Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (416) MAJ 2006


Młodzi w wypadkach przy pracy - działania prewencyjne potrzebne natychmiast !
Elżbieta Balasińska-Świtkowska

Analiza danych statystycznych wskazuje, że dużej liczbie wypadków ulegają młodzi ludzie, nierzadko będąc ich sprawcami. Przedstawiając okoliczności przyczyny kilku wypadków przy pracy z udziałem osób młodych, autorka wskazuje na przyczyny tkwiące zarówno po stronie pracowników w tym wieku, jak również po stronie pracodawcy.

Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy
Andrzej Najmiec

W artykule przedstawiono wymagania i warunki pracy mechaników lotniczych: zadania i czynności zawodowe, charakterystykę organizacji i środowiska pracy, wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne oraz rodzaje odpowiedzialności.

Strategia ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych
Danuta Augustyńska, Piotr Kowalski

W artykule omówiono postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi). Zaprezentowano również wymagania polskich przepisów prawnych wdrażających dyrektywę 2002/44/WE.

REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów. Przyczyny i przesłanki
Jerzy S. Michalik

Przedstawiono przyczyny i przesłanki uzasadniające potrzebę zastosowania nowych zasad postępowania w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych w Unii Europejskiej: duże narażenie pracowników na działanie substancji chemicznych, nieskuteczność obecnego prawodawstwa Wspólnotowego dotyczącego substancji chemicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, konsumentów oraz środowiska naturalnego.

Występowanie pyłów w powietrzu otaczającym człowieka
Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak

W artykule przedstawiono metody badania stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu pomieszczeń pracy oraz omówiono procesy, w których są emitowane największe ilości cząstek drobnych.

Metoda badania narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe
Emil Kozłowski

W artykule przedstawiono założenia metody badań narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opisano nowy przyrząd pomiarowy zastosowany w badaniach. Pomiary wykonano na czterech hałaśliwych stanowiskach pracy. Badania wykazały duży wpływ kształtu głowy słuchacza, sposobu zakładania nausznika oraz kierunkowości pola na hałas docierający pod czaszę nausznika.

Możliwość występowania szkodliwych substancji chemicznych w materiałach stosowanych w rękawicach i obuwiu ochronnym
Agnieszka Andrzejewska

Artykuł dotyczy zagadnień nieszkodliwości rękawic i obuwia ochronnego w aspekcie spełnienia jednego z podstawowych wymagań dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG. Przedstawiono ogólne informacje na temat rodzaju materiałów stosowanych do produkcji rękawic i obuwia z uwzględnieniem możliwości występowania w nich szkodliwych substancji chemicznych. Podano przykłady takich substancji chemicznych, a także źródło ich występowania.

Zagrożenia organicznymi związkami metali w procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu
Jolanta Surgiewicz

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem organicznych związków metali przy produkcji i przetwarzaniu polichlorku winylu (PVC). Przedstawiono grupy i rodzaje organicznych związków metali, aktualnie stosowanych jako stabilizatory PVC, do produkcji określonych produktów użytkowych. Wyniki wstępnych pomiarów stężeń związków cynoorganicznych, stosowanych jako stabilizatory, w kilku wybranych procesach przemysłowych wskazują na obecność tych związków w środowisku pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
       Maj 2006