Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (449) LUTY 2009


Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (2) - wybrane źródła pól i charakterystyka odzieży ochronnej
Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

W artykule omówiono urządzenia i instalacje, przy których w przypadku niewłaściwej organizacji pracy pracownicy zagrożeni są nadmierną ekspozycją na pola oraz typowe czynności wykonywane przez pracowników przy tych urządzeniach. Scharakteryzowano możliwość zastosowania środków ochrony indywidualnej oraz wymagania, jakim powinny one odpowiadać, aby chronić przed oddziaływaniem pól, umożliwiając równocześnie efektywne i bezpieczne wykonywanie pracy.

Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych
Lidia Zapór, Małgorzata Gołofit-Szymczak

Prace w zakładach produkujących żywność należą do narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych. W artykule omówiono niektóre czynniki biologiczne stwarzające zagrożenia zdrowia : bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty wewnętrzne, szkodniki oraz zasady zapobiegania zagrożeniom biologicznym w zakładach gastronomicznych.

Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) - zintegrowany system zarządzania ryzykiem
Jerzy S. Michalik, Mieczysław J. Borysiewicz

"Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem procesowym oraz ochroną przed zagrożeniami terrorystycznymi zakładów chemicznych wymaga integracji działań w obu tych obszarach, integracji określonych procedur i narzędzi stosowanych w analizie zagrożeń procesowych (PHA) oraz w analizie podatności zabezpieczeń (SVA). Występuje w nich wiele elementów wspólnych lub podobnych.
Przedstawione zalecenia dotyczą: zapobiegania procesowym oraz umyślnym przyczynom poważnych awarii; zarządzania integralnością procesu i sprzętu z uwzględnieniem ich podatności na zagrożenia terrorystyczne; opracowania zintegrowanych planów operacyjno-ratowniczych, uwzględniających dodatkowe zagrożenia; zapewnienia bezpieczeństwa kontaktów z osobami spoza zakładu oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania środków transportu substancji niebezpiecznych w zakładzie. "

Znaczniki gazowe w ocenie emisji zanieczyszczeń przenoszonych powietrzem
Tomasz Jankowski

W artykule przedstawiono założenia metody oceny emisji substancji przenoszonych powietrzem z maszyn zgodnie z zaleceniami PN-EN 1093-2. W normie tej określono sposoby postępowania podczas wyznaczania wielkości emisji zanieczyszczeń z maszyny, w określonych warunkach pracy maszyny, z zastosowaniem metody znaczników gazowych. Zasadą metody pomiarów jest generowanie znacznika gazowego ze znanym i stałym strumieniem, symulującym aerodynamiczne zachowanie się rzeczywistego zanieczyszczenia, a następnie na prowadzeniu pomiarów stężenia znacznika gazowego i rzeczywistego zanieczyszczenia w otoczeniu źródła emisji.

Klimat dla kreatywności w miejscu pracy
Maciej Karwowski, Karolina Pawłowska

Współczesne wymagania pracy coraz częściej stawiają przed zespołami pracowniczymi i całymi organizacjami potrzebę aktywności wykraczającej poza powielanie schematów i skuteczne stosowanie algorytmów, które sprawdziły się w przeszłości. Dotyczy to także sfery bezpieczeństwa i higieny pracy. Coraz częściej zadania, przed jakimi stajemy mają charakter otwarty, wymagający nie tylko wiedzy, ale również świeżego spojrzenia. Cecha ludzka, jaką jest kreatywność rozumiana jako potencjał do twórczych działań, okazuje się szczególnie przydatna i warta pielęgnowania. Troska o rozwój i wykorzystanie kreatywności powinna przede wszystkim polegać na stwarzaniu klimatu psychospołecznego, w którym może się ona wyrażać. Artykuł ten przedstawia kilka najbardziej reprezentatywnych koncepcji takiego klimatu wraz z krótkim omówieniem najpopularniejszych metod jego pomiaru.

Przyczyny wypadków przy pracy w górnictwie w aspekcie profilaktyki
Krzysztof Matuszewski

W artykule przedstawiono kształtowanie się wypadkowości w polskim górnictwie na tle wypadkowości w całym kraju. Przypomniano zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej. Przedstawiono rodzaje przyczyn bądź zdarzeń czy zagrożeń powodujących wypadki przy pracy w górnictwie według WUG i GIG. Następnie zwrócono uwagę na rolę czynników ludzkiego i materialnego, organizacji pracy i zagrożeń naturalnych przy ustalaniu przyczyn wypadków w górnictwie w aspekcie profilaktyki. Podjęto próbę zmiany podejścia do określania przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie z represyjnego na profilaktyczny (prewencyjny), co sprzyjałoby poprawie bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Luty  2009