Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (418 - 419) LIPIEC - SIERPIEŃ 2006


Europejska Statystyka Wypadków przy Pracy
Radosław Bojanowski

W artykule omówiono funkcjonowanie Europejskiej Statystyki Wypadków przy Pracy. Opisano opracowaną przez Eurostat metodologię oraz zwrócono uwagę na problemy związane z jej wdrożeniem do systemów rejestrowania wypadków przy pracy w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono również wybrane dane statystyczne pochodzące z Europejskiej Statystyki Wypadków przy Pracy.

Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka
Iwona Sudoł-Szopińska, Anna Łuczak

"Stres termiczny, będący integralnym elementem pracy w wielu sytuacjach życia zawodowego i pozazawodowego, ma istotny wpływ na sprawność i bezpieczeństwo działania człowieka. W artykule przedstawiono procesy fizjologiczne oraz sprawności i funkcje poznawcze, których poziom ulega istotnemu obniżeniu w warunkach stresu termicznego, jak również czynniki indywidualne i środowiskowe mające znaczenie w relacji stres termiczny - sprawność człowieka.
Szczególną sytuacją, zwłaszcza w sezonie letnim, narażenia na mikroklimat gorący jest stosowanie kasku ochronnego, np. motocyklowego, który mimo niepodważalnej roli w zakresie ochrony głowy przed urazami mechanicznymi, może mieć niekorzystny wpływ na szereg procesów poznawczych motocyklisty, z uwagi na tworzące się w przestrzeni pod kaskiem gorące środowisko.
W artykule omówiono więc także szczególną rolę głowy w procesie wymiany ciepła między człowiekiem i otoczeniem, podkreślając przy tym znaczenie badań nad wpływem różnych elementów odzieży ochronnej, w tym kasków, m.in. systemów ich chłodzenia, na komfort i bezpieczeństwo człowieka w warunkach stresu termicznego."

Smog w środowisku miejskim
Ivan Makhniashvili, Zbigniew Makles

W artykule przedstawiono informacje o negatywnych oddziaływaniach przemysłu i transportu na skład powietrza atmosferycznego w miastach oraz o przemianach fizycznych i chemicznych emitowanych zanieczyszczeń tworzących swoisty stan powietrza zwany smogiem. Przedstawiono także kierunki działań zmierzających do zminimalizowania lub wyeliminowania procesów towarzyszących tworzeniu się smogu w powietrzu miejskim.

Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego
Andrzej Pawlak

W artykule omówiono rodzaje opraw oraz sposoby zasilania stosowane w systemach oświetlenia awaryjnego. Zwrócono również uwagę na wymóg prawny dotyczący przeprowadzania testów poprawności działania oraz wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych wraz z prowadzeniem stosownego dziennika.

Narażenie na metale i ich związki w procesach produkcji szkła
Dorota Kondej

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania metali i związków metali w procesach produkcji wyrobów szklanych. Przybliżono historię wytwarzania szkła. Opisano etapy procesu produkcyjnego, klasyfikację szkła opartą na składzie chemicznym oraz rodzaje produktów wytwarzanych przez przemysł szklarski. Omówiono surowce zawierające metale i związki metali dodawane w procesie produkcyjnym w celu poprawienia właściwości użytkowych wyrobów szklanych, ale mogących stanowić też istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników zatrudnionych przy produkcji wyrobów ze szkła.

Badanie odporności odzieży ochronnej na promieniowanie cieplne - materiały odniesienia
Grażyna Bartkowiak, Sylwia Krzemińska

W artykule przedstawiono wymagania i wyniki wstępnych badań materiałów odniesienia do metody badania odporności odzieży ochronnej na przenikanie promieniowania cieplnego. Zaproponowane materiały odniesienia charakteryzują się zróżnicowanymi poziomami właściwości ochronnych. Będą one wykorzystane do sprawdzania poprawności działania stanowisk pomiarowych w różnych laboratoriach.

Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp
Małgorzata Suchecka

W artykule przedstawiono obecną strukturę i merytoryczną zawartość informacyjną portalu internetowego prowadzonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (pod głównym adresem http://www.ciop.pl/). Internet stanowi jedno z podstawowych źródeł wiedzy, jest więc bardzo istotne, aby pracownicy, zwłaszcza młodzi poznający dopiero swoje środowisko pracy, mogli tam znaleźć stosowne wskazówki, pozwalające świadomie je oceniać i kształtować pod względem bezpieczeństwa oraz skutecznie unikać skutków występujących w nim zagrożeń.

Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
Marcin Jachowicz, Krzysztof Baszczyński

W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elementów ruchomych. Przedstawiono przykłady korozji różnych składników i elementów sprzętu oraz wynikające z nich zagrożenia dla użytkowników. Sformułowano podstawowe wytyczne dla użytkowników minimalizujące zagrożenia wynikające z procesów korozyjnych zachodzących w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Lipiec - Sierpień              2006

W numerze m.in:

Przewodnik dla użytkowników Portalu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

zobacz