Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | TAYLOR WOODOROW | BIRSE RAIL | TRANSCO | BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES | VEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP | ASTRAZENECA | HUNTSMAN PETROCHEMICALS | BRADFORD&BINGLEY | PORT OF LONDON AUTHORITY | ST REGIS PAPER COMPANY


TRANSCO PLC – integracja systemu zarządzania BHP z ogólnym systemem zarządzania

Przedsiębiorstwo Transco, zatrudniające ponad 11 tys. pracowników w całej Wielkiej Brytanii jest zakładem użyteczności publicznej zajmującym się dostawami gazu ziemnego i utrzymaniem infrastruktury do transportu gazu.

W 1998 roku przedsiębiorstwo Transco odnotowało 543 wypadki przy pracy na 15 tys. pracowników skutkujące absencją wypadkową. Duża liczba wypadków przy pracy doprowadziła w konsekwencji do wzrostu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo z tytułu niewłaściwych warunków pracy. Wysoki poziom wypadkowości był nie do zaakceptowania dla przedsiębiorstwa.

„Wierzymy, że wszystkie wypadki, choroby i niebezpieczne zachowania w miejscu pracy są do uniknięcia’’.

Bill Russell. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa.

W celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w firmie Transco zdecydowano się podjąć działania w zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem przeprowadzonych działań była integracją obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy z ogólnym system zarządzania przedsiębiorstwem. Duży nacisk położono również na zapewnienie zaangażowania pracowników w problemy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. W szczególności w Transco:
 • jasno określono zakresy odpowiedzialności i obowiązków bezpośredniego uwzględniając aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wprowadzono comiesięczne spotkania dla załogi, podczas których przybliża się pracownikom z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych problemy bezpieczeństwa oraz osiągnięcia w zakresie poprawy warunków pracy,
 • zamontowano linię telefoniczną, dzięki której każdy z pracowników miał możliwość zgłaszania niebezpiecznych sytuacji i uchybień oraz propozycji usprawnień,
 • wprowadzono częste spotkania kierowników, specjalistów ds. BHP oraz przedstawicieli pracowników, których celem było omawianie specyficznych bieżących problemów bezpieczeństwa. Ponadto kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia stały się stałym punktem wszystkich spotkań na szczeblu kierowniczym.

Od samego początku inicjatywa była wspierana przez Zarząd, który organizował spotkania zarówno z kierownikami, jak i pracownikami. Istotny czynnikiem sukcesu było również współudział pracowników we wszystkie działania podejmowane w Transco w obszarze zarządzania BHP.

Czynniki sukcesu inicjatywy w zakresie BHP:

„Partnerska postawa oraz podejście przedsiębiorstwa i pracowników wzmocniły współpracę i zaangażowanie przyczyniając się do osiągnięcia poprawy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy’’.

Ellis Brodrick. GMB Przewodniczący Rady Przedsiębiorców Transco.

Osiągnięte korzyści:

W wyniku podjętych działań zmierzających do integracji systemu zarządzania BHP z ogólnym systemem zarządzania odnotowano w Transco zarówno korzyści ekonomiczne jak i poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:
 • spadek liczby wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych o 80%,
 • spadek absencji wypadkowej o ponad 80% (z 35,5 na 1000 pracowników w 1998 roku do 6,6 w 2003 roku), a w konsekwencji uzyskanie 4,5 miliona funtów oszczędności,
 • poprawę skuteczności badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, a co za tym idzie skuteczności działań zapobiegawczych i korygujących,
 • znaczny wzrost poziomu zgałaszalności sytuacji niebezpiecznych i wszelkich uchybień,
 • poprawę kultury bezpieczeństwa - wzmocniono zaangażowanie oraz kompetencje w zakresie BHP wszystkich pracowników,
 • wzrost morale pracowników,
 • wzrost znaczenia problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
 • poprawę wizerunku przedsiębiorstwa wśród kluczowych partnerów biznesowych.

Koszt-korzyść:

Dokładne oszacowanie kosztów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest trudne, Największe koszty poniesiono na identyfikację i eliminację zagrożeń na stanowiskach pracy (2,5 mln funtów). Drugą co do wielkości kategorię kosztów stanowiły wydatki na szkolenia oraz bezpośrednie koszty zarządzania BHP (600 tys. funtów).

Spodziewany zwrot kosztów oszacowano na 3 lata. Spadek absencji wypadkowej pozwolił zaoszczędzić ok. 4,5 mln funtów w ciągu 4 lat. Duże oszczędności poniosło również znaczne skrócenie czasu traconego na usuwanie skutków wypadków przy pracy oraz dochodzenia powypadkowe.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP