Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (484) STYCZEŃ 2012


Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii
Lidia Zapór

W artykule przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z produktami nanotechnologii. Wydaje się, że obecnie największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli, tj. niewystarczających środkach do monitorowania środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz braku przepisów prawnych regulujących tę kontrolę.

Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości kończyn górnych
Danuta Roman-Liu

W artykule przedstawiona główne czynniki biomechaniczne determinujące obciążenie kończyn górnych podczas wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prac powtarzalnych. Zarysowano także zasady oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zaprezentowaniem głównych metod stosowanych do tego typu oceny.

Nowy model dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego na przejściach dla pieszych
Paweł Górski

Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źródłem dokuczliwego hałasu.
W CIOP-PIB opracowano jego nowy model, zaprezentowany w niniejszym artykule wraz z opisem uwzględniającym efekt maskowania sygnału przez hałas tła oraz badania laboratoryjne i terenowe związane z jego działaniem.

Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
Agnieszka Gajek, Jerzy S. Michalik, Sławomir Sakrajda, Wiesław Rybacki

W ramach współpracy między Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwową Inspekcją Pracy w latach 2009-2010 przeprowadzonych zostało 237 kontroli zakładów niesevesowskich. Ich wyniki pozwoliły na ocenę stanu zarządzania bezpieczeństwem w tych przedsiębiorstwach w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
Tylko w 20% skontrolowanych zakładów wdrożono systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy lub stosowano ich zasadnicze elementy, które w zadowalającym stopniu uwzględniały problematykę zapobiegania awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków.
Uchybienia w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym oraz określenia w planach sposobów ograniczania ich skutków występowały w 82% firm. Dotyczyły one głównie braku kompleksowości planowanych działań i ich aktualności, a także zbyt ogólnego formułowania zasad postępowania w tym zakresie.

Upowszechnianie informacji o bhp za pomocą elektronicznych baz danych
Barbara Szczepanowska

Zajmowanie się tak multidyscyplinarną dziedziną wiedzy, jaką jest bezpieczeństwo i higiena pracy, wymaga dostępu do międzynarodowych najnowszych i wiarygodnych informacji. Bardzo ważnym źródłem informacji są bazy danych, coraz częściej opracowywane przez specjalistów z różnych krajów. Za pośrednictwem Internetu udostępnianych jest obecnie wiele tematycznych baz specjalistycznych z dziedzin wiedzy powiązanych z problematyką bhp, natomiast niewiele jest dostępnych elektronicznych baz danych, zawierających ogólne materiały z tego zakresu. W artykule zaprezentowano kilka baz danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, m.in. CISDOC, LEGOSH, ICSC, Encyklopedię BHP ILO, LABORDOC, a także wybrane bazy prenumerowane przez CIOP-PIB, np. OSHUPDATE i FIREINF.

Błędne nazewnictwo i inne problemy szkolenia ratowników wodnych
Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz

Przekazanie jednej organizacji całej dziedziny życia i nauki, jaką jest ratownictwo wodne, prowadzi do monopolu tejże organizacji, a co za tym idzie pewnej inercji, braku potrzeby rozwoju i dokonywania zmian. Dlatego też przez wiele dziesięcioleci przenoszone są przestarzałe wzorce i treści, zarówno w odniesieniu do standardów wyposażenia, norm szkoleniowych, stosowanych metod, nazewnictwa czy też nadawanych stopni. Przytomny tonący - określany jako „agresywny” jest tego dobitnym przykładem.

Zadania biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych
Andrzej Dziedzic

Zawiłość spraw związanych z wypadkami przy pracy powoduje konieczność powołania przez organy procesowe biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy po to, by dotrzeć do przyczyn zaistniałego wypadku i przypisać odpowiedzialność konkretnej osobie. Przede wszystkim chodzi tutaj o wypadki przy pracy ciężkie i śmiertelne, ale nie jest to regułą. W artykule omówiono instytucję biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jego rolę w postępowaniu karnym podczas tworzenia opinii na potrzeby organu procesowego.
Opinia musi być wydana z największą starannością, bezstronnością oraz obiektywizmem, gdyż na niej niejednokrotnie organ prowadzący postępowanie procesowe opiera swój osąd.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Styczeń 2012