Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5/2003 | 6/2003 | 7-8/2003 | 9/2003 | 10/2003 | 11/2003 | 12/2003

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (380) MARZEC 2003


Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - Biblioteka Międzynarodowej Organizacji Pracy
Barbara Szczepanowska

W czasach globalizacji informacji zarówno praktycy jak i teoretycy muszą korzystać z wielu międzynarodowych i krajowych źródeł informacji. Jednym z takich źródeł jest Biblioteka ILO w Genewie, specjalizująca się w gromadzeniu i udostępnianiu publikacji z szeroko pojętych zagadnień pracy. Autorka omówiła działalność tej Biblioteki, rodzaje i tematykę jej zbiorów, prowadzone usługi biblioteczne i informacyjne bazy danych oraz stronę internetową Biblioteki.

Monotonia jako czynnik obciążenia podczas pracy - ocena ryzyka zawodowego
Maria Konarska

Monotonia definiowana jako powolnie rozwijający się stan zredukowanej aktywności, jest jednym z uciążliwych czynników pracy. Głównymi przyczynami powstawania monotonii, obok bezczynności jest długotrwałe wykonywanie czynności jednostajnych (tzw. czynności powtarzalne). Skutkami monotonii jest niedociążenie emocjonalne (zmniejszenie sprawności, zmęczenie, zwiększenie ilości popełnianych błędów) oraz dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, wynikające z wykonywania czynności jednostajnych. W artykule zamieszczono proste metody analizy i oceny poziomu monotonii w pracy.

Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku
Ivan Makhniashvili

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich nitrowe pochodne (nitro-WWA) są to związki chemiczne występujące w środowisku człowieka, będące składnikiem produktów pochodzenia naturalnego jak również powstają w wyniku procesów termicznych. Związki te są sklasyfikowane jako substancje szkodliwe, wykazujące działania rakotwórcze oraz mutagenne. Zanieczyszczają powietrze atmosferyczne, powietrze na stanowiskach pracy, a także inne media środowiska naturalnego.

Nowe kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym
Agnieszka Wolska

Przepisy w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które wejdą w życie w dniu 19 czerwca 200ł r. nakładają obowiązek dokonywania oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy według nowych kryteriów. Artykuł przedstawia te kryteria oraz różnice między obowiązującymi dotychczas a nowymi, a także wyjaśnia pewne aspekty, które mogą wyniknąć z błędnej interpretacji nowych kryteriów.

Wskaźnik ochrony - podstawowe kryterium doboru sprzętu ochrony układu oddechowego
Katarzyna Majchrzycka

Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaśniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaśników ochrony różnych typów sprzętu.

"Bezpieczne i ekologiczne napełnianie gazem sieci i instalacji. Metoda próżniowa."
Tadeusz Podziemski, Jerzy Michalczyk, Henryk Bałut

Autorzy opisali w artykule opracowaną przez siebie metodę próżniową napełniania sieci i instalacji gazowych. Metoda ta pozwala, zdaniem Autorów, wyeliminować możliwość tworzenia mieszanki wybuchowej oraz upuszczanie gazu ziemnego do atmosfery podczas napełniania gazem sieci i instalacji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP