Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (487) KWIECIEŃ  2012


Światowe zasoby informacyjne udostępniane w Bibliotece CIOP-PIB
Agnieszka Młodzka-Stybel

Dostęp do światowych źródeł informacji dziedzinowej nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian zachodzących w środowisku pracy. Współczesne, europejskie podejście do kwestii bezpieczeństwa pracy kładzie szczególny nacisk na prewencję. Takie podejście, mające na celu poprawę warunków pracy, wymaga ciągłego monitorowania zmian, przewidywania nowych aspektów zagrożeń i sposobów zapobiegania im.

Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy
Katarzyna Grunt-Mejer

Wypalenie zawodowe jest jednym z głównych psychologicznych predykatorów zwiększonego zagrożenia wypadkami przy pracy. Osoby doświadczające symptomów wypalenia są mniej zmotywowane do dbania o higienę pracy oraz do edukacji w tym zakresie, a towarzyszące temu zjawisku zmęczenie i dolegliwości psychosomatyczne ograniczają sprawność fizyczną i psychiczną, prowadząc do zwiększonego ryzyka wypadku. Z tego powodu istotne jest zrozumienie przez pracodawców i pracowników przyczyn zjawiska i przeciwdziałanie jego występowaniu.

Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne
Wiesław Leszko, Patryk Zradziński

Pracownicy, którzy wymagają stałej łączności z dowódcą lub dyspozytorem korzystają z różnorodnych urządzeń profesjonalnej łączności bezprzewodowej, istotnie różniących się od publicznych systemów telefonii komórkowej. Omówione w artykule cechy takich systemów oraz doniesienia naukowe wykazujące możliwe zagrożenia zdrowia wynikające z narażenia na pola elektromagnetyczne urządzeń bezprzewodowych przemawiają za poszukiwaniem rozwiązań profilaktycznych, celem zmniejszania narażenia pracowników zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników
Andrzej Grabowski

Z jednej strony szkolenia powinny być prowadzone w warunkach jak najbardziej przypominających rzeczywiste, nawet w przypadku prac niebezpiecznych, tak aby pracownik mógł uzyskać wysoki poziom kompetencji. Z drugiej zaś strony szkolenia nie powinny narażać ludzi na niebezpieczeństwo i ewentualne koszty związane z uszkodzeniem mienia. Te z pozoru sprzeczne wymagania spełniają realistyczne symulacje komputerowe i rzeczywistość wirtualna. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania do szkolenia pracowników zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej, symulatorów szkoleniowych, rzeczywistości rozszerzonej oraz systemów tzw. naturalnego interfejsu.

Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno-użytkowych i ergonomicznych
Magdalena Zwolińska, Anna Bogdan

W artykule przestawiono podstawowe informacje nt. związków zmiennofazowych (PCM), a także w skrócie możliwości ich aplikacji w poszczególnych dziedzinach nauki i praktyki: w budownictwie, transporcie, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle samochodowym, chemicznym czy medycynie. W szczególności skupiono się na omówieniu możliwości wykorzystywania PCM w celu redukcji obciążenia cieplnego człowieka poprzez zastosowanie związków zmiennofazowych w tekstyliach czy kamizelkach chłodzących.

Przyczyny techniczne wypadków w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku
Anna Groborz

W artykule opisano charakterystykę wypadków w rolnictwie z przyczyn technicznych, do których doszło w polskich gospodarstwach indywidualnych w 2010 roku. W analizie uwzględniono wszystkie wypadki zgłoszone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których postępowanie dowodowe zostało zakończone do końca 2010 roku. Podano zalecenia dla rolników, których należy przestrzegać podczas pracy z użyciem środków technicznych, czyli maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. Zalecenia te będą przydatne dla inżynierów i specjalistów BHP, inspektorów do spraw prewencji wypadkowej czy też nauczycieli i uczniów szkół rolniczych

69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Jolanta Skowroń

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, 23 lutego br., odbyło się 69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, podczas którego rozpatrywano uzasadnienia propozycji wartości dopuszczalnych stężeń dla następujących substancji chemicznych: 1,2-epoksypropan, 3,4-dichloroanilina oraz trichlorek fosforylu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Kwiecień 2012