Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (T)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Tal i jego związki- w przeliczeniu na TI
[7440-28-0]
0,1 0,3 - PN-83/Z-04003/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości talu i jego związków. Oznaczanie talu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną przy użyciu rodaminy B
Tantal
[7440-25-7]
5 - PN-Z-04241-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tantalu i jego związków. Oznaczanie tantalu na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Tellur i jego związki- w przeliczeniu na Te
[13494-80-9]
0,01 0,03 - PN-79/Z-04123 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości telluru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Terpentyna
[8006-64-2]
300 840 -
PN-75/Z-04059
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie par terpentyny na stanowiskach pracy
1,3,5,7- Tetraazaadamantan (sześciometylenoczteroamina)
[100-97-0]
4 -
PN-Z-04272:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 1,3,5,7-tetraazaadamantanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
1,1,2,2-Tetrabromoetan
[79-27-6]
4 PN-Z-04297:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie tetrabromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Tetrachlorek węgla (węgla czterochlorek)
[56-23-5]
20 100 - PN-75/Z-04074/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterochlorku węgla. Oznaczanie czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-77/Z-04074/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterochlorku węgla. Oznaczanie czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,1,2,2-Tetrachloroetan (1,1,2,2-czterochloroetan)
[79-34-5]
5 35 - PN-78/Z-04117/01

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterochloroetanu. Oznaczanie czterochloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Tetrachloroeten (czterochloroetylen, perchloroetylen)
[127-18-4]
60 480 - PN-78/Z-04118/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterochloroetylenu. Oznaczanie czterochloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem przy użyciu dwusiarczku węgla
PN-83/Z-04118/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterochloroetylenu. Oznaczanie czterochloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu kumenu
Tetraetyloplumban (ołowiu czteroetylek)
[78-00-2]
0,05 0,1 - PN-88/Z-04139/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ołowiu i jego związków. Oznaczanie czteroetylku ołowiu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z wzbogacaniem próbki na węglu aktywnym
Tetrafluorek siarki
[7783-60-0]
0,5 1 PN-74/Z-04093/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
PN-75/Z-04093/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową
PN-82/Z-04093/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji
Tetrahydrofuran (czterowodorofuran)
[109-99-9]
150 300 - PN-93/Z-04230/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterowodorofuranu. Oznaczanie czterowodorofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,2,3,4- Tetrahydronaftalen (tetralina, czterohydronaftalen)
[119-64-2]
100 300 - PN-84/Z-04034/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Tiuram -disulfid tetrametylotiuramu
[137-26-8]
0,5 2 - PN-86/Z-04153/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie trójchlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Tlenek cynku -w przeliczeniu na Zn - dymy
[1314-13-2]
5 10 - PN-87/Z-04100/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cynku i jego związków. Oznaczanie cynku i tlenku cynkowego na stanowiskach pracy metodą nefelometryczną z chlorowodorkiem dwuantypirylometylometanu
PN-87/Z-04100/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cynku i jego związków. Oznaczanie cynku i tlenku cynkowego na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Tlenek magnezu:
a) dymy
b) pyły

[1309-48-4]

5
10-
-
PN-87/Z-04156/02   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku magnezowego i tlenku wapniowego. Oznaczanie tlenku magnezowego i tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-89/Z-04206/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku magnezowego. Oznaczanie tlenku magnezowego na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Tlenek wapnia -pyły
[1305-78-8]
2 6 - PN-87/Z-04156/02

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku magnezowego i tlenku wapniowego. Oznaczanie tlenku magnezowego i tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-86/Z-04157/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku wapniowego. Oznaczanie tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metodą elektrochemiczną
PN-90/Z-04157/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku wapniowego. Oznaczanie tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Tlenek węgla
[630-08-0]
30 180 - PN-74/Z-04094/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku węgla. Oznaczanie tlenku węgla na stanowiskach pracy metodą konduktometryczną
PN-ISO 8760:1993
Powietrze na stanowiskach pracy. Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla. Metoda z zastosowaniem wykrywaczy rurkowych o krótkim czasie pobierania próbki z bezpośrednim odczytem
Tlenki azotu
[10102-43-9],
[10102-44-0],
[63907-41-5]
5 10 - PN-74/Z-04009/07 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azotu i jego związków. Oznaczanie kwasu azotowego oraz sumy kwasu azotowego i tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z kwasem indofenolowym
PN-ISO 8761:1993
Powietrze na stanowiskach pracy. Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku azotu. Metoda z zastosowaniem wykrywaczy rurkowych o krótkim czasie pobierania próbki z bezpośrednim odczytem
Tlenki żelaza- w przeliczeniu na Fe - dymy
[1309-37-1]
5 10 - PN-79/Z-04066/02   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości żelaza i jego związków. Oznaczanie tlenków żelaza na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PN-78/Z-04066/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości żelaza i jego związków. Oznaczanie tlenków żelaza na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z rodankiem potasowym
2-Toliloamina (o-toluidyna)
[95-53-4]
3 9 - PN-81/Z-04031/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny, toluidyny, etyloaniliny i chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Toluen
[108-88-3]
100 350 - PN-78/Z-04115/01   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Triazotan (V) glicerolu (nitrogliceryna)
[55-63-0]
0,5 1 - PN-89/Z-04213/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrogliceryny. Oznaczanie nitrogliceryny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Tribromek boru
[10294-33-4]
- - 10   Metoda opisana w PiMOŚP 1999, z. 22
Trichlorek fosforu (fosforu trójchlorek)
[7719-12-2]
1 2 - PN-91/Z-04073/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie trójchlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Trichlorfon- 2,2,2-trichloro-1- hydroksyetylofosfonian dimetylu
[52-68-6]
0,5 2 - PN-87/Z-04182/09 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie trichlorfonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Trichlorobenzen (trójchlorobenzen) – mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4 i 1,3,5)
[87-61-6; 120-82-1; 108-70-3]
15 30 - PN-86/Z-04168/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójchlorobenzenu. Oznaczanie 1,2,3- i 1,2,4-trójchlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,1,1-Trichloroetan (1,1,1-trójchloroetan)
[71-55-6]
300 600 - PN-87/Z-04179/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójchloroetanu. Oznaczanie 1,1,1-trójchloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
1,1,2-Trichloroetan (1,1,2-trójchloroetan)
[79-00-5]
45 100 - PN-87/Z-04179/03   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójchloroetanu. Oznaczanie 1,1,2-trójchloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Trichloroeten (trójchloroetylen)
[79-01-6]
50 400 - PN-74/Z-04047/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójchloroetylenu. Oznaczanie trójchloroetylenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-78/Z-04047/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójchloroetylenu. Oznaczanie trójchloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem próbki
PN-83/Z-04047/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójchloroetylenu. Oznaczanie trójchloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu kumenu
Trichlorofluorometan (Freon 11, fluorotrójchlorometan)
[75-69-4]
500 5600 PN-89/Z-04211/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości w mieszaninach 1,1,1-trójchloroetanu, freonu 11 i benzyny do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2,4,6-Trichloro-1,3,5- triazyna (cyjanurowy chlorek) - pary i aerozole
[108-77-0]
0,05 0,1 - PN-92/Z-04218/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku cyjanuru. Oznaczanie chlorku cyjanuru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Trietyloamina
[121-44-8]
3 9 -   Metoda opisana w PiMOŚP, 1997, z. 17
Trimetylobenzen (trójmetylobenzen) - mieszanina izomerów (1,2,3-,1,2,4 i 1,3,5)
[526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7]
100 170 - PN-Z-04016-4:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trimetylobenzenu. Oznaczanie trimetylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2,4,6-Trinitrotoluen (trójnitrotoluen, TNT)
[118-96-7]
1 3 - PN-Z-04128-5:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie 1,3,5-trojnitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,3,5-Trioksan
[110-88-3]
15 75 - PN-87/Z-04180/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu. Oznaczanie 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Tritlenek diboru (borowy tlenek) - pyły
[1303-86-2]
10 - PN-Z-04235-2:1994 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości boru i jego związków. Oznaczanie tlenku borowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym
Tritlenek glinu (glinu tlenek)
[1344-28-1]
2 16 - PN-80/Z-04080/02 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości tlenku glinowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-Z-04263-1:2000
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości glinu i jego związków. Oznaczanie glinu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Tritlenek siarki (siarki trójtlenek)
[7446-11-9]
1 3 - PN-91/Z-04056/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu siarkowego i trójtlenku siarki. Oznaczanie kwasu siarkowego i trójtlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
Tytan i jego związki– w przeliczeniu na Ti
[13463-67-7]
10 30 - PN-93/Z-04233/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tytanu i jego związków. Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z nadtlenkiem wodoru

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP