Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001 | 5/2001 | 6/2001 | 7-8/2001 | 9/2001 | 10/2001 | 11/2001 | 12/2001

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12(365) GRUDZIEŃ 2001


Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi
Katarzyna Majchrzycka

W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi. Wskazano na potrzebę opracowania ochron indywidualnych do celów ewakuacji dla dzieci i niemowląt.

Niektóre psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń
Maria Widerszal-Bazyl, Dorota Żołnierczyk-Zreda

Zamachy terrorystyczne ostatnich tygodni, skierowane przeciw Stanom Zjednoczonym, budzą grozę i niepokój również w polskim społeczeństwie. Wyzwalają współczucie dla ofiar oraz gotowość niesienia im pomocy. Jednocześnie nie wydaje się, by -jak na razie - groźba zamachów terrorystycznych miała bezpośredni wpływ na aktualne samopoczucie Polaków. Świadcząc tym wyniki niedawnego sondażu, z którego wynika, że jedynie niewielki procent osób w Polsce obawia się wyraźniej szych reperkusji wojny w Afganistanie. Większość ludzi jest przeświadczona, że dzieje się to daleko, a my jesteśmy na peryferiach głównego konfliktu. Nie znaczy to jednak, że te odczucia nie będą się zmieniać wraz z geograficznym zbliżaniem się zagrożenia (czego przejawem mogą być stwierdzone ostatnio przypadki wąglika w Niemczech i na Litwie).
Powstała sytuacja ma znamiona sytuacji stresowej, a jak wiadomo stres oznacza stan pobudzenia psychofizjologiczne-go, pojawiający się wówczas, gdy wymagania sytuacji przekraczają możliwość poradzenia sobie z niąjednost-ki. Istnieje wiele dowodów na to, że czynnikiem poważnie zmniejszającym szkodliwe oddziaływanie stre-sora jest zwiększenie poczucia kontroli sytuacji u ludzi poddanych tym oddziaływaniom. Wiele eksperymentów psychologicznych podkreśla wagę takiej prawidłowości. Kontrola sytuacji oznacza zarówno to, iż człowiek wie i rozumie, co się wokół niego dzieje, jak i to, że umie zachować się efektywnie. W pierwszym przypadku mówi się o kontroli poznawczej (np. człowiek wie, co to jest bakteria wąglika i jak dochodzi do zarażenia), w drugim zaś - o kontroli behawioralnej (np. człowiek umie podjąć konkretne działania, skutecznie chroniące go przed zarażeniem). (...)

Kombinezony ochronne. Szczelność warunkiem skuteczności ochrony


Właściwy sposób projektowania czyni z dobrego materiału skuteczny kombinezon ochronny. Szwy wewnętrzne, zewnętrzne lub wzmocnione - czyli sposób zaprojektowania - to czynniki, od których zależy funkcja ochronna jaką musi spełniać kombinezon. Optymalną ochronę gwarantują jedynie kombinezony, które w całości wykazują takie same właściwości bariery ochronnej, jak materiał, z którego są wykonane.

Analiza trendów wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń w środowisku pracy w okresie transformacji gospodarczej
Jerzy Kowalski

Analiza trendów najważniejszych zjawisk rejestrowanych w Polsce w związku z warunkami pracy w okresie transformacji gospodarczej, wskazuje na konieczność oceny dynamiki tych zjawisk, także na tle dynamiki podstawowych, makroekonomicznych wskaźników gospodarczych. Niektóre z przedstawionych trendów wskazują na konieczość podjęcia zdecydowancych działań legislacyjnych, badawczych i kontrolnych w skali kraju oraz prewencyjnych działań technicznych i organizacyjnych w celu poprawienia dynamiki poprawy warunków pracy i ograniczenia zagrożeń zawodowych.

System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (2)
Jerzy S. Michalik

W artykule omówiono kolejne elementy i procedury systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym: program zapobiegania awariom i system bezpieczeństwa w zakładzie, raport o bezpieczeństwie i procedure jego zatwierdzenia. Dokonano porównań postanowień nowych przepisów polskich z wymaganiami Dyrektywy Seveso II.

Zakrzepowe zapalenie żył - naglący problem medycyny transportu?
Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zyżewicz

Zakrzepowe zapalenie żył głębokich podudzi (DVT) staje się ważnym problemem medycyny transportu i podróży. Wiele danych wskazuje, że ryzyko rozwoju DVT może wiązać się z podróżami samolotami, trwającymi powyżej 4 godzin lub odległości powyżej 5000 km. Omówiono patogenezę schorzenia i metody profilaktyki.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP