Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (420) WRZESIEŃ 2006


Kierunki prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

W artykule przedstawiono informacje na temat prac Agencji, obejmujących działania promocyjne oraz proces gromadzenia danych eksperckich, realizowane w ramach współpracy z krajowymi punktami centralnymi oraz centrami tematycznymi.

Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich
Jan Rzepecki

Działalność prewencyjna stanowi jedno z podstawowych zadań społecznego ubezpieczenia wypadkowego w krajach zachodnioeuropejskich. Na przykładzie Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii, a także Polski przedstawiono rolę i zakres działań prewencyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe. Potwierdzenie ogromnej roli działalności prewencyjnej stanowi wielkość środków finansowych przeznaczanych na ten cel.

"INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI O BHP SafeWork - witryna internetowa ILO dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
Barbara Szczepanowska

W ramach kontynuacji prezentowania internetowych źródeł informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy, w artykule przedstawiono zawartość zamieszczonej w ramach portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy witryny programu SafeWork, realizowanego przez dział ILO o tej samej nazwie. Witryna ta obejmuje informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomią, wypadkami i chorobami zawodowymi, różnymi rodzajami zagrożeń zawodowych w sektorach gospodarki oraz w sektorze nieformalnym, a także z wieloma innymi zagadnieniami związanymi z ochroną człowieka w procesie pracy.

Wpływ palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych występujących w powietrzu w pomieszczeniu
Elżbieta Jankowska

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych - o średnicach od 16 do 626 nm -występujących w powietrzu w pomieszczeniu. Stężenia cząstek określono przed i w czasie do 57 minut od wypalenia trzech papierosów w pomieszczeniu.

Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
Jerzy S. Michalik

W artykule przedstawiono i omówiono zmiany systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym wprowadzone ostatnio do prawa krajowego postanowieniami ustawy z 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany wymagań dotyczących raportu o bezpieczeństwie zawarte w rozporządzeniu MGiP z 2005 r.

Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych
Joanna Kowalska, Ivan Makhniashvili, Małgorzata Pośniak

"Farby drukowe - wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych o różnych właściwościach fizykochemicznych i toksycznych, mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia pracowników, zarówno na etapie ich produkcji, jak również w procesie drukowania.
W artykule przedstawiono substancje chemiczne mogące występować w powietrzu na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych. Wskazano, że głównym źródłem emisji substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia pracowników są rozpuszczalniki zawarte w spoiwach oraz rozcieńczalniki farb drukowych. "

Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych
Piotr Kowalski

W artykule omówiono zastosowanie nowych przepisów dotyczących pomiarów i oceny drgań mechanicznych na stanowiskach pracy. Odniesiono je do przepisów obowiązujących przed wdrożeniem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi).

Skutki rażenia prądem stałym
Stefan Gierlotka

W artykule opisano działania prądu stałego na człowieka skutkujące wypadkami. Omówiono zagadnienie wartości rezystancji ciała człowieka przy rażeniach prądem stałym.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
   Wrzesień  2006

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93