarzyna Konieczko, Sławomir Czerczak

W pierwszej części artykułu zostało omówione zawodowe narażenie na substancje i preparaty chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w Polsce w latach 2005-2007. Natomiast w drugiej części omówiono czynniki fizyczne (promieniowanie jonizujące), biologiczne (WZW typu B i C) oraz procesy technologiczne (procesy związane z narażeniem na WWA z produktów węglopochodnych oraz prace w narażeniu na pył drewna twardego). Podobnie jak w poprzedniej części, wszelkie zbiorcze dane liczbowe o występowaniu w środowisku pracy i o narażeniu zawodowym na wymienione czynniki opracowano na podstawie informacji z centralnego rejestru danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (2)
Barbara Krzyśków

W drugiej części artykułu omówiono wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne odnoszące się do informowania pracowników, ich szkolenia oraz profilaktycznych badań lekarskich i sankcji za nieprzestrzeganie ustanowionych wymagań oraz odpowiadające im przepisy polskie. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Sezon grzewczy rozpoczęty - zagrożenia czadem
Zbigniew Makles, Małgorzata Pośniak

Czad – gaz zwany cichym zabójcą pojawia się w naszych domach w porze chłodów, głównie w pomieszczeniach ogrzewanych paliwami węglowodorowymi. Jego obecność świadczy o niesprawności ciągów odprowadzania spalin, dopływu tlenu do strefy spalania paliw oraz o usterkach instalacji wentylacyjnej. Wymienione przyczyny zagrożeń mają niejednokrotnie swoje podłoże w beztroskiej działalności człowieka w zakresie konserwacji instalacji grzewczych opalanych gazem, drewnem, węglem czy odpadami organicznymi, w tym nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa związanych z właściwościami fizykochemicznymi i toksycznymi czadu.
W artykule omówiono przyczyny powstawania zagrożeń związanych z obecnością czadu, skutki oddziaływania tego gazu na organizm ludzki, sposoby zapobiegania tworzeniu się czadu oraz ochrony przed zatruciem. Przytoczono także podstawowe przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym zakresie.

Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy
Agnieszka Szczygielska, Joanna Wrzesińska

Tematyka postaw jest przedmiotem zainteresowań socjologów już od początków XX wieku. Postawa wobec bezpieczeństwa pracy jest jednym z elementów kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i ma bezpośredni związek z bezpiecznym zachowaniem pracowników oraz sposobami wykonywania pracy.
W artykule scharakteryzowano pojęcie postawy pracownika wobec bezpieczeństwa pracy, rozumiane jako ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania zasad bezpieczeństwa pracy i towarzyszących im przekonań o przestrzeganiu tych zasad oraz dyspozycji do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Omówiono także wybrane metody kształtowania i zmiany postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, wśród których znalazły się: socjalizacja, naśladownictwo, identyfikacja i system wzmocnień (karanie i nagradzanie). Przedstawiono także problem kompetencji pracownika służby bhp w kontekście kształtowania probezpiecznych postaw

50-lecie światowego systemu informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
Barbara Szczepanowska

W 2009 r. minęło 90 lat od powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO i 50 lat od utworzenia Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS oraz światowej sieci Centrów CIS, tworzącej międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy.
W artykule przedstawiono powstanie, początki i etapy rozwoju Centrum w Genewie oraz całej sieci, a także obecne osiągnięcia i produkty. Przedstawiono także krótko działania Polskiego Krajowego Centrum CIS, którego rolę pełni od 1960 r. CIOP-PIB. Korzystanie z systemu informacji CIS umożliwia krajowym i zagranicznym teoretykom i praktykom bhp uzyskanie najnowszych, wiarygodnych informacji z tej tematyki i może pomóc w pracach nad zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy i ograniczaniem wypadków i chorób zawodowych.

Zasoby informacyjne witryny internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

Witryna internetowa Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy stanowi ważne narzędzie upowszechniania informacji z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy, prowadzi użytkownika do europejskich oraz światowych źródeł informacji z tego obszaru. Portal wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zachęcające użytkowników do odwiedzania witryny.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPGrudzień 2009