Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (489) CZERWIEC  2012


Promocja zdrowia w miejscu pracy - inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy (1)
Anna Namysł, Anna Kazenas, Joanna Bugajska

Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia koncepcji zdrowia w miejscu pracy. Przedstawiono powiązanie stanu zdrowia pracowników z kosztami ponoszonymi przez pracodawców z tytułu absencji chorobowych pracowników. Wskazano również na czynniki motywujące pracodawców do wdrażania inicjatyw promujących zdrowie w miejscu pracy. Na przykładzie wyników badań przedstawiono związek działań organizacyjnych promujących zdrowie w miejscu pracy z takimi aspektami jak: satysfakcja z wykonywanej pracy, wzrost poziomu moralności i lojalności pracowników, dostosowanie przepisów bhp do standardów międzynarodowych oraz wzrost produkcji i wskaźników produktywności. W artykule zaprezentowano także polskie instytucje, programy i działania motywujące pracodawców do wdrażania koncepcji zdrowia w miejscu pracy.

Ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego w aspekcie wieku pracownika
Paweł Bartuzi, Danuta Roman-Liu

W artykule przedstawiono zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz związane z tym problemy, a także omówiono wpływ starzenia się na procesy zachodzące w mięśniach. Zaprezentowano także sposób oceny obciążenia i zmęczenia układu mięśniowo-szkieletowego, z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej (EMG), uwzględniającej wiek i płeć pracownika.

Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń pracy nauczycieli na przykładzie wybranych szkół podstawowych
Jan Radosz, Witold Mikulskis

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości akustycznych pomieszczeń przeprowadzonych w 89 salach lekcyjnych w czterech szkołach podstawowych. Właściwości akustyczne sal lekcyjnych określano w oparciu o czas pogłosu (T30), oraz obiektywne parametry zrozumiałości mowy - wskaźnik klarowności (C50) i wskaźnik transmisji mowy (STI). Stwierdzono występowanie dużego zróżnicowania tych parametrów akustycznych w salach lekcyjnych. Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała niekorzystne warunki akustyczne w pomieszczeniach pracy nauczycieli.

Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1)
Krystyna Myrcha, Mariusz Dąbrowski

Artykuł dotyczy wypadków szkolnych w Polsce, których jest tylko niewiele mniej, niż na przykład wszystkich rejestrowanych przez GUS wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono główne miejsca niebezpieczne w szkołach, zagrożenia znaczące i typowe urazy szkolne. Zaproponowano metodykę postępowania w celu skutecznego zmniejszenia liczby wypadków w szkołach oraz ograniczenia ich ciężkości. Przedstawiono również listy kontrolne, jako narzędzia wspomagające identyfikację „słabych punktów” w szkole oraz wyniki ich weryfikacji w 30 polskich szkołach.

Koncepcja systemu monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej
Grzegorz Gralewicz, Krzysztof Łężak, Katarzyna Majchrzycka

Środki ochrony indywidualnej należą do grupy urządzeń stanowiących bezpośrednią ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Jednak charakteryzują się określonym „czasem życia” związanym z utratą parametrów ochronnych, który m.in. zależy od stopnia ich ekspozycji na działanie czynników środowiska pracy oraz sposobu użytkowania. Ze względu na ważność i złożoność tej kwestii uzasadnione jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających monitorowanie czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jedną z propozycji jest wykorzystanie technologii Radio Frequency Identification (RFID), opisane w niniejszym artykule.

Ocena niebezpiecznych zdarzeń przy pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych podnośnikowych
Sławomir Halusiak

Zastosowanie wózków jezdniowych przy pracach przeładunkowych wiąże się, szczególnie w ostatnich latach, z rosnącą liczbą wypadków z poważnymi obrażeniami ciała i skutkami śmiertelnymi. Artykuł przedstawia wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy wózków jezdniowych z wyznaczeniem często występujących zagrożeń prowadzących do najcięższych wypadków z podziałem poszkodowanych na dwie grupy: operatorzy oraz osoby postronne. Wskaźniki opisujące poszkodowanych operatorów mają tendencje wzrostowe, co wymaga podjęcia działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa ich pracy.

Wybrane problemy bezpieczeństwa pracy przy zrobotyzowanym ukosowaniu blach
Zbigniew Pilat

W procesie produkcji konstrukcji spawanych z blach grubych, ukosowanie krawędzi elementów przeznaczonych do łączenia jest jedną z podstawowych operacji technologicznych. Jakość jej wykonania w istotny sposób wpływa na jakość spoin, a co za tym idzie na tak ważne parametry wyrobu finalnego, jak wytrzymałość i trwałość. Tradycyjnie ukosowanie jest wykonywane ręcznie przy pomocy cięcia termicznego. Zautomatyzowanie tej operacji przy użyciu robota przemysłowego pozwala uzyskać rozliczne korzyści w zakresie wydajności, jakości oraz warunków pracy. W szczególności odsunięcie operatora stanowiska zrobotyzowanego od procesu cięcia termicznego praktycznie likwiduje większość zagrożeń w odniesieniu do jego zdrowia i bezpieczeństwa. W artykule omówiono warunki pracy podczas ukosowania ręcznego oraz przedstawiono dwa typy zrobotyzowanych stanowisk ukosowania wykorzystujących cięcie tlenowe i plazmowe. Zwrócono uwagę na wybrane problemy bezpieczeństwa pracy występujące w tych instalacjach.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Czerwiec 2012