Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (452) MAJ 2009


Wirus A (H1N1) - drogi zakażenia i profilaktyka


W publikacji zawarto podstawowe informacje dotyczące wirusa A (H1N1): objawy zakażenia u ludzi, mozliwe drogi zakażenia, szczepienia, metody leczenia, dezynfekcji i sterylizacji a także zasady profilaktyki.

Modelowanie epidemii. Jak epidemie się szerzą i jak im przeciwdziałać
Robert Kosiński, Andrzej Grabowski

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego i badań symulacyjnych procesu rozprzestrzeniania się epidemii w populacji ludzkiej. Opisane zostały najważniejsze właściwości sieci kontaktów interpersonalnych, które są główną drogą szerzenia się epidemii. Omówiono podstawowe wady i zalety komputerowych badań symulacyjnych. Przedstawiono najważniejsze metody przeciwdziałania epidemii oraz najważniejsze zasady zachowania się w czasie epidemii na przykładzie epidemii grypy A(H1N1).

Możliwości zastosowania nanomateriałów w środkach ochrony indywidualnej
Sylwia Krzemińska, Rafał Hrynyk, Piotr Pietrowski

"Rozwój technologii produkcji środków ochrony indywidualnej jest związany z zaangażowaniem nowych technologii i materiałów, stosowanych w celu poprawy parametrów ochronnych i użytkowych tych środków. Nowe lub "starsze" zaadaptowane technologie, np. enkapsulacja, elektroprzędzenie lub modyfikacja techniką plazmy, po niezbędnej weryfikacji są stosowane w celu wytworzenia nowych funkcjonalnych materiałów o specjalnych właściwościach. Takie materiały są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi odzieży ochronnej, rękawic ochronnych oraz sprzętu ochrony układu oddechowego, stosowanych w związku z nowymi zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi powodowanymi często również przez nanotechnologie. Interesujące możliwości zastosowań tworzą takie nanomateriały, jak nanokompozyty, biocydy, tlenki i nanorurki węglowe.
W artykule omówiono prace badawczo-rozwojowe prowadzone w CIOP-PIB z zakresu zastosowań nanotechnologii (elektroprzędzenie, modyfikacja plazmą włókien filtracyjnych i granul węgla aktywnego) i nanomateriałów (nanokompozyty, biocydy, nano- i mikrokapsuły) w sprzęcie ochrony indywidualnej."

Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Magdalena Kaźmierczak

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stopniowo staje się jednym z najważniejszych zagadnień w biznesie. Obecnie nie ma jednej uniwersalnej definicji CSR. W artykule dokonano przeglądu definicji CSR, zarówno pochodzących z literatury przedmiotu, jak i z praktyki. Artykuł skupia się na ukazaniu relacji między aspektami bezpieczeństwa i zdrowia w pracy a strategią CSR, wskazuje korzyści z podejmowania działań w tym zakresie. Ponadto omawia dodatkowe możliwości, jakie daje rozwój CSR w firmie dla kwestii związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.

Szkodliwe czynniki chemiczne w placówkach gastronomicznych
Joanna Kowalska

W zakładach gastronomicznych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, występują różnego rodzaju czynniki stwarzające zagrożenia dla zdrowia pracowników. Mogą one niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, np. kucharza czy kelnera. Do czynników mało rozpoznanych i często lekceważonych przez pracodawców należą czynniki chemiczne stosowane lub powstające podczas prac w zakładach gastronomicznych. W artykule zebrano informacje związane z występowaniem substancji chemicznych na stanowiskach pracy w placówkach gastronomicznych.

Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy (1)
Barbara Krzyśków

W UE nasila się zjawisko pracy tymczasowej, wykonywanej w niepełnym wymiarze czasu, czy też na czas określony. W artykule omówiono istotne aspekty prawne nietypowych form zatrudnienia, m.in. zagwarantowanie niedyskryminacji takich pracowników, zapewnienie im bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w prawie międzynarodowym i polskim. Projekt nowej dyrektywy unijnej zmierza do minimalizacji negatywnych skutków pracy tymczasowej i stworzenia ekwiwalentnej ochrony pracowników zatrudnionych w ramach typowych stosunków pracy i pracowników tymczasowych.

Zapobieganie katastrofom górniczym w kopalniach węgla kamiennego
Krzysztof Matuszewski

W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego. Przypomniano największe katastrofy górnicze jakie wystąpiły w górnictwie światowym i polskim. Następnie przedstawiono podjęte działania zmierzające do ograniczenia występowania katastrof w polskim górnictwie węgla kamiennego, a także kierunki działań koniecznych do zmniejszenia zagrożenia metanowego, pyłowego, wyrzutami gazów i skał, pożarowego oraz tąpaniami.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Maj  2009