Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Środki ochrony indywidualnej - materiały informacyjne | Projekt BODYTHERM | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Środki ochrony indywidualnej - Artykuły


    Zastosowania środków ochrony indywidualnej
Badania środków ochrony indywidualnej


Zastosowania środków ochrony indywidualnej


Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2011, str. 22-23

inż. Małgorzata Piętka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono najnowsze wersje narzędzi informatycznych opracowanych w Instytucie, w których można znaleźć aktualne informacje o środkach ochrony indywidualnej, posiadających wydane przez CIOP-PIB certyfikaty oceny typu WE. Informacje zawarte w tych narzędziach są pomocne pracodawcom w prawidłowym prowadzeniu doboru środków ochrony indywidualnej adekwatnych do zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

System elektronicznego monitoringu parametrów środków ochrony indywidualnej
"PIMOŚ" 12/2010, str. 16-18

mgr inż. Grzegorz Gralewicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Marcin Jachowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Krzysztof Baszczyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat czynników mogących spowodować uszkodzenia w środkach ochrony indywidualnej wykonanych z tworzyw sztucznych. Omówiono także sposób monitorowania wpływu niektórych zjawisk (różnorodność warunków środowiska) na zmianę parametrów ochronnych za pomocą elektronicznego systemu wbudowanego w środki ochrony indywidualnej.

Bezpiecznie na każdym stanowisku pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2010, str. 36-41

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz celowych o zasięgu krajowym i europejskim, związanych z wdrażaniem innowacyjnych wyrobów, z uwzględnieniem nowych zagrożeń i potrzeb użytkowników. Od 2004 r. Zakład uczestniczy w europejskim systemie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej, jako jednostka notyfikowana nr 1437. Wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową laboratorium do badań środków ochrony indywidualnej umożliwia prowadzenie, poza działalnością naukową, także badań środków ochrony indywidualnej dla potrzeb oceny typu WE.

Do najważniejszych, opracowanych w Zakładzie i nagradzanych za innowacyjność, rozwiązań należą: ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym, odzież ochronna z systemem aktywnej termoregulacji, kombinezon asekuracyjno-ochronny, interaktywna odzież spodnia, ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych, automatyczne filtry spawalnicze, filtry optyczne z powłokami interferencyjnymi, półmaska filtrująca klasy FFP3 D z warstwą pochłaniającą wilgoć, bioaktywna włóknina filtracyjna do indywidualnej ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem, hełm ochronny z ochroną twarzy i doprowadzeniem powietrza, sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru.

Ochrona układu oddechowego przed bioaerozolami
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2008, str. 4-7

dr inż. Katarzyna Majchrzycka,
dr inż. Agnieszka Brochocka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z klasyfikacją i doborem sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolami. Przedstawiono zasady doboru klasy ochronnej filtrów i półmasek filtrujących w zależności od grupy ryzyka według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2000/54/EC. Ponadto zaprezentowano wyniki realizacji projektu celowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego podstawowym celem było opracowanie i wdrożenie do produkcji filtrów i półmasek filtrujących przeznaczonych do stosowania w narażeniu na czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzną. Opracowany sprzęt ochrony układu oddechowego zapewnia wysoką skuteczność wyłapywania cząstek bioaerozolu z przepływającego powietrza w fazie wdechu użytkownika oraz zdolność hamowania rozwoju mikroorganizmów zdeponowanych w czasie użytkowania w materiale filtracyjny (tzn. bioaktywność).

Odporność obuwia na poślizg - badanie i wymagania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2008, str. 16-20

dr inż. Wiesława Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono kwestie związane z wyznaczaniem odporności obuwia na poślizg, a przede wszystkim zagadnienie symulacji poślizgu występującego w realnych warunkach eksploatacji obuwia. Dokonano przeglądu metod i urządzeń stosowanych do pomiaru śliskości obuwia i powierzchni podłogowych. Przedstawiono metodę wyznaczania odporności obuwia na poślizg według normy PN-EN ISO 13287:2007 zharmonizowanej z dyrektywą 89/686/EWG.

Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2008, str. 14-16

dr hab. med. Iwona Sudoł-Szopińska,
dr inż. Anna Bogdan,
dr Anna Łuczak,
dr inż. Piotr Pietrowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia wpływu środowiska ograniczonej przestrzeni wokół głowy pod kaskiem integralnym, na funkcje fizjologicznie i poznawcze motocyklisty. Określono, iż używanie kasku prowadziło do obniżenia dopuszczalnej normy stężenia tlenu (20%), chwilowego przekroczenia dopuszczalnej normy stężenia ditlenku węgla (3%), co łącznie z panującymi warunkami środowiska cieplnego może wpływać na obniżenie poziomu uwagi motocyklisty.

Ocena odzieży przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2008, str. 14-16

dr Agnieszka Kurczewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono metodę badania do pomiaru zaniku ładunku oraz uregulowania prawne i zasady oceny materiałów, a także odzieży antyelektrostatycznej przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem.

Środki ochrony indywidualnej - obuwie. Wymagania aktualnych norm
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2007, str. 20-23

dr inż. Wiesława Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono stan prac normalizacyjnych w zakresie wymagań dla obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego oraz metod badania jego właściwości ochronnych i użytkowych. Ustosunkowano się do najbardziej znaczących zmian wprowadzonych do norm po ich ostatniej aktualizacji oraz zmian, które będą wprowadzone wkrótce. Dokonano przeglądu nowych norm dotyczących obuwia przeznaczonego do użytkowania przy wykonywaniu specjalnych zawodów.

Koncepcja systemu monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2007, str. 8-10

dr inż. Grzegorz Owczarek,
mgr inż. Krzysztof Łężak,
mgr inż. Grzegorz Gralewicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono koncepcję monitorowania wybranych parametrów w czasie prac wykonywanych w odzieży strażackiej. W projektowanych systemach informacja o przekroczeniu dopuszczalnych wartości mierzonych parametrów powinna być dostępna dla użytkownika oraz osób dowodzących akcją ratowniczą na szczeblu interwencyjnym. Wyposażenie takiego systemu w algorytm pozwalający na korelację informacji otrzymywanych "od strażaka" ze stosownymi procedurami bezpieczeństwa ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji, dotyczącej pozostawienia lub wycofania go z zagrożonej strefy.

Ocena właściwości ochronnych środków ochrony indywidualnej w warunkach użytkowania oraz reprezentatywności metod badań
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2007, str. 4-7

Alain Mayer
Sprawozdawca Rady Technicznej
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
ds. Środków Ochrony Indywidualnej (PPE)
Współpraca: Léon Thiery i Alain Kusy
INRS (Francja)


Ocena laboratoryjna właściwości ochronnych i użytkowych środków ochrony indywidualnej w wielu przypadkach pozostaje raczej teoretyczna. Znormalizowane metody badań, przyjęte i wykorzystane jako podstawa oceny, bardzo często mają charakter empiryczny i uproszczony. Często był to jedyny sposób umożliwiający przeprowadzenie powtarzalnych, odtwarzalnych i niepotrzebnie kosztownych badań. Pomimo to, często dają one zawyżone wyniki, Środki ochrony indywidualnej, które uzyskały pozytywne wyniki wszystkich badań laboratoryjnych, mogą w rzeczywistych warunkach użytkowania wydawać się mniej skuteczne i wygodne niż oczekiwano. Aby ograniczyć te rozbieżności, należy starać się skorelować wyniki uzyskane w laboratorium z wynikami uzyskanymi w warunkach użytkowania. Różnice powstają głównie wtedy, kiedy właściwości środków ochrony indywidualnej są ściśle powiązane z morfologicznymi i psychofizjologicznymi cechami przyszłych użytkowników oraz bardzo zróżnicowanym charakterem zadań, jakie mogą wykonywać. W artykule omówiono wyniki badań skuteczności środków ochrony indywidualnej słuchu, tzw. ochronników słuchu. Rezultatem tych badań jest zalecenie udoskonalenia procedury badania lub wprowadzenia współczynników korygujących wyniki podawane przez producentów.

Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2007, str. 22-25

dr inż. Grażyna Bartkowiak,
dr Anna Marszałek
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmniejszania dyskomfortu pracy w tego rodzaju odzieży ochronnej oraz zasady jej bezpiecznego użytkowania.

Hydrofilowe środki ochrony skóry - nowe rozwiązania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2006, str. 20-23

mgr inż. Joanna Kurpiewska,
dr Jolanta Liwkowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Na stanowiskach pracy, gdzie z różnych przyczyn nie można używać rękawic ochronnych jednym ze sposobów ograniczenia kontaktu skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest pokrycie jej nieprzepuszczalną dla substancji szkodliwych powłoką, którą tworzą środki ochrony skóry.
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym podjęto badania zmierzające do opracowania nowoczesnego hydrofilowego środka ochrony skóry z wykorzystaniem dostępnych na rynku syntetycznych hydrożeli i zapewniającego jednocześnie dobrą ochronę."

Badanie odporności odzieży ochronnej na promieniowanie cieplne - materiały odniesienia
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2006, str. 31-34

dr inż. Grażyna Bartkowiak,
mgr inż. Sylwia Krzemińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wymagania i wyniki wstępnych badań materiałów odniesienia do metody badania odporności odzieży ochronnej na przenikanie promieniowania cieplnego. Zaproponowane materiały odniesienia charakteryzują się zróżnicowanymi poziomami właściwości ochronnych. Będą one wykorzystane do sprawdzania poprawności działania stanowisk pomiarowych w różnych laboratoriach.

Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2006, str. 41-45

mgr inż. Marcin Jachowicz,
dr inż. Krzysztof Baszczyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elementów ruchomych. Przedstawiono przykłady korozji różnych składników i elementów sprzętu oraz wynikające z nich zagrożenia dla użytkowników. Sformułowano podstawowe wytyczne dla użytkowników minimalizujące zagrożenia wynikające z procesów korozyjnych zachodzących w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Możliwość występowania szkodliwych substancji chemicznych w materiałach stosowanych w rękawicach i obuwiu ochronnym
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2006, str. 25-28

mgr inż. Agnieszka Andrzejewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Artykuł dotyczy zagadnień nieszkodliwości rękawic i obuwia ochronnego w aspekcie spełnienia jednego z podstawowych wymagań dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG. Przedstawiono ogólne informacje na temat rodzaju materiałów stosowanych do produkcji rękawic i obuwia z uwzględnieniem możliwości występowania w nich szkodliwych substancji chemicznych. Podano przykłady takich substancji chemicznych, a także źródło ich występowania.

Pochłaniacze par i gazów organicznych - warunki i zasady ich stosowania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2006, str. 24-27

dr inż. Piotr Pietrowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zasadami funkcjonowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych w aspekcie warunków ich rzeczywistego użytkowania. Scharakteryzowano wpływ na czas ochronnego działania pochłaniaczy jaki mają temperatura i wilgotność powietrza, stężenie substancji organicznej oraz rodzaj pochłanianych substancji. Ponadto określono zasady prawidłowego doboru i użytkowania pochłaniaczy.

Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2006, str. 11-15

dr Anna Marszałek
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji fizjologicznych osób wykonujących lekki wysiłek w gorącym środowisku z zastosowaniem dwóch rodzajów odzieży ochronnej oraz zestawu odzieży bawełnianej, wskazując na przyczyny konieczności skrócenia czasu pracy w odzieży ochronnej.

Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2006, str. 22-26

mgr inż. Adam Pościk
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych.

Ocena komfortu użytkowania i wpływu na sprawność psychofizyczną człowieka wybranych środków ochrony układu oddechowego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2005, str. 16-19

mgr inż. Agnieszka Brochocka,
dr Anna Łuczak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono ocenę komfortu użytkowania sprzętu izolującego oraz wpływ jego stosowania na sprawność psychofizyczną człowieka. Opracowano metodykę badań eksploatacyjnych, uzupełniając procedurę i sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Dodatkowo badania te wzbogacono o pomiar temperatury pod częścią twarzową sprzętu. Badania prowadzono w warunkach klimatu normalnego oraz w podwyższonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza.
Ponadto zaproponowana została metoda do oceny sprzętu ochrony układu oddechowego z punktu widzenia wielkości obciążenia psychicznego wynikającego z jego stosowania. Metoda ta umożliwia pomiar cech i sprawności człowieka, które są istotne ze względu na bezpieczeństwo wykonywania pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych, na stanowiskach, gdzie stosowany jest sprzęt ochrony układu oddechowego. Pomiar ten dokonywany jest metodą subiektywną i obiektywną, na podstawie wyników testów psychologicznych mających sprawdzone własności psychometryczne i normy testowe.

Ochrony rąk stosowane podczas prac wykonywanych nożami ręcznymi
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2005, str. 38-41

mgr inż. Agnieszka Andrzejewska,
mgr inż. Katarzyna Szczecińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania ochron rąk przy pracach, podczas wykonywania których występuje ryzyko ukłuć i przecięć nożami ręcznymi. Omówiono rodzaje stosowanych ochron rąk, tj. rękawic ochronnych i ochron ramion, z wyszczególnieniem różnych ich typów i konstrukcji. Przedstawiono podstawowe informacje przydatne przy doborze, jak również stosowaniu ochron rąk przeznaczonych do prac nożami ręcznymi.

Ochronniki słuchu - przepisy, rozwiązania konstrukcyjne, metody doboru
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2005, str. 2-5

dr inż. Ewa Kotarbińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono podstawy prawne dotyczące stosowania ochronników słuchu, zawarte w rozporządzeniach krajowych oraz w dyrektywie europejskiej. Omówiono konstrukcje klasycznych nauszników i wkładek przeciwhałasowych oraz nowoczesnych ochronników słuchu z układami elektronicznymi. Zdefiniowano wielkości charakteryzujące skuteczność działania ochronników słuchu oraz omówiono standardowe metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas. Opisano wpływ przerw w stosowaniu ochronników słuchu na skuteczność ochrony.

Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2005, str. 18-21

mgr inż. Zygmunt Zrobek,
dr inż. Krzysztof Baszczyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Systemy do ustalania pozycji są nadal często stosowane do ochrony przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na słupach żerdziowych. Efektywność ochrony, jaką mogą zapewnić w ramach takiego zastosowania, budzi wiele wątpliwości niezależnie od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i sposobu ich stosowania. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB dokonano oceny skuteczności powstrzymywania spadania ze słupów żerdziowych przy zastosowaniu tego typu systemów. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki oceny przeprowadzonej na podstawie badań modelowych, w oparciu o kryterium dopuszczalnego przemieszczenia użytkownika.

Prognozowanie zrozumiałości mowy w hałasie podczas stosowania ochronników słuchu
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2004, str. 16-20

dr inż. Ewa Kotarbińska,
mgr. inż. Emil Kozłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono metodę przewidywania zrozumiałości mowy w hałasie podczas stosowania ochronników słuchu. Metoda ta oparta jest na metodzie SIL. Wyniki obliczeń zrozumiałości mowy w ochronnikach słuchu porównano z wynikami badań procentowej zrozumiałości mowy wykonywanych w laboratorium. W badaniach uczestniczyło 53 słuchaczy, którzy używali czterech wzorów ochronników słuchu. Badania te potwierdziły, że prognozowanie zrozumiałości mowy podczas stosowania ochronników słuchu może być wykonywane za pomocą przedstawionej metody.

Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2004, str. 25-27

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono podstawowe zasady potwierdzania zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii zawartymi w dyrektywie UE 89/686/EWG w odniesieniu do kategorii tych środków związanej z poziomem ryzyka.

Badania sprzętu ochrony układu oddechowego w aspekcie ergonomii
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2003, str. 14-16

mgr. Krzysztof Makowski,
dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego, opracowane na podstawie uzupełnionych, w odniesieniu do wymagań norm, badań eksploatacyjnych, wskaźnika ochrony oraz badań wydatku energetycznego. Dokonano także oceny wpływu warunków klimatycznych oraz oporu oddychania na komfort pracy.

Badania dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2003, str. 14-17

mgr. inż. Adam Pościk
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Celem prezentowanych badań było ustalenie stopnia wdrożenia do praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach znowelizowanych przepisów dotyczących zasad doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Badania ankietowe przeprowadzono przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, na grupie 500 małych i średnich przedsiębiorstw. Badania wykazały, że wielu przedsiębiorstwach nie zostały spełnione wymagania przepisów prawnych dotyczących doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Zaobserwowano znaczne różnice w tym zakresie, w zależności od wielkości zatrudnienia, działu gospodarki oraz lokalizacji przedsiębiorstw na terenie kraju.

Nowe konstrukcje mas kotwiczących
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2003, str. 20-23

mgr. Inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokości. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. W wyniku prac badawczych prowadzonych w CIOP-PIB opracowano nowe rozwiązania mas kotwiczących, cechujące się wysoką skutecznością powstrzymywania spadania. W artykule przedstawiono parametry konstrukcyjne i ochronne opracowanych mas kotwiczących oraz wytyczne dotyczące instalowania i użytkowania tego typu urządzeń ochronnych.

Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - prace nad projektem normy europejskiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2003, str. 10-11

mgr. inż. Agnieszka Andrzejewska,
Katarzyna Szczecińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat obuwia ochronnego stosowanego do prac z substancjami chemicznymi. W artykule przedstawiono również informacje na temat projektu badawczego realizowanego przez sześć europejskich instytucji badawczych, w tym Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach 5 Programu Ramowego UE polegającego na opracowaniu normy dla obuwia chroniącego przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. W wyniku realizacji prac badawczych opracowany został projekt normy europejskiej, który zostanie złożony w Komitecie Technicznym CEN/TC 161 do ustanowienia.

Wskaźnik ochrony - podstawowe kryterium doboru sprzętu ochrony układu oddechowego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2003, str. 25-27

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaśniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaśników ochrony różnych typów sprzętu.

Właściwości ochronne nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu użytkowania i magazynowania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2003, str. 2-4

dr inż. Ewa Kotarbińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Jaki jest wpływ czasu i warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich parametry akustyczne. Autorka odpowiada na to pytanie na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu trzech lat na czterech popularnych wzorach nauszników przeciwhałasowych.

Właściwości odzieży chroniącej przed działaniem ciekłych substancji chemicznych w skrajnych warunkach temperaturowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2003, str. 19-22

mgr. inż. Krzysztof Łężak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Czy stosowanie tej samej odzieży izolującej w różnych temperaturach ma istotny wpływ na jej właściwości ochronne. Autor odpowiada w artykule na to pytanie na podstawie wyników badań czterech typów materiałów, postulując prowadzenie badań w odniesieniu do rzeczywistych warunków ich użytkowania.

Jak zmniejszyć dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2003, str. 23-24

dr inż. Grażyna Bartkowiak,
Dariusz Błażejewski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie pod nią odpowiedniej odzieży podbarierowej. Najlepsze właściwości pod względem kształtowania korzystnego mikroklimatu przy skórze użytkownika wykazuje odzież podbarierowa,wykonana z dwuwarstwowej dzianiny poliestrowo-wiskozowej.

Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2002, str. 21-24

mgr. inż. Joanna Kurpiewska,
dr Krzysztof Benczek
Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy


Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych -kremach, żelach i emulsjach.Wartykule przedyskutowano stosowane metody badania, oznaczania i klasyfikacji preparatów chroniących przed UVA i UVB.

Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2002, str. 10-12

dr inż. Jolanta Koton,
dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule przedstawiono wyniki badań skutecznoúci ochrony wnoszonej przez wybrane rękawice antywibracyjne przy ich zastosowaniu do prac różnymi narzędziami ręcznymi. Wykazano, że rękawice antywibracyjne są pomocnym úrodkiem w profilaktyce zespołu wibracyjnego, choć nie zawsze ograniczają ryzyko zawodowe pojawienia się tej choroby do poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia. Wykazano też, że rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi lub ich typów.

Odzież ostrzegawcza - wymagania i ocena materiałów
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2002, str. 20-23

mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Krzysztof Łężak
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Zagrożenia związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. Jednym ze skutecznych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji odzieży ostrzegawczej oraz właściwości fotometrycznych stosowanych materiałów.

Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2002, str. 10-13

dr inż. Krzysztof Baszczyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W publikacji przedstawiono problematyką wypadków przy pracy związanych z uderzeniami w głową człowieka nastąpującymi z kierunków bocznych. Zaprezentowano, opracowaną w CIOP, metodyką badań zdolnoúci amortyzacji i odpornoúci na przebicie przemysłowych hełmów ochronnych poddawanych uderzeniom bocznym. Omówiono uzyskane wyniki badań, których obiektami były powszechnie stosowane w Polsce hełmy ochronne, dokonano ich oceny i wskazano na metody poprawy parametrów ochronnych.

Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia i możliwości jej ograniczania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2002, str. 4-7

dr inż. Wiesława Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Zwulkanizowany lateks kauczuku naturalnego jest znany jako powszechnie stosowany i doskonały materiał barierowy dla zakażeń przenoszonych przez krew, takich jak HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Z jego stosowaniem wiąże siÍ jednak wiele problemów, z których najważniejszym jest możliwość rozwoju natychmiastowej nadwrażliwości na białka lateksu. Niniejszy artykuł stanowi przegląd prac badawczych, dotyczących występowania i ograniczania reakcji alergicznych na rękawice lateksowe u pracowników służby zdrowia.

Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego dla personelu medycznego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2002, str. 8-9

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Podstawowe zagadnienia omawiane w artykule związane są z koncepcją ochrony układu oddechowego pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny omówiono zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej na znak bezpieczeństwa "B" oraz zasady klasyfikacji i znakowania filtrujących ochron układu oddechowego. Przedstawiono także zasady ich doboru i praktycznego stosowania."

Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2002, str. 10-13

dr inż. Elżbieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule przedstawiono rolę środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono metody badania i zasady klasyfikacji filtrów powietrza (wstępnych, dokładnych i wysoko skutecznych) stosowanych w systemach wentylacyjnych.

Komputerowe metody doboru ochronników słuchu - program DOBOS3
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2002, str. 9-11

mgr. inż. Dariusz Puto,
dr inż. Ewa Kotarbińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Prawidłowy dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na jest bardzo istotnym elementem w procesie ochrony słuchu pracowników stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody doboru ochronników słuchu (dokładną, HML i SNR) zdefiniowane w normach PN-EN 458 i PN-EN 24869-2 oraz aspekty dotyczące środowiska pracy oraz indywidualnych cech docelowego użytkownika wyselekcjonowanych ochronników słuchu. Ponadto przedstawione zostały przykłady doboru ochronników słuchu wymienionymi metodami przy wykorzystaniu nowego programu doboru ochronników słuchu DOBOS3.

Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2001, str. 3-5

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi. Wskazano na potrzebę opracowania ochron indywidualnych do celów ewakuacji dla dzieci i niemowląt.

Kombinezony ochronne. Szczelność warunkiem skuteczności ochrony
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2001, str. 7-9
Właściwy sposób projektowania czyni z dobrego materiału skuteczny kombinezon ochronny. Szwy wewnętrzne, zewnętrzne lub wzmocnione - czyli sposób zaprojektowania - to czynniki, od których zależy funkcja ochronna jaką musi spełniać kombinezon. Optymalną ochronę gwarantują jedynie kombinezony, które w całości wykazują takie same właściwości bariery ochronnej, jak materiał, z którego są wykonane.

Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2001, str. 21-24

dr inż. Krzysztof Baszczyński,
dr inż. Ryszard Korycki
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości.
W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa.
W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."

Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2001, str. 24-26

dr inż . Ewa Kotarbińska,
mgr. inż. Dariusz Puto
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Przedstawiono właściwości akustyczne i mechaniczne opracowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy prototypu nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. Omówiono zasadę działania oraz konstrukcję tych nauszników. Porównano wyniki badań własnych tłumienia dźwięku, poziomów krytycznych HML, siły docisku i ciśnienia poduszek uszczelniających opracowanego prototypu z danymi katalogowymi tych samych parametrów wzoru zagranicznego. Przedstawiono wyniki badań własnych procentowej zrozumiałości mowy w obu wymienionych wzorach nauszników z regulowanym tłumieniem.

Wodoodporne kremy ochronne
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 28-30

dr inż. Jolanta Liwkowicz,
dr Krzysztof Benczek,
mgr. inż. Joanna Kurpiewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.

Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 34-38

mgr inż. Sylwia Krzemińska
mgr inż. Katarzyna Szczecińska
mgr Krzysztof Makowski
mgr inż. Adam Pościk
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Zagrożenia środkami ochrony roślin Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oprócz niewątpliwych korzyści zagraża zdrowiu pracowników stykających się z nimi. Eliminacja zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin nie jest w praktyce możliwa; konieczne jest zatem zaopatrzenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Środki te tylko wtedy zabezpieczaj ą pracowników przed zagrożeniami, jeżeli mają odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe, potwierdzone przez kompleksowe badania obejmujące m.in.: odporność na działanie substancji chemicznych, właściwości fizykomechaniczne i biofizyczne. Ocena właściwości ochronnych i użytkowych możliwa jest przez wyznaczanie odpowiednich parametrów oraz porównanie ich z wymaganiami przedstawionymi w kryteriach oceny dla tego rodzaju środków. Podstawowym założeniem przyjętym podczas opracowywania wymagań i metod badań było kompleksowe spojrzenie na ochronę pracownika, przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów zagrożeń występujących podczas pracy ze środkami ochrony roślin oraz wszystkich niezbędnych do ochrony grup środków ochrony indywidualnej. (...)

Nowe urządzenia ochronne czułe na nacisk - obrzeżą i listwy przełączające
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2001, str. 13-16

dr inż. Jerzy Antosiak


"Otacza nas coraz więcej urządzeń wykonujących automatycznie niebiezpieczne ruchy, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Na przykład szeroko rozpowszechnione samoczynnie zamykające się - za nami - drzwi. Aby nie dopuścic do urazów, na ruchomych krawędziach tego rodzaju urządzeń instaluje się czułe na nacisk obrzeża i listwy. Wymagania bezpieczeństwa stawiane tym urządzeniom ochronnym określa Europejska Norma EN 1760-2.
Obecnie prowadzone są prace nad projektem polskiej wersji tej normy."

Ochrony spawalnicze oczu i twarzu nowej generacji
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2001, str. 10-13

dr Zygmunt Kubacki,
mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Grzegorz Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Omówiono zagrożenia oczu i twarzy występujące podczas spawania, dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy normalizacyjne ustanowione w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie ochrony oczu i twarzy spawacza. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję i dobór spawalniczych przyłbic, tarcz, kapturów i filtrów oraz szybek ochronnych.

Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2001, str. 10-12

mgr inż. Paweł Górski,
mgr inż. Leszek Morzyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"W artykule przedstawiono opis aktywnego ochronnika słuchu przystosowanego do stosowania na stacjonarnych stanowiskach pracy oraz Baze stacjonarnych stanowisk pracy. Konstrukcje aktywnego ochronnika słuchu zmodyfikowano wykonując moduł umożliwiaj1cy wykorzystanie dostepnego źródła zasilania na stanowisku pracy. Do modułu przeniesiono czeoea elementów elektronicznych z nauszników aktywnego ochronnika słuchu."

Bezwładne masy kotwiczące
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2001, str. 21-22

dr inż. Krzysztof Baszczyński,
mgr. inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Bezwładne masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokooeci. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. Na skuteczne powstrzymywanie spadania człowieka przez tego typu urządzenie kotwiczące ma wpływ zarówno tarcie `masy` o podłoże, jak i pochłanianie energii zachodzące wewnątrz jej konstrukcji."

Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program doboru środków ochrony indywidualnej DOBÓR
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2001, str. 2-6

mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Andrzej Biernacki
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Postępująca intensywność i wielorakość zagrożeń wymaga ciągłego doskonalenia techniki i organizacji pracy, w tym również bezpośredniej ochrony człowieka. W 1999 r. zanotowano ogółem 98 774 wypadków przy pracy, z czego 528 śmiertelnych, 1323 ciężkich. Ponieważ w Polsce środki ochrony indywidualnej są często traktowane jako jedyne zabezpieczenie, stworzenie narzędzia wspomagającego ich prawidłowy dobór, w postaci programu komputerowego, stanowi ważny element, istotny dla poprawy bezpieczeństwa pracy. (...)

Wpływ warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich właściwości ochronne - badania wstępne
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2001, str. 18-20

dr inż. Ewa Kotarbińska,
mgr. inż. Janusz P. Mnich
Centralny Instytut Ochrony PracyKontaktowe ochrony oczu przy źródłach promieniowania laserowego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2001, str. 7-10

mgr. Inż. Grzegorz Owczarek,
dr Zygmunt Kubacki,
mgr. Inż. Adam Pościk
Centralny Instytut Ochrony PracyOchrona układu oddechowego - czas działania ochronnego pochłaniaczy par i gazów organicznych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2000, str. 21-25

mgr inż. PIOTR PIETROWSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Wielu procesom technologicznym towarzyszy emisja par i gazów różnorodnych substancji organicznych. Ze względu na swoje właściwości toksyczne większość z nich stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
Gazy i pary substancji organicznych w warunkach przemysłowych wchłaniane są przez układ oddechowy. Należy więc zapewnienić pracownikom odpowiednie środki uniemożliwiające oddziaływanie szkodliwych substancji na ich zdrowie. Przede wszystkim należy podejmować działania sprowadzające się do rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, polegające na eliminacji lub ograniczeniu emisji czynników szkodliwych, izolacji stref niebezpiecznych, stosowaniu ochron zbiorowych oraz działań w sferze organizacji pracy. Praktyka przemysłowa wskazuje jednak, iż wymienione rozwiązania są w wielu przypadkach niemożliwe do realizacji bądź niewystarczające. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wtedy stosowanie indywidualnych środków ochrony układu oddechowego w postaci pochłaniaczy par i gazów organicznych (typ A) kompletowanych z odpowiednim rodzajem części twarzowej. Pochłaniacze par i gazów organicznych stanowią wymienną część sprzętu ochrony układu oddechowego, a swoje właściwości ochronne zawdzięczają dynamicznej aktywności złoża sorpcyjnego, które stanowi węgiel aktywny. Oczyszczanie powietrza z zawartych w nim toksycznych par i gazów organicznych przez pochłaniacz, przebiega z wykorzystaniem zjawiska adsorpcji fizycznej, zachodzącej dzięki oddziaływaniu sił dyspersyjnych między cząsteczkami adsorbatu a powierzchnią węgla aktywnego. Tak więc, adsorpcja jest procesem zachodzącym na granicy faz: ciało stałe (adsorbent) - gaz (adsorbat) i z tego względu jej charakter i przebieg są uwarunkowane własnościami każdego z elementów tego układu.
Podstawowym problemem w praktyce bezpiecznego stosowania pochłaniaczy węglowych jest określenie faktycznego czasu ich ochronnego działania w rzeczywistych warunkach użytkowania. Badania laboratoryjne funkcjonowania pochłaniaczy sprowadzają się do określenia jedynie minimalnych parametrów ochronnych danej klasy pochłaniacza dla zadanych warunków modelowych. Badania te są prowadzone w warunkach ciągłego przepływu powietrza przez pochłaniacz 30 ± 0,5 l/min, w temperaturze 20 ± 1°C i wilgotności względnej 70 ± 1%, z wykorzystaniem zdefiniowanej substancji o określonych stężeniach. Ten sposób wyznaczenia parametrów ochronnych pochłaniaczy par i gazów organicznych, tj. czasu przebicia i pojemności sorpcyjnej, nie pozwala jednoznacznie oszacować, jaki jest bezpieczny czas użytkowania pochłaniaczy w warunkach przemysłowych.
Zmienne parametry środowiska pracy, takie jak: temperatura otoczenia i wilgotność względna, a także różnorodne rodzaje występujących substancji organicznych o stale zmieniających się stężeniach w powietrzu oraz tworzących złożone mieszaniny wpływają na zachowanie się złoża sorpcyjnego. Jeśli dodatkowo uwzględnimy stopień uciążliwości wykonywanych prac przez użytkownika sprzętu pochłaniającego, związany z wentylacją minutową płuc, to uzmysłowimy sobie, jak duża liczba czynników środowiska pracy ma wpływ na czas ochronnego działania pochłaniacza węglowego. (...)

Rękawice wielofunkcyjne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i wodą
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2000, str. 30-35

dr inż. Wiesława Kamińska
mgr inż. Agnieszka Andrzejewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W wielu gałęziach przemysłu warunki pracy należą do szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych. Zatrudnieni tam pracownicy narażeni są na działanie wielu różnych czynników zagrażających ich zdrowiu i życiu. Na działanie różnych zagrożeń narażone są w bardzo dużym stopniu ręce. Według statystyk urazy rąk i nadgarstków stanowią w krajach Europy 25-42% ogólnej liczby wypadków przy pracy. W większości przypadków czynniki szkodliwe działają łącznie np. czynniki mechaniczne, termiczne (niska lub wysoka temperatura) i woda.
Celowość stosowania ochron wielofunkcyjnych o kompleksowo rozbudowanych cechach ochronnych i użytkowych tam, gdzie zagrożenia występują łącznie, jest bezsporna. Przy takim założeniu bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniego współdziałania właściwości ochronnych przeciw poszczególnym czynnikom, aby np. bardzo dobre działanie przeciw jednemu czynnikowi nie pogarszało działania przeciw pozostałym. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest również to, aby stosowane ochrony wielofunkcyjne charakteryzowały się wysokim komfortem użytkowania. Nawet najlepsze ochrony -jeżeli będą ciężkie i niewygodne oraz będą utrudniać pracę - nie spełnią swojej roli, ponieważ pracownicy będą unikać ich stosowania.
Właściwości ochronne i użytkowe rękawic oraz możliwości ich zastosowania praktycznego są określone w decydującej mierze rodzajem stosowanych materiałów i sposobem konstrukcji rękawic, który powinien zapewniać właściwą osłonę rąk pracownika stosownie do rodzaju czynnika zagrażającego i lokalizacji miejsca, na które on działa. (...)

Termoizolacyjność obuwia przeznaczonego do pracy w niskiej temperaturze
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2000, str. 23-25

mgr inż. AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA,
dr inż. WIESŁAWA KAMIŃSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Ochrony rąk i nóg chroniące przed zimnem są stosowane głównie przez pracowników przemysłu spożywczego, w chłodniach oraz do prac na otwartej przestrzeni w okresie zimy. Ze względu na ujemne oddziaływanie niskiej temperatury na organizm człowieka, pracownicy zatrudnieni w klimacie zimnym powinni stosować odpowiednią odzież, rękawice i obuwie ochronne, aby wewnętrzna temperatura ciała nie ulegała obniżeniu poniżej 36°C.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w dyrektywie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG, ochrony rąk i nóg zabezpieczające przed zimnem powinny charakteryzować się izolacyjnością cieplną i odpornością mechaniczną, odpowiednią do przewidywanych warunków użytkowania. Materiały, z których są one wykonane powinny charakteryzować się małym współczynnikiem przenikania strumienia cieplnego, przy czym zachowują w niskiej temperaturze elastyczność wymaganą do wykonywania prac i poruszania się. Obuwie ochronne przeznaczone do prac w niskiej temperaturze powinno zapewniać pracownikowi komfort cieplny oraz chronić przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. (...)

Rękawice chroniące przed zimnem - termoizolacyjność rękawic ochronnych w niskiej temperaturze
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2000, str. 17-19

mgr inż. AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA,
dr inż. Wiesława Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Wymagania i metody badania rękawic chroniących przed zimnem określa norma europejska EN 511:1994 Protective gloves against cold. Norma podaje, że rękawice przeznaczone do prac w temperaturze do -50°C powinny spełniać wymagania ogólne dotyczące wymiarów i wartości pH wyciągu wodnego z materiału rękawicy (w przypadku rękawic skórzanych) według normy EN 420:1994 oraz powinny mieć co najmniej pierwszy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie według normy EN 388:1994. Norma EN 511 podaje również, że dla rękawic chroniących przed zimnem należy badać, jeżeli jest to dodatkowo wymagane, przepuszczalność wody. Jednym z wymagań dotyczących właściwości związanych z ochroną przed zimnem, powoływanych przez normę EN 511, jest termoizolacyjność rękawic ochronnych. Ponadto rękawice chroniące przed zimnem powinny charakteryzować się odpowiednią wartością oporu cieplnego. W przypadku rękawic wykonanych z materiałów powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi należy jeszcze badać odporność rękawic na wielokrotne zginanie w niskiej temperaturze oraz odporność rękawic na działanie niskiej temperatury. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy wykonano modele stanowisk pomiarowych i metody badań rękawic chroniących przed zimnem według wymagań europejskich. (...)

Ochronniki słuchu
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2000, str. 30-31

dr inż. Ewa Kotarbińska
mgr inż. Janusz P. Mnich
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Czy nauszniki przeciwhałasowe zachowują swoje właściwości ochronne podczas eksploatacji?
Według danych GUS, ponad 33% pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy jest narażonych na hałas przekraczający wartości dopuszczalne. Aby zmniejszyć znaczną liczbę przypadków głuchoty zawodowej, pracodawcy zobowiązani są do ograniczania hałasu w miejscu pracy. Nie zawsze jednak podejmowane przez nich działania techniczne, mające na celu obniżenie hałasu na stanowisku pracy są wystarczająco skuteczne. Jeśli pomimo wszystko w dalszym ciągu na stanowisku pracy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu, pracownicy są wyposażani w ochronniki słuchu stanowiące najprostsze i natychmiastowe zabezpieczenie narządu słuchu przed szkodliwym działaniem hałasu (Kodeks pracy art. 2376; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdz. 5; Dz.U. nr 129, póz. 844).
Zazwyczaj pracodawca, który jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej o odpowiednich właściwościach ochronnych, nie jest w stanie ocenić, czy wcześniej magazynowane, następnie przez dłuższy czas stosowane przez pracownika (np. w zróżnicowanych warunkach klimatycznych) ochronniki słuchu nie utraciły wymaganych właściwości. (...)

Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/1999, str. 6-11

dr inż. Krzysztof Baszczyński
mgr inż. Mariusz Karlikowski
mgr inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Postęp w dziedzinie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jaki dokonał się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, spowodował znaczne rozszerzenie asortymentu wyrobów należących do tej grupy środków ochrony indywidualnej. Wzrosła też ranga właściwego doboru poszczególnych składników sprzętu w celu stworzenia systemu ochronnego, odpowiedniego dla konkretnych zastosowań. Również w grupie wyrobów pełniących funkcję urządzeń kotwiczących można zauważyć coraz większą liczbę rozwiązań konstrukcyjnych, często o specjalistycznym przeznaczeniu. Sytuacja ta stworzyła potrzebę przedstawienia potencjalnym użytkownikom usystematyzowanej informacji na ich temat, obejmującej zarówno zakres, jak i metody stosowania.
Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości składają się z trzech głównych podsystemów pełniących odrębne lecz wzajemnie uzupełniające się role, tak aby łącznie zrealizowane były wszystkie wymagane funkcje systemu ochronnego. Podsystemami tymi są: uprząż (część systemu kontaktująca się bezpośrednio z ciałem użytkownika), podsystem łączący lub łącząco-amortyzujący oraz podsystem kotwiczący (urządzenie kotwiczące). Ten ostatni podsystem bezpośrednio współpracuje z konstrukcją stałą i zawiera punkt lub punkty kotwiczenia dla podsystemu łącząco-amortyzującego. Urządzenia kotwiczące ułatwiają, a często wręcz umożliwiają przyłączenie systemu ochronnego do konstrukcji stałej. Niektóre z nich posiadają liczne dodatkowe funkcje, np. umożliwiają przemieszczanie się pracownika na wysokości lub przyłączanie do elementów konstrukcji stałej, będących poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika. (...)

Rękawice antywibracyjne - ocena skuteczności i zasady doboru do stanowisk pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/1999, str. 2-5

dr inż. Jolanta Koton
mgr inż. Janusz Szopa
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Drgania mechaniczne transmitowane do rąk operatorów z różnych narzędzi trzymanych w ręku lub prowadzonych rękami mogą doprowadzić do trwałych zmian chorobowych w organizmie, zwanych zespołem wibracyjnym. Badania epidemiologiczne wykazały ścisły związek przyczynowy między występowaniem u pracowników objawów zespołu wibracyjnego a warunkami pracy, dlatego zespół wibracyjny został uznany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. Według Analizy struktury i zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki narodowej w Polsce w 1998 roku, uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a opracowanej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - w 1998 r. zespół wibracyjny stanowił 2,9% wszystkich rejestrowanych chorób zawodowych i znajdował się na liście tych chorób na 6 pozycji. Według tego samego źródła liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia drganiami mechanicznymi wynosiła w 1998 r. około 30 tyś. Mając na uwadze powszechność występowania nadmiernych drgań mechanicznych w środowisku pracy oraz wynikające z tego skutki, konieczne jest eliminowanie lub przynajmniej ograniczanie zagrożenia wynikającego z oddziaływania na pracowników drgań mechanicznych zarówno ze względów społecznych jak i ekonomicznych.
Jednym z możliwych sposobów ograniczania transmisji drgań z uchwytów czy rękojeści narzędzi wibracyjnych do rąk operatorów jest stosowanie materiałów tłumiących na pokrycia czy powłoki rękojeści narzędzi lub też używanie przy pracy z narzędziami rękawic antywibracyjnych.
Od dawna w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych prowadzone są prace nad skonstruowaniem rękawic antywibracyjnych, tj. takich, które tłumiłyby drgania generowane przez narzędzia w możliwie szerokim zakresie częstotliwości. W praktyce jednak do 1996 r. brak było jednoznacznej metody badań rękawic proponowanych do ochrony przed drganiami, a także kryteriów ich oceny. Dopiero w 1996 r. została ustanowiona norma EN ISO 10819, w której sprecyzowano wymagania, jakie powinny spełniać rękawice, aby można je było uznać za antywibracyjne oraz podano metodę ich badań i wymagania dotyczące stanowiska badawczego. Metodę badań rękawic i kryteria ich oceny opisano szczegółowo w Bezpieczeństwie Pracy. (...)

Nauszniki przeciwhałasowe Faser N1, Faser H1
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/1999, str. 13-14

mgr inż. Zbigniew Pusłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Jednym z podstawowych szkodliwych czynników środowiska pracy jest hałas. Narażenie na hałas jest przyczyną głuchoty zawodowej, trwałego nie dającego się rehabilitować inwalidztwa. Głuchota zawodowa znajduje się na pierwszym miejscu na liście chorób zawodowych.
Najszybszym i najłatwiejszym oraz najczęstszym sposobem ograniczania szkodliwego działania hałasu jest stosowanie ochronników słuchu.
W wyniku współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych Faser S.A. w Tarnowskich Górach zaprojektowano, opracowano i wdrożono do produkcji nauszniki przeciwhałasowe FASER NI i FASER Hl*)
Nauszniki przeciwhałasowe FASER NI oraz FASER Hl spełniają wymagania dyrektywy europejskiej nr 89/689 EWG oraz polskich wersji norm europejskich PN-EN 352-1 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania oraz PN-EN 352-3 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe mocowane są do hełmów ochronnych.

*) Są one wynikiem realizacji projektu celowego pt. „Indywidualne ochrony słuchu typu nausznikowego do stosowania w zróżnicowanych warunkach pracy" (nr 8T11E013 96C/3069). (...)

Materiały filtracyjne z dwuskładnikowych włóknin pneumotermicznych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/1999, str. 21-24

mgr inż. Agnieszka Brochocka
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Podstawowym materiałem przeciw-areozolowych ochron układu oddechowego są powszechnie wytwarzane materiały filtracyjne zaliczane do dwóch głównych grup: włókniny igłowane, powstałe w wyniku zgrzeblenia surowca włókienniczego (włókien) i włókniny otrzymywane bezpośrednio z polimeru. W ostatnich latach obserwuje się znaczący rozwój technik wytwarzania włóknin bezpośrednio z polimeru, takich jak:
- spun-bonded
- rozwłókniania folii
- pneumotermiczna znana w literaturze światowej jako melt-blown
Spośród wymienionych technologii największe zastosowanie do konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego znalazła technologia włóknin pneumotermicznych.
Powstała ona w amerykańskim Morskim Laboratorium Badawczym, a pierwsze prace w tej dziedzinie opublikował Wentę. Prowadził on badania zmierzające do uzyskania wysoko skutecznego materiału do filtracji aerozoli, a ich wynikiem były włókniny zbudowane z super cienkich włókien (poniżej 1 µm).
Publikacje znane z literatury omawiają głównie warunki wytwarzania włóknin w szczególności techniczne rozwiązania głowic i dysz. Brak jest natomiast kompleksowego opracowania ujmującego zagadnienia technologii i właściwości włóknin w odniesieniu do przebiegu zjawiska filtracji aerozoli. (...)

Ergonomia środków ochrony indywidualnej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/1999, str. 23-25

mgr Anna Marszałek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Normalizacja europejska dotycząca środków ochrony indywidualnej uzyskała duże znaczenie w 1989 r., gdy Kraje Członkowskie Rady Wspólnot Europejskich przyjęły Dyrektywę Rady, służącą ujednoliceniu praw związanych ze środkami ochron indywidualnych. Definiuje ona jedynie podstawowe wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Szczegółowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej są wyspecyfikowane w zharmonizowanych normach europejskich, które stanowią podstawę dla norm krajowych i powinny być stosowane przy produkcji, testowaniu, certyfikacji i nadzorze rynkowym tych środków.
Jeszcze kilka lat temu niewiele norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), dotyczących środków ochrony indywidualnej, związanych było z ergonomią. Opisywały one jedynie jakość warunków bezpieczeństwa.
Tworzenie norm CEN zawierających ergonomiczne wymagania lub zalecenia jest najlepszą drogą do wprowadzenia ergonomicznej jakości środków ochrony indywidualnej polegającej na zapewnieniu wygody i bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny wykazywać zgodność z dyrektywą (89/686/EWG), posiadać znak bezpieczeństwa (CE) uzyskany na podstawie testowania zgodnie z normami CEN dotyczącymi tych środków. (...)


Badania środków ochrony indywidualnej


Lokalizacja obszarów nieciągłości materiału ochronnego - symulacje komputerowe i badania eksperymentalne
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2008, str. 12-15

mgr inż. Grzegorz Gralewicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
dr hab. inż. Bogusław Więcek prof. PŁ
Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki


Materiały stosowane do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony człowieka (m.in. materiały kompozytowe złożone z kilku warstw, zwane dalej materiałami ochronnymi) mają strukturę niejednorodną i anizotropową. Poprzez dobór odpowiednich składników można otrzymać materiał ochronny o odpowiednich parametrach i w ten sposób uzyskać np. wyższą odporność na udary lub lepsze pochłanianie energii. Właściwości materiału ochronnego zmieniają się, gdy w strukturze materiału pojawiają się (już podczas procesu technologicznego oraz na późniejszych etapach użytkowania) rozwarstwienia, pęcherzyki powietrza, pęknięcia itp. Ocena jakościowa struktury materiału ochronnego polega na wskazaniu defektów występujących w materiale. Do tego celu została wykorzystana technika termografii aktywnej. Termografia aktywna to metoda badań nieniszczących, w której badany obiekt pobudza się energią cieplną, a kamera termowizyjna mierzy zmienny w czasie rozkład temperatury. Ciepło w materiałach stałych rozchodzi się drogą dyfuzji, co jest ściśle powiązane z właściwościami termicznymi badanego materiału.

Odporność obuwia na poślizg - badanie i wymagania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2008, str. 16-20

dr inż. Wiesława Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono kwestie związane z wyznaczaniem odporności obuwia na poślizg, a przede wszystkim zagadnienie symulacji poślizgu występującego w realnych warunkach eksploatacji obuwia. Dokonano przeglądu metod i urządzeń stosowanych do pomiaru śliskości obuwia i powierzchni podłogowych. Przedstawiono metodę wyznaczania odporności obuwia na poślizg według normy PN-EN ISO 13287:2007 zharmonizowanej z dyrektywą 89/686/EWG.

Wzorce do badania penetracji materiałów filtracyjnych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2008, str. 12-14

mgr Krzysztof Makowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono opracowane wzorce filtracji służące do oceny powtarzalności wskazań aparatury pomiarowej stosowanej do wyznaczania penetracji aerozoli testowych przez materiały filtracyjne stosowane w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Wzorce mogą być stosowane do oceny rezultatów z użyciem zarówno aerozolu chlorku sodu, jak i mgły oleju parafinowego.

Ocena odzieży przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2008, str. 14-16

dr Agnieszka Kurczewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono metodę badania do pomiaru zaniku ładunku oraz uregulowania prawne i zasady oceny materiałów, a także odzieży antyelektrostatycznej przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem.

Koncepcja systemu monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2007, str. 8-10

dr inż. Grzegorz Owczarek,
mgr inż. Krzysztof Łężak,
mgr inż. Grzegorz Gralewicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono koncepcję monitorowania wybranych parametrów w czasie prac wykonywanych w odzieży strażackiej. W projektowanych systemach informacja o przekroczeniu dopuszczalnych wartości mierzonych parametrów powinna być dostępna dla użytkownika oraz osób dowodzących akcją ratowniczą na szczeblu interwencyjnym. Wyposażenie takiego systemu w algorytm pozwalający na korelację informacji otrzymywanych "od strażaka" ze stosownymi procedurami bezpieczeństwa ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji, dotyczącej pozostawienia lub wycofania go z zagrożonej strefy.

Badania wpływu porowatości materiałów filtracyjnych na proces filtracji aerozoli cieczy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2007, str. 20-23

mgr inż. Tomasz Jankowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Włókninowe materiały filtracyjne znajdują szerokie zastosowanie w filtrach powietrza systemów wentylacji. Prognozowanie zastosowania filtrów powietrza do ochrony człowieka powinno uwzględniać zachowanie najkorzystniejszych warunków filtracji cząstek aerozoli przy zróżnicowaniu stężeń aerozoli obecnych w środowisku pracy oraz różnych prędkościach przepływu aerozolu w systemach wentylacji. W artykule przedstawiono wyniki badania oporów przepływu i skuteczności w procesie filtracji cząstek aerozolu cieczy przez włókninowe materiały filtracyjne, w aspekcie lokalnych zmian wielkości porów we włókninach.

Badania materiałów filtracyjnych stosowanych do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi zawierającymi radon i produkty jego rozpadu
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2007, str. 15-18

mgr Krzysztof Makowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
dr inż. Krystian Skubacz
Główny Instytut Górnictwa


Wciąż istnieją zagrożenia, w odniesieniu do których brak jest zdefiniowanych wymagań oraz ustalonych metod badań sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO). W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań elementów filtracyjnych służących do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi. Otrzymane wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia dodatkowych testów SOUO przewidzianego do ochrony przed takimi aerozolami.

Skuteczność filtracji cząstek aerozoli przez warstwowe układy włóknin filtracyjnych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2006, str. 28-31

mgr inż. Tomasz Jankowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badania skuteczności filtracji cząstek aerozolu estru bis (2-ethyloheksylu) kwasu sebacynowego (DEHS) przez warstwowe układy włóknin stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji. Badania polegały na określaniu zależności skuteczności frakcyjnej od zmiany grubości igłowanych włóknin filtracyjnych. Badania przeprowadzono przy dwóch prędkościach przepływu (2 i 5 cm/s)

Badanie odporności odzieży ochronnej na promieniowanie cieplne - materiały odniesienia
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2006, str. 31-34

dr inż. Grażyna Bartkowiak,
mgr inż. Sylwia Krzemińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wymagania i wyniki wstępnych badań materiałów odniesienia do metody badania odporności odzieży ochronnej na przenikanie promieniowania cieplnego. Zaproponowane materiały odniesienia charakteryzują się zróżnicowanymi poziomami właściwości ochronnych. Będą one wykorzystane do sprawdzania poprawności działania stanowisk pomiarowych w różnych laboratoriach.

Metoda badania narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2006, str. 22-24

mgr inż. Emil Kozłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono założenia metody badań narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opisano nowy przyrząd pomiarowy zastosowany w badaniach. Pomiary wykonano na czterech hałaśliwych stanowiskach pracy. Badania wykazały duży wpływ kształtu głowy słuchacza, sposobu zakładania nausznika oraz kierunkowości pola na hałas docierający pod czaszę nausznika.

Metoda badania odporności barierowych materiałów na przenikanie mieszanin substancji chemicznych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2006, str. 18-19

mgr inż. Sylwia Krzemińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono metodę badania odporności materiałów barierowych odzieży i rękawic ochronnych na przenikanie mieszanin substancji chemicznych. Zastosowano aparaturę badawczą, której głównym elementem był chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny. Ze względu na długi czas badania, odzwierciedlający niejednokrotnie wielogodzinne oddziaływanie związków na materiał, w metodzie wprowadzono okresowe pobieranie próbek do analizy w celu określenia ilości przenikających składników. Opracowana metoda badawcza została wykorzystana do przeprowadzenia badań odporności wytypowanego barierowego materiału (wulkanizatów kauczuku butylowego) na przenikanie wybranych mieszanin substancji chemicznych (aceton-toluen, toluen-octan n-butylu, octan n-butylu-octan etylu).

Metoda badań skuteczności akustycznej nauszników przeciwhałasowych w warunkach rzeczywistych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2003, str. 31-33

dr inż. Ewa Kotarbińska,
mgr. inż. Emil Kozłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Celem artykułu jest przedstawienie metody pomiaru zaproponowanego, nowego parametru akustycznego nauszników przeciwhałasowych - rzeczywistej skuteczności akustycznej, wyznaczanego w warunkach "in situ", przy użyciu sztucznego torsu - Kemara. Badania przeprowadzono dla hałasu niskoczęstotliwościowego, średnioczęstotliwościowego i wysokoczęstotliwościowego, z wykorzystaniem 34 różnych wzorów nauszników przeciwhałasowych. We wszystkich przypadkach ich właściwości ochronne w symulowanych warunkach rzeczywistych są istotnie mniejsze aniżeli w warunkach laboratoryjnych."

Warunki aktywacji elektrostatycznej włóknin pneumotermicznych a ich trwałość
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2002, str. 26-28

mgr. inż. Agnieszka Brochocka,
dr inż. Katarzyna Majchrzycka,
dr inż. Sabina Domaradzka
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"W artykule przedstawiono charakterystykę filtracyjną elektretowych włóknin pneumotermicznych otrzymanych z dwóch wytłaczarek współpracujących jednocześnie. Przeprowadzono badania wpływu efektu elektryzowania różnoimiennego z wykorzystaniem wyładowań koronowych na właściwości filtracyjne pneumotermicznych włóknin. W celu ustalenia warunków aktywacji elektrycznej odnoszących się do wszystkich wytwarzanych włóknin opracowano i wykonano próby z wykorzystaniem trzech sposobów nanoszenia aktywacji elektrycznej: przy urządzeniu odbiorczym, pod głowicami oraz równocześnie przy urządzeniu odbiorczym i pod głowicami.
Wyniki badań zaprezentowano graficznie w postaci krzywych obrazujących zmiany średniej wartości penetracji aerozolu NaCl w czasie przechowywania oraz wybrano optymalny sposób nanoszenia ładunków decydujących o właściwościach filtracyjnych elektretowych włóknin pneumotermicznych."

Materiały kompozytowe stosowane do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2001, str. 9-13

dr Zygmunt Kubacki,
mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Grzegorz Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Owówiono zagadnienia związane z jakością, produkcją i normalizacją w Polsce w zakresie spawalniczych tarcz i przyłbic. Przedstawiono metody badań materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych oraz założenia szczegółowe dotyczące tych materiałów.

Badanie i ocena kremów i żeli hydrofilowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2000, str. 21-23

dr inż. JOLANTA LIWKOWICZ,
mgr JOANNA KOWALSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Wchłanianie substancji szkodliwych przez skórę ludzką zależy od wielu czynników: stanu skóry, różnic anatomicznych, wieku, temperatury i wilgotności otoczenia, a nawet karnacji. Wszelkie skaleczenia, oparzenia, podrażnienia, alergie i choroby skóry niszczą barierę, jaką tworzy naskórek i znacznie zwiększają wchłanianie związków chemicznych.
Według statystyki około 10% ogólnej liczby zatrudnionych styka się w czasie pracy ze szkodliwymi związkami chemicznymi. Co roku w Polsce od 700 do 1000 osób zapada na zawodowe choroby skóry. Znajdują się one na czwartym miejscu na liście uznanych chorób zawodowych. Choroby te są wynikiem działania szkodliwych substancji na skórę ludzką, której nie zabezpieczono przed ich działaniem we właściwy sposób.
Najczęściej na choroby skórne zapadają pracownicy przemysłu metalowego i mechanicznego, natomiast największą ilość dermatoz o charakterze alergicznym stwierdzono u zatrudnionych w przemyśle chemicznym oraz w rafineriach ropy naftowej.
Ochrona skóry rąk jest zagadnieniem poważnym, ze względu na dużą ilość zatrudnionych w kontakcie z chemikaliami. Zmniejszenie ilości zachorowań ma nie tylko aspekt humanitarny, ale również pozwoli ograniczyć wydatki państwa na leczenie, renty i odszkodowania. (...)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP