Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5/2003 | 6/2003 | 7-8/2003 | 9/2003 | 10/2003 | 11/2003 | 12/2003

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (383) CZERWIEC 2003


Indywidualne uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników
Andrzej Najmiec, Małgorzata Milczarek

Dane statystyczne pokazują, że około 50% wszystkich wypadków jest spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem się pracownika. Co decyduje o tym czy zachowujemy się bezpiecznie, czy zbyt ryzykownie lub czasami nawet bezmyślnie. Jakie cechy człowieka o tym decydują oraz jakie sytuacje sprzyjają takim zachowaniom. W artykule omówiono tylko niektóre uwarunkowania zachowań bezpiecznych, jak: lęk, cechy temperamentu, poziom doświadczenia zawodowego oraz ogólna kultura bezpieczeństwa.

Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
Jerzy S. Michalik

"W artykule przedstawiono i omówiono postanowienia przepisów Dyrektywy Seveso II, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia ministra gospodarki, dotyczące programu zapobiegania awariom (PZA) wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem (SZB) oraz wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych (WPO-R).
Na podstawie tych postanowień określono zadania i działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw, umiejętności, świadomości oraz zachowań pracowników, niezbędnych do skutecznej realizacji PZA, SZB, WPO-R."

Czy termowizja znajdzie zastosowanie w samochodach?
Grzegorz Owczarek

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem systemów termowizyjnych w samochodach. Systemy takie mają na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i komfortu prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych i złej widoczności.

Ocena zawodowej ekspozycji na drgania mechaniczne w Polsce
Jolanta Koton

"Zawodowa ekspozycja na drgania mechaniczne, zaliczane do szkodliwych czynników fizycznych środowiska pracy, może powodować niekorzystne zmiany w zdrowiu pracowników. W celu oceny stopnia narażenia pracowników na ten czynnik, konieczne są pomiary drgań mechanicznych na stanowiskach pracy i, jeśli jest to uzasadnione, ograniczanie występującego zagrożenia. W artykule porównano, stosowane w Polsce i w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej, zasady pomiarów i oceny zawodowej ekspozycji na drgania oraz uregulowania prawne dotyczące wartości dopuszczalnych drgań, ustalonych ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników."

Skuteczność urządzeń wentylacji miejscowej wywiewnej
Maciej Gliński

"Autor przedstawił stan przedsięwzięć normalizacyjnych w zakresie oceny parametrów związanych z emisją zanieczyszczeń z maszyn i urządzeń oraz skuteczności działania odciągów wentylacyjnych. Omówił dotychczas stosowane metody badań w omawianym zakresie, wykonywanych w Niemczech i w Polsce. Przedstawił wyniki pomiarów emisji pyłu powstającego przy obróbce skrawaniem za pomocą ręcznych zmechanizowanych narzędzi i szlifierki stołowej oraz wyniki badań skuteczności odsysania pyłów przez wentylację miejscową wywiewną."

Substancje emitowane z palących się świec
Zbigniew Makles, Małgorzata Pośniak

"W artykule zebrano informacje związane z niebezpieczeństwem nadmiernego iluminowania palącymi się świecami pomieszczeń mieszkalnych i publicznych.
Surowce, z których produkuje się wyroby świecarskie w trakcie palenia się emitują do otoczenia różne związki chemiczne szkodliwe dla człowieka. Należą do nich: sadza, benzen, toluen, aldehydy, czasem tlenki metali i inne połączenia.
Dbając o swoje zdrowie, należy ograniczyć do niezbędnego minimum ilość równocześnie palących się świec."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP