Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5/2003 | 6/2003 | 7-8/2003 | 9/2003 | 10/2003 | 11/2003 | 12/2003

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (378) STYCZEŃ 2003


6. Program Ramowy Unii Europejskiej - powiększanie potencjału badawczego Europy
Małgorzata Gierałtowska, Alfred Brzozowski

Od 1982 roku Komisja Europejska wspiera finansowo badania i rozwój techniczny w ramach tzw. Programów Ramowych, które obejmują swoim zakresem różne dziedziny nauki i współpracy technologicznej, stały się głównymi instrumentami tworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie rozpoczyna się realizacja 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji (2002-2006), którego głównym celem jest podniesienie poziomu nauki europejskiej i stymulowanie jej rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności. Kraje Kandydujące uczestniczą w nim na tych samych prawach co Kraje Członkowskie UE.

Zastosowanie algorytmów genetycznych do aktywnej redukcji hałasu
Grzegorz Makarewicz, Wiktor M. Zawieska

Algorytmy genetyczne, mimo że wywodzą się z nauk biologicznych znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. W artykule przedstawiono zasadę działania elementarnego algorytmu genetycznego oraz możliwości zastosowania algorytmów genetycznych do aktywnej redukcji hałasu.

Zagadnienie kultury bezpieczeństwa w systemie oświaty
Bogusław B. Kędzia , Krystyna Świder

Autorzy omawiają w artykule pierwszy etap prac nad stworzeniem podstaw programowych oraz nowoczesnych pomocy edukacyjnych, pozwalających na wdrożenie kształcenia z zakresu bhp i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświaty.

Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
Stanisław Kowalewski, Mariusz Dąbrowski

W artykule przedstawiono europejską koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w pracy. Porównano minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, określone przez dyrektywy społeczne 89/655/EWG, 95/63/WE i 2001/45/WE, z obowiązującymi w Polsce. Przedstawiono proces wdrażania dyrektyw i jego konsekwencje dla pracodawców w Polsce.

Badanie obszarów wentylowanych i niewentylowanych w pomieszczeniu pracy
Elżbieta Jankowska, Tomasz Jankowski, Dorota Kondej

W artykule przedstawiono kompleksowe badanie obszarów wentylowanych i niewentylowanych metodami: anemometryczną, znaczników gazowych i wizualizacji. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w pomieszczeniu spawalni.

Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy
Andrzej Najmiec

Telepraca jest nowym sposobem organizacji pracy, który rewolucjonizuje dwa zasadnicze aspekty struktury pracy: czas i przestrzeń. Jest wiele rodzajów telepracy. Do podstawowych zalicza się telepracę w domu, telepracę mobilną, telepracę opartą na samozatrudnieniu (np. SOHO - small office home office), centra telepracy oraz telepracę zamienną. W artykule autor stara się na podstawie przeprowadzanych badań odpowiedzieć na pytanie: jakie właściwości organizacyjne i społeczne oraz jakie cechy indywidualne pracownika warunkują sukces w telepracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP