Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5/2003 | 6/2003 | 7-8/2003 | 9/2003 | 10/2003 | 11/2003 | 12/2003

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (388) LISTOPAD 2003


Zagrożenia metalami ciężkimi w procesach nakładania powłok antykorozyjnych
Jolanta Surgiewicz

"Technologie nakładania powłok ochronnych są, dla pracowników tego działu przemysłu, źródłem zagrożenia metalami ciężkimi, wśród których: nikiel, chrom (VI) i kadm oraz ich związki są zaliczane do substancji rakotwórczych. Najbardziej popularnymi procesami galwanicznymi powadzonymi obecnie w kraju są: chromowanie, niklowanie, cynowanie, kadmowanie i cynkowanie.
Do oznaczania metali oraz ich związków zawartych w powietrzu na stanowiskach pracy zastosowano metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) z elektrotermiczną atomizacją i atomizacją w płomieniu, której optymalizacja stanowi podstawę do uzyskania prawidłowego wyniku analitycznego. Oznaczenie stężeń metali i ich związków w powietrzu na stanowiskach pracy w różnych technologiach nakładania powłok ochronnych umożliwi ocenę narażenia pracowników tego działu przemysłu."

Wpływ biokomponentów na skład spalin silnikowych
Magdalena Galwas-Zakrzewska, Zbigniew Makles

Motoryzacja wprowadza do środowiska naturalnego wiele zanieczyszczeń. Według światowych wyliczeń transport jest źródłem 20% emitowanego do atmosfery ditlenku węgla. Udział ten będzie wzrastał w przyszłości w miarę rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na świecie, opartego na konwencjonalnych paliwach. Nadzieją dla środowiska naturalnego, w tym także dla człowieka, jest wprowadzenie biopaliw, których wykorzystanie prawdopodobnie spowoduje spadek emisji zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z wielkością emisji zanieczyszczeń w zależności od rodzajów paliw, z uwzględnieniem biopaliw.

Badania dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach
Adam Pościk

Celem prezentowanych badań było ustalenie stopnia wdrożenia do praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach znowelizowanych przepisów dotyczących zasad doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Badania ankietowe przeprowadzono przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, na grupie 500 małych i średnich przedsiębiorstw. Badania wykazały, że wielu przedsiębiorstwach nie zostały spełnione wymagania przepisów prawnych dotyczących doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Zaobserwowano znaczne różnice w tym zakresie, w zależności od wielkości zatrudnienia, działu gospodarki oraz lokalizacji przedsiębiorstw na terenie kraju.

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w przemyśle zbożowo-młynarskim
Tomasz Sawicki

W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnień związanych z zagrożeniem pożarowym i wybuchowym w przemyśle zbożowo-młynarskim podczas przerabiania i magazynowania zbóż w postaci rozdrobnionej. Omówiono charakterystyczne procesy samozapalenia zbóż oraz procesy czyszczenia i rozdrabniania ziarna powodujące wybuch, właściwości fizykochemiczne niektórych produktów zbożowych, charakterystyki energetycznych źródeł ciepła powodujących pożary oraz faktyczne przykłady pożarów i wybuchów.

Nowe konstrukcje mas kotwiczących
Zygmunt Zrobek

Masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokości. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. W wyniku prac badawczych prowadzonych w CIOP-PIB opracowano nowe rozwiązania mas kotwiczących, cechujące się wysoką skutecznością powstrzymywania spadania. W artykule przedstawiono parametry konstrukcyjne i ochronne opracowanych mas kotwiczących oraz wytyczne dotyczące instalowania i użytkowania tego typu urządzeń ochronnych.

Ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas na stanowiskach pracy przy młotach kuźniczych
Anna Wawrzeńczyk-Zdżyłowska

Przedmiotem artykułu jest ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas na stanowiskach pracy przy młotach kuźniczych w kuźni zakładu mechanicznego. W konkluzji stwierdzono, że ryzyko zawodowe na tym stanowisku jest nieakceptowane i zalecono stosowanie odpowiednich ochronników słuchu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP