Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (420) WRZESIEŃ 2006


Kierunki prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

W artykule przedstawiono informacje na temat prac Agencji, obejmujących działania promocyjne oraz proces gromadzenia danych eksperckich, realizowane w ramach współpracy z krajowymi punktami centralnymi oraz centrami tematycznymi.

Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich
Jan Rzepecki

Działalność prewencyjna stanowi jedno z podstawowych zadań społecznego ubezpieczenia wypadkowego w krajach zachodnioeuropejskich. Na przykładzie Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii, a także Polski przedstawiono rolę i zakres działań prewencyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe. Potwierdzenie ogromnej roli działalności prewencyjnej stanowi wielkość środków finansowych przeznaczanych na ten cel.

"INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI O BHP SafeWork - witryna internetowa ILO dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
Barbara Szczepanowska

W ramach kontynuacji prezentowania internetowych źródeł informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy, w artykule przedstawiono zawartość zamieszczonej w ramach portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy witryny programu SafeWork, realizowanego przez dział ILO o tej samej nazwie. Witryna ta obejmuje informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomią, wypadkami i chorobami zawodowymi, różnymi rodzajami zagrożeń zawodowych w sektorach gospodarki oraz w sektorze nieformalnym, a także z wieloma innymi zagadnieniami związanymi z ochroną człowieka w procesie pracy.

Wpływ palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych występujących w powietrzu w pomieszczeniu
Elżbieta Jankowska

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych - o średnicach od 16 do 626 nm -występujących w powietrzu w pomieszczeniu. Stężenia cząstek określono przed i w czasie do 57 minut od wypalenia trzech papierosów w pomieszczeniu.

Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
Jerzy S. Michalik

W artykule przedstawiono i omówiono zmiany systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym wprowadzone ostatnio do prawa krajowego postanowieniami ustawy z 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany wymagań dotyczących raportu o bezpieczeństwie zawarte w rozporządzeniu MGiP z 2005 r.

Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych
Joanna Kowalska, Ivan Makhniashvili, Małgorzata Pośniak

"Farby drukowe - wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych o różnych właściwościach fizykochemicznych i toksycznych, mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia pracowników, zarówno na etapie ich produkcji, jak również w procesie drukowania.
W artykule przedstawiono substancje chemiczne mogące występować w powietrzu na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych. Wskazano, że głównym źródłem emisji substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia pracowników są rozpuszczalniki zawarte w spoiwach oraz rozcieńczalniki farb drukowych. "

Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych
Piotr Kowalski

W artykule omówiono zastosowanie nowych przepisów dotyczących pomiarów i oceny drgań mechanicznych na stanowiskach pracy. Odniesiono je do przepisów obowiązujących przed wdrożeniem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi).

Skutki rażenia prądem stałym
Stefan Gierlotka

W artykule opisano działania prądu stałego na człowieka skutkujące wypadkami. Omówiono zagadnienie wartości rezystancji ciała człowieka przy rażeniach prądem stałym.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
   Wrzesień  2006